B&W besluitenlijst 2011 01 11

Kasgeldlening € 2.000.000,--
Kennis te nemen van de met de Bank Nederlandse Gemeenten gesloten kasgeldlening ad € 2.000.000,-- voor een periode van één maand (29 dec. 2010 - 26 jan. 2011).
Akkoord.

 

Ambtshalve wijziging/correctie definitief besluit hogere grenswaarde "Project reconstructie Europalaan"
Het college besluit:

  1. het hogere waarde besluit van 23 februari 2010 zodanig te corrigeren dat daar waar in voornoemd besluit een hogere waarde opgenomen staat voor het adres Parallelweg Oost nr. 4, zijnde rekenpunt 197, een hogere waarde toe te kennen is voor het adres Ooistraat 4;
  2. de woning aan de Ooistraat 4 in het vervolg traject voor het onderzoek naar mogelijke maatregelen mee te nemen.

Akkoord.

 

Budgethoudersregeling 2011

  1. In te stemmen met de Budgethoudersregeling 2011.
  2. Intrekken van de Budgethoudersregeling 2006.

Akkoord.

 

Bevoegdheden Gemeentewet artikel 212 en 231
De volgende medewerker aan te wijzen als heffingsambtenaar :
De WOZ-coördinator t.w. de heer H.J. Venner.

 

Als plaatsvervangend heffingsambtenaar aan te wijzen:
De medewerker belastingzaken t.w. mevrouw P. van der Zeeuw en de teammanager FBB t.w. de heer J.C. Dankers.

 

De volgende medewerker aan te wijzen als administrateur/comptabele:
De heer A.M.H. Lavrijssen.

 

Als zijn plaatsvervangende administrateur/comptabele aan te wijzen: :
Mevr. M.J.H. Broeren , Mevr. P.M.P.J. Daemen-Hennekens, de heer J.L.L. van Rosmalen en de heer J.C Dankers.

 

De aanwijzing als heffingsambtenaar in te trekken van:
Mevr. C.J.L.M van de Schoot- van Heerebeek en mevr. S.M. Rutten.

 

De aanwijzing als administrateur/ comptabele in te trekken van de heer J.A.C Maas.

 

Akkoord.

 

Bureau Oranje Kolom
Medewerking te verlenen aan het realiseren van de regionale samenwerking binnen de Oranje Kolom conform organisatieplan Oranje Kolom, zoals vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost op 12 november 2010.
Akkoord.

 

Intrekking incidentele subsidie aan Rugbyclub The Vets voor Vetstival 2010
De incidentele subsidie ad € 750,00 die aan Rugbyclub The Vets is toegekend voor het organiseren van het Vetstival op 16 mei 2010 met toepassing van artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht in te trekken.
Akkoord.