B&W besluitenlijst 2011 01 04

Bouwplan bijgebouw Victoriedijk 27
Medewerking te verlenen aan het aangepaste bouwplan voor de bouw van een nieuw, vervangend bijgebouw bij de woning Victoriedijk 27 met toepassing van de ontheffingsregeling van artikel 3.23 Wro. (NB. Bouwplan is ingekomen voor 1 oktober en valt niet onder de Wabo).
Akkoord.

 

Vervolg ontwerp Structuurvisie Valkenswaard Deel A

 1. In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen inspraakreacties van de voorontwerp Structuurvisie Valkenswaard Deel A, zoals verwoord in het inspraakverslag.
 2. In te stemmen met het vrijgeven van deze structuurvisie voor het indienen van zienswijzen overeenkomstig de Algemene wet

bestuursrecht (afdeling 3.4).
Akkoord.

 

Inzet aanvullende middelen onkruidbestrijding

 1. Het beschikbare budget voor onkruidbestrijding van € 100.000,- in te zetten ter vermindering van structurele onkruidbegroeiing en overlastgevende beplanting en bomen, te weten vervangen van versleten plantvakken en perken met overmatige onkruidbegroeiing (€ 40.000,-); vervanging van overlastgevende vruchtdragende bomen (€ 23.000,-); verwijdering van overmatige onkruidgroei langs plantsoenen en rotonden met borstelmethode (€ 25.000,-); flexibele extra inzet van schoffelwerkzaamheden (€ 12.000,-).
 2. Indien deze projecten niet meer (volledig) kunnen worden uitgevoerd in 2010, het restant budget over te boeken naar 2011.

Niet akkoord.

 

Liberation Route
Onder voorwaarden € 12.000, - beschikbaar stellen voor deelname aan het project Liberation Route.
Akkoord.

 

P&C Jaarkalender, incl. Spoorboekje P&C-cyclus 2011 (bestuurlijk traject)

 1. De P&C Jaarkalender voor kennisgeving aan te nemen.
 2. Het Spoorboekje P&C-cyclus 2011 bestuurlijk traject voor kennisgeving aan te nemen.
 3. In te stemmen met de bestuurlijke planning.

Akkoord.

 

Aanleg parkeerplaatsen sportpark Norbertusdreef
Kennis te nemen van:

 1. een mogelijke overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet voor sanering en aanleg van parkeerplaatsen voor sportpark Norbertusdreef;
 2. de mogelijke overschrijding opnemen in de begroting 2012.

Niet akkoord, dekking binnen bestaande middelen.

 

Verzoek wijziging bestemmingsplan Carolusdreef 144

 1. Geen medewerking verlenen aan het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan voor het perceel Carolusdreef 144.
 2. Initiatiefnemer informeren middels conceptbrief.

Akkoord.

 

Actualisatie bouwgrond exploitaties
Niet overgenomen. College is in afwachting van het voorstel van de werkgroep raad zoals aangekondigd voor mei 2009.

 

Verdiepte meerjarenkeuzenota
Overnemen, reeds toegezegd bij begroting.