B&W besluitenlijst 2011 02 08

Coördinatiepunt buurtbemiddeling Valkenswaard
Kennis nemen van het, in de vorm van een pilot van twee jaar, oprichten van een Coördinatiepunt Buurtbemiddeling Valkenswaard.
Instemmen en ondertekenen van het convenant buurtbemiddeling in het voorjaar 2011.
Akkoord.

 

Intentieovereenkomst Geenhovensedreef 20-22
Instemmen met de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van het voormalige Esteves-terrein door BAM Woningbouw.
Akkoord.

 

Toezegging raad t.a.v. openbare toiletvoorziening in het centrum
Door het ontbreken van financiële middelen in het investeringsprogramma 2011-2014, en gezien er geen andere dekkingsmiddelen zijn, geen medewerking verlenen aan het plaatsen van een openbaar toilet in het centrum en dit ter kennis brengen aan de raad.
Akkoord.

 

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Om als veiligheidsregio een adequaat beleid te kunnen voeren moet er inzicht zijn in de aanwezige risico's in de regio. Daartoe is door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een regionaal risicoprofiel opgesteld. Het beeld is opgesteld aan de hand van de gemeentelijke risico-inventarisatie van de provinciale risicokaart. Daarnaast is het aangevuld met risico's van de verschillende disciplines te weten GHOR, politie, brandweer, Waterschap en defensie en van verschillende ketenpartners als Enexis en Brabant Water. Het risicobeeld is onderdeel van het regionaal risicoprofiel. Hierin vindt ook de analyse van de risico's plaats en een capaciteiteninventarisatie om de bestuurders inzicht te geven in wat de Veilheidsregio en de partners al aan de risico's doen.
Instemmen met de vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel.
Akkoord.

 

Bevoegdheden gemeentewet artikel 212 en 231
De volgende medewerkster aan te wijzen als gemeentekassier:

 • mevrouw A.F.J. Wetten-Lodewijks met als haar plaatsvervangers
 • mevrouw P. van Dijk-Bosch
 • mevrouw A. Plugers-Driessen

 

Als plaatsvervangend invorderingsambtenaar aan te wijzen:

 • de heer H.W. van Erp

 

Als sub kassiers aan te wijzen binnen de teams:

 • mevrouw M. van Erp (KCC)
 • mevrouw R. Peters (KCC)
 • de heer G. van de Boogaert (Sport)
 • mevrouw M. van den Boer (Sport)

 

De aanwijzing als kassier in te trekken van:

 • mevrouw E.W.T. van de Paal en de heer T.G.A.M. Lohman

Akkoord.

 

A2 samenwerking programmaplan A2

 1. Voorlopig instemmen met bijgevoegd A2-programmaplan.
 2. Kennis nemen van de conclusie dat de in het plan genoemde directe financiële consequenties kunnen worden betaald via reeds beschikbaar zijnde middelen.
 3. Instemmen met de voorgenomen vervolgstappen.
 4. Kennis nemen van bijgevoegde brief d.d. 27-1-2011, waarin de OR / GO wordt verzocht om advies uit te brengen over het programmaplan A2, waarna definitieve vaststelling door het college kan plaatsvinden.
 5. Op 15 februari 2011 hierover in gesprek treden met de andere 2 colleges van B&W.

Akkoord.

 

Uitbreiding team VTH: correctie middelen
Als gevolg van het besluit van 25 januari 2011 inzake werving BOA en allround Toezichthouder besluiten om de middelen ten behoeve van de BOA te financieren uit de vacaturegelden in plaats van de extra middelen beschikbaar gesteld binnen de begroting 2011 ad € 100.000.
Akkoord.

 

Vaste geldlening € 3.000.000,--
Kennis te nemen van de met de Bank Nederlandse Gemeenten gesloten vaste geldlening ad € 3.000.000,--.
Akkoord.

 

Beslissing op bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing van het principe verzoek om medewerking te verlenen aan de vestiging van een visspeciaalzaak op de Dijkstraat te Valkenswaard
Het bezwaarschrift van reclamant niet-ontvankelijk te verklaren. Het verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen.
Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing aanvraag subsidie legeskosten gebruiksvergunning
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven.
Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing aanvraag gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (GPP)
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
Akkoord.

 

Brief voortgang herstelwerkzaamheden hockeykunstgrasveld HOD
Instemmen met conceptbrief.
Akkoord.