B&W besluitenlijst 2011 02 01

Begrotingswijzer
Geen uitvoering te geven aan de motie van PvdA waarin wordt verzocht een begrotingswijzer op te zetten.
Akkoord.

 

Beslissing op bezwaarschrift, gericht tegen intrekken drank- en horecavergunning en oplegging publieksverbod van de horecagelegenheid op de Markt te Valkenswaard

 1. Het bezwaarschrift van reclamant gegrond te verklaren;
 2. Het verzoek van reclamant om vergoeding van de kosten in de bezwaarprocedure te honoreren. Op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht aan reclamant een vergoeding van € 874,- toekennen.

Akkoord.

 

Verkeersbesluit parkeerverbod Pater Aartslaan
Tot het instellen van een parkeerverbod in de Pater Aartslaan middels het nemen van bijgevoegd verkeersbesluit.
Akkoord.

 

Gewijzigd vaststellen uitwerkingsplan "Lage Heide, natuur"
Het onderhavige uitwerkingsplan gewijzigd vaststellen:

 1. instemmen met de inhoud en strekking van Noititie: zienswijzenbehandeling ontwerp-uitwerkingsplan "Lage Heide, natuur";
 2. de indieners van zienswijzen van het besluit per brief op de hoogte stellen;
 3. de wijkraad Dommelen van het besluit per brief op de hoogte stellen;
 4. het besluit en het (gewijzigd) vastgestelde uitwerkingsplan op grond van het bepaalde in de WRO en de Awb voor een periode van 6 weken ter inzage leggen;
 5. de gemeenteraad via tussenkomst van de raadsgriffier van de terinzagelegging van de (gewijzigde) vaststelling van het uitwerkingsplan in kennis stellen.

Akkoord.

 

Beantwoording art. 41-vragen
Akkoord met antwoorden op de ingediende art.41-vragen over de subsidieverstrekking Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard.
Akkoord.

 

Crediteren nota's 2006/2007 OJC Pulse en 't Honk
De nota's met de nummers 35349 (huur Pulse 2007), 35348 (huur Pulse 2006) en 35346 (huur 't Honk 2007), samen goed voor een bedrag € 6.675,19 te crediteren.
Akkoord.

 

Nota Vrijwilligersbeleid 2011-2014
De Nota Vrijwilligersbeleid 2011-2014, inclusief de daarin verwerkte inspraakreacties, via de raadsgriffie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
Akkoord.

 

Coördinatie Centrum Jeugd en Gezin via A2 en Waalre

 1. Instemmen met bijgevoegd ambtelijk advies om de coördinatie van Centrum Jeugd en Gezin te organiseren dmv samenwerking tussen de drie A2-gemeenten en Waalre.
 2. Na gelijkluidende besluitvorming door 4 colleges z.s.m. overgaan tot werving en selectie van vacatures en verdere operationalisering van het samenwerkingsproject.
 3. Gemeente Cranendonck fungeert in dit project als zogenaamde adoptie- of centrumgemeente.

Akkoord.

 

Overdracht openbare weg door DLG

 1. Besluiten om de openbare weg naar de voormalige dienstwoningen van het MOB-complex voor € 1,00 VON over te nemen van de Staat, met een afkoopsom van € 15.000 voor toekomstig onderhoud en beheer.
 2. Verklaren bereid te zijn dit stuk weg en daarmee de onderhoudsplicht op te nemen in de wegenlegger en daartoe de nodige actie te ondernemen.

Niet akkoord. College handhaaft eerder genomen besluit.

 

CH&T Legal Services Rechtshulp-Eindhoven
Instemmen met het verzoek van betrokkene om, met zijn bedrijf (CH&T Legal Services), een ruimte ter grootte van circa 21 - 30 m2 te huren in het Carolus gebouw (Oranje Nassaustraat 8).
Niet akkoord. De gemeente heeft geen verzoek gehad van BMF om gebruik te maken van het eerste recht.

 

Afronden dossier afrekenen melkquotum en beëindigen pacht, deel 2

 1. Instemmen met de inhoud en verzending van de conceptbrief.
 2. Vrijgekomen perceel conform het geldende beleid en mandaat bij inschrijving uitgeven.

Akkoord.

 

Plan Dommelkwartier

 1. Akkoord gaan met de planbegrenzing voor plan Dommelkwartier alsmede met de motivering die hier aan ten grondslag ligt.
 2. Kennis nemen van de vooroverlegreacties.
 3. Bijgevoegde voorontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier vrijgeven voor de inspraak en deze met ingang van 27 januari 2011 gedurende 4 weken ter inzage leggen.
 4. Het voorontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier ter kennisneming in de raadsleeskamer leggen en de raad hiervan op de hoogte brengen.
 5. Het organiseren van een inspraakavond voor omwonenden en deze middels een publicatie en een brief voor deze avond uit te nodigen.
  Akkoord.

 

Juridische procedure dienstverleningsovereenkomst GFT en bijbehorende addenda

 1. Een machtiging te verstrekken aan mevr. mr. C.E.L. Bruins van Van Iersel Luchtman Advocaten om de gemeente Valkenswaard in rechte te vertegenwoordigen in de juridische afhandeling van de dienstverleningsovereenkomst GFT en de bijbehorende addenda;
 2. Daartoe bijgevoegd formulier in drievoud te ondertekenen.

Akkoord.

 

Verleggen nutsleidingen Leonardusdal/Victordal

 1. Besluiten tot het laten verleggen van een hoge druk gasleiding en een hoodfwaterleiding aan het Leonardusdal/Victordal in verband met de veiligheid en bereikbaarheid daarvan in geval van onderhoud en bij calamiteiten.
 2. De gevraagde bijdrage in de kosten (€ 46.356,00) deels te financieren uit de post onvoorzien 2011 (€ 30.356,00) en deels uit de post milieubeleid/externe veiligheid (€ 16.000,00).
 3. Na overleg met de wijkcoördinator en de wijkraad Dommelen in de communicatie naar bewoners duidelijk te maken dat na verlegging van de leidingen een privaat handhavingstraject gevolgd zal gaan worden.

Akkoord.

 

Budgetoverheveling 2010-2011
In te stemmen met de overheveling van de restantbudgetten 2010 waarvan het advies van team AMO positief is.
Akkoord. Inzet frictiebudget enkel via collegebesluiten.