B&W besluitenlijst 2011 01 18

Werkkostenregeling
Met ingang van 1 januari 2011 niet over te gaan naar het nieuwe fiscale regime van de 'werkkostenregeling'. De Ondernemingsraad en de Commissie voor Georganiseerd Overleg daarover informeren.
Akkoord.

 

Nieuwe regeling 'Melding Vermoeden Misstanden'
Geadviseerd wordt, onder het voorbehoud van te verkrijgen instemming van de Ondernemingsraad, over te gaan tot vaststelling van een nieuwe regeling Melding Vermoeden Misstanden onder gelijktijdige intrekking van de bestaande Regeling Klokkenluiders gemeente Valkenswaard en het bestaande Besluit Commissie klokkenluiders Gemeentelijke Overheid 20003.
Akkoord.

 

Jaarlijkse verantwoordingsrapportage ambtelijke integriteit aan gemeenteraad
Geadviseerd wordt de verantwoording aan de raad over het met betrekking tot ambtelijke integriteit in 2010 gevoerde beleid vast te stellen en aan te bieden aan de raad.
Akkoord.

 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

 1. Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
 2. Uitvoeren motie d.d. 25-11-2010 inzake zetelverdeling Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio.

Akkoord.

 

Kabels en leidingen Eksterlaan

 1. De kabels en leidingen van Brabant Water en Enexis en de riolering op het perceel Eksterlaan 9 verleggen naar het openbaar gebied.
 2. Schadevergoeding toekennen aan de eigenaar van Eindhovenseweg 225 voor de overlast in verband met het verleggen van de huisaansluitingen.

Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen besluit in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Het bezwaarschrift gegrond verklaren en reclamant een kostenvergoeding voor beroepsmatige rechtsbijstand toekennen van
€ 437,00.
Akkoord.

 

Principeverzoek bouwen loods en woning

 1. Geen principemedewerking verlenen voor de bouw van een loods en een bedrijfswoning op de percelen kadastraal bekend Borkel, sectie F, nr. 76 en plaatselijk bekend als Dorpstraat (ongen.) en sectie E, nr. 212 en plaatselijk bekend als Peedijk (ongen.).
 2. De verzoekers het ingenomen standpunt per brief mededelen.

Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan 'Parallelweg Oost 21-23'
De raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

 1. in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijze conform bijgevoegde zienswijzennota en reclamant hiervan op de hoogte brengen conform brief;
 2. het bestemmingsplan 'Parallelweg Oost 21-23' conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd vast te stellen;
 3. conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd;
 4. gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM Inspectie en de Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.

Akkoord.

 

Vervallen verklaren Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten)
Te besluiten een oude Wvg-inschrijving die zijn rechtskracht heeft verloren op twee percelen in het plangebied Hoge Akkers 1996 en de aantekening daarvan in het Gemeentelijke beperkingenregister, op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, door te halen.
Akkoord.

 

Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening

 1. Op basis van haar offerte van 29 november 2010, Tog Nederland teVeldhoven inschakelen voor het uitbrengen van een advies over het verzoek om een schadevergoeding van de eigenaar van het pand aan Haagstraat 9 te Valkenswaard.
 2. De kosten van dit advies, welke geraamd zijn op € 1.800,- exclusief BTW, ten laste te brengen van de post 'Bestemmingsplannen'.

Akkoord.

 

Oprichten van een antenne-opstelpunt aan de Damianusdreef
Instemmen met bijgevoegde planschade verhaalsovereenkomst voor het verlenen van ontheffing op basis van art. 3.23 Wro.
Akkoord.

 

Ontheffing hogere waarde geluid Carolusdreef 142-146

 1. Hogere geluidwaarden te verlenen voor de te realiseren woonbestemming aan de Carolusdreef 142-146 te Valkenswaard.
 2. Het ontwerpbesluit tezamen met het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Akkoord.

 

Aanwijzing 'koopzondagen' 2011
Overeenkomstig de verzoeken van de winkeliers / ondernemers (in verenigingsverband en individueel), op basis van de door uw college vastgestelde aanwijzingsregeling, voor het jaar 2011, de in de toelichting vermelde dagen als 'koopzondag' aan te wijzen.
Akkoord.

 

Beantwoording brief van Jongerenraad Valkenswaard
De brief te sturen aan de Jongerenraad Valkenswaard ter beantwoording van hun brief.
Akkoord.

 

Straatnaamgeving

 1. De naam 'Steenvaren' toekennen aan het pad tussen Koningsvaren en Gaspeldoornlaan.
 2. De naam 'Leen van Hoofpad' toekennen aan het pad tussen woningen Distelstraat 1 en 5 en achterzijde woningen Geenhovensedreef 82 tot en met 96.
 3. De naam 'Elcomapark' toekennen aan nieuw te ontwikkelen project aan de Waalreseweg.
 4. De naam 'Kerstroosplein' toekennen aan het plein tussen Kerstroosstraat, Seringenstraat, Jeneverbeslaan.
 5. De naam 'Schoolpad' toekennen aan het pad vanaf Tienendreef tot aan Looierwei.
 6. De naam 'Glasblazerwei' toekennen aan het pad tussen Kantwerkerwei en Houtdraaierwei.
 7. De naam 'Wijnakkers' toekennen aan het pad tussen Dommelstraat en Norbertusdreef.
 8. De naam 'Stadseloop' toekennen aan het pad tussen Wolbergstraat en Warande.
 9. De naam 'De Graver' toekennen aan het plein tegenover woningen Heggeroosstraat 17 tot en met 27.
 10. De naam 'Sint Jansplein' toekennen aan het plein tussen Nieuwe Waalreseweg en Kardinaal de Jongstraat.
 11. De naam 'Gareelmakerwei' toekennen aan pad vanaf Stripperwei tot Haarsnijderwei.
 12. De naam 'Hannekes Veld' toekennen aan straat van Hoeve naar Molenstraat.

Akkoord.

 

Verpachting zomerkermis Valkenswaard

 1. Kennisnemen van de te gunnen exploitaties voor de zomerkermis van Valkenswaard.
 2. Kennisnemen van het gebruik van de N69 ter hoogte van de Markt als aanvulling op het gebruikelijke kermisterrein.

Akkoord.

 

Coördinatiewerkzaamheden vluchtelingenwerk

 1. Kennisnemen van de offerte van WOBB en stichting Paladijn.
 2. De coördinatie van vluchtelingenwerk in handen stellen van VW WOBB.
 3. Voor 2011 deze kosten incidenteel bekostigen uit de vrij besteedbare middelen Wet Inburgering.
 4. Voor 2012 en 2013 de kosten indicatief vaststellen en bij de begrotingsbehandeling voorleggen aan de raad.

Akkoord.

 

Uitbreiding golfvoorzieningen noordoostelijke richting sportpark Den Dries

 1. Instemmen met het verzoek van de Valkenswaardse Golfclub (VGC) en Stichting Golfbevordering Valkenswaard om op bestuurlijk niveau een positief standpunt in te nemen over de gewenste uitbreidingsplannen in noordoostelijke richting van sportpark Den Dries.
 2. Instemmen met het opstellen van een plan van aanpak en een intentieovereenkomst met de golfvereniging waarin opgenomen de inhoudelijke, bestuurlijke- en financiële verantwoordelijkheden van de betrokken partners.

Akkoord.