B&W besluitenlijst 2011 01 25

Bezwaarschrift gericht tegen opgelegde herplant- en instandhoudingsplicht (APV)
Het bezwaarschrift gegrond verklaren en geen herplant- en instandhoudingsplicht opleggen.
Akkoord.

 

Gebruik Dorpshuis Borkel & Schaft door peuterspeelzaal Borkellijntje
Brief versturen naar het bestuur van Stichting Dorpshuis Borkel & Schaft.
Akkoord.

 

Uitbreiding team VTH
Instemmen met uitbreiding team VTH met:

  • BOA;
  • allround toezichthouder.

Akkoord.

 

Register nevenwerkzaamheden per januari 2011
Kennis nemen van het register van het door ambtelijk medewerkers gemelde nevenwerkzaamheden per ultimo januari 2011.
Akkoord.

 

Onderzoek naar mogelijkheden invoering van precariobelasting voor kabels en leidingen
Vooralsnog niet overgaan tot het invoeren van precariobelasting voor kabels en leidingen. Het politiek-bestuurlijke afbreukrisico is te onzeker. Wij achten het beter dit onderwerp in regionaal (SRE) verband op te pakken, om zo meer draagvlak te creëren en de kans van slagen te vergroten.
Akkoord, het college wacht mogelijke initiatieven SRE verder af.

 

Aanvraag gemeentelijke cultuurpenning
Niet uitreiken gemeentelijke cultuurpenning.
Akkoord.

 

Digitaliseren bouwvergunningen

  1. Bouwvergunningen niet meer fysiek overbrengen naar en laten archiveren door het Regionaal Historisch Centrum.
  2. Bouwvergunningen van Valkenswaard in regionaal verband te laten scannen.
  3. Overgebrachte bouwvergunningen 1901-1934 te laten scannen door het RHC in 2011.
  4. De bouwvergunningen van de gemeente Valkenswaard van 1934-1989 laten digitaliseren en voor integrale afweging de kosten op te nemen in de Nota kaders 2011 voor de jaren 2012 en 2013.
  5. Digitale bouwvergunningen overbrengen naar het digitale e-depot en de kosten hiervoor op te nemen in de nota kaders 2011 voor de jaren 2012 en 2013.
  6. Het RHC te machtigen tot Europese aanbesteding voor scannen van bouwdossiers in 2011-2013.
  7. Vernietigen van fysieke bouwvergunningen na machtiging substitutie door scanning.

Akkoord.

 

Vaststelling garantiesubsidie 2010 stichting Carnavalsvereniging Striepersgat Valkenswaard
De garantiesubsidie ad € 2.500,00 die aan de Stichting Carnavalsvereniging Striepersgat Valkenswaard voor 2010 is verstrekt op 0,0 vast te stellen, ongeacht de ingediende zienswijze op dit voornemen.
Akkoord.

 

Samenvoegen van het woonoverlastteam en het verbeterteam tot een breed signaleringsteam
Instemmen met het samenvoegen van de overlegvormen woonoverlastteam en verbeterteam tot een breed signaleringsteam.
Akkoord.

 

Vervangen diverse bedrijfsmiddelen in 2011 door onttrekking uit tractiefonds
Een budget van € 146.456,- beschikbaar te stellen ter vervangen van tractiemiddelen in het jaar 2011. Het budget te onttrekken uit het tractiefonds conform de meerjarenplanning tractievervanging 2010-2020.
Akkoord.

 

Voorbereiding verkiezingen Provinciale Staten/Dorpsraad Borkel & Schaft 2 maart 2011
In te stemmen met de te nemen maatregelen voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en de Dorpsraad Borkel & Schaft op 2 maart 2011 (kandidaatstelling 18 januari 2011).
Akkoord.

 

Motie actualiseren Grondbeleid
De raad informeren per brief.
Akkoord.

 

Begrotingswijziging GGD 2011
De voorgestelde begrotingswijziging GGD van de begroting 2011 door te geleiden naar de raad.
Akkoord, met inachtneming van de financiële toelichting. Deze uitwerken in het raadsvoorstel.