B&W besluitenlijst 2010 12 21

Toekennen subsidies voor het jaar 2011 en kennis nemen van de consequenties taakstellende 10%-bezuiniging op de professionele instellingen

 1. De subsidies voor 2011 toe te kennen.
 2. Kennis nemen van de inhoudelijke consequenties van de taakstellende bezuiniging van 10% en goedkeuren van verdere werkwijze.

Akkoord.

 

Virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin (VCJG), huisstijl, K2 en provinciale subsidie

 1. Akkoord te gaan met het inkopen van een gezamenlijke CJG website voor de A2-gemeenten.
 2. Af te wijken van de algemene inkoopvoorwaarden Valkenswaard bij het inkopen van een gezamenlijke CJG website bij Kuseema, voor een periode van twee jaar met een optie voor verlenging van 1 jaar. Hierbij conformeert Valkenswaard zich voor dit inkooptraject eenmalig aan de inkoopvoorwaarden van BIZOB. Valkenswaard maakt gebruik van de gehouden aanbesteding van de SRE-werkgroep VCJG.
 3. Eenmalige kosten voor de CJG website zijnde € 4.163,19 (incl. BTW) dekken door de Provinciale subsidie van € 18.000,- voor 2010, evenals de afkoopkosten opzegging bestaande website van € 315,-. De structurele kosten per jaar zijnde € 1.358,03 (incl. BTW) dekken voor 2011 uit de Provinciale subsidie 2011 (wederom € 18.000,- beschikbaar). Voor 2012 en verder opnemen onder de dan actuele begrotingspost Centrum voor Jeugd en Gezin.
 4. De ontwikkelkosten huisstijl bedragen totaal € 2.451,40 en daarmee voor Valkenswaard € 878,34. Deze kosten kunnen gefinancierd worden uit de eerder genoemde Provinciale subsidie 2010.
 5. De uren van K2 2010 (€ 8.996,40 incl. BTW) financieren uit de Provinciale subsidie 2010.
 6. Het resterende subsidiebedrag 2010 na goedkeuring van de Provincie overboeken naar 2011. Deze subsidie kan dan in 2011 ingezet worden ten behoeve van diverse projecten, zie voorstel. Als de subsidie niet wordt overgeboekt komt deze te vervallen.

Akkoord.

 

Draadloos internet op de Markt
Geadviseerd wordt om als gemeente Valkenswaard niet het initiatief te nemen voor de aanleg van draadloos internet op de Markt.
Akkoord.

 

Kromstraat 5, 7 en 9
Niet in te stemmen met de aankoop van de panden Kromstraat 5, 7 en 9.
Akkoord.

 

Art. 41 RvT: vragen fractie Valkenswaard Lokaal
Instemmen met brief met de beantwoording van de vragen van de fractie Valkenswaard Lokaal betreffende het onderhoud weg en kruisingen centrum Valkenswaard.
Akkoord.

 

Beslissing op bezwaarschrift inzake opleggen last onder dwangsom
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit strekkende tot oplegging van een last onder dwangsom, handhaven.
Akkoord.

 

Revitalisering Markt: urinoir t.b.v. tegengaan wildplassen

 1. In te stemmen om een verzinkbaar urinoir te plaatsen t.b.v. het tegengaan van wildplassen op de locatie volgens voorstel.
 2. In te stemmen om de extra werkzaamheden te financieren uit het resterende budget van het project Revitalisering Markt.
 3. In te stemmen met de voorgestelde tijden.

Akkoord.

 

Actualisering mandaatregister

 1. Het mandaatregister actualiseren conform bijgaande overzichten;
 2. Het mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit intrekken en het gewijzigde mandaatbesluit per gelijke datum in laten gaan.

Akkoord met uitzondering van mandaat 131.

 

Bloemencorso wagenopbouwlocatie Kloosterplein
De bestemmingsplanprocedure voor het bestemmingsplan ‘Bloemencorso Wagenopbouwlocatie Kloosterplein’ stop te zetten. De locatie blijft ongewijzigd. Tijdelijk worden tijdens de opbouw verkeersmaatregelen genomen.
Akkoord.

 

Beleidsregels geringe planologische afwijkingsmogelijkheden op grond van de Wabo

 1. Vaststellen van de "Beleidsregels geringe planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgevallen)" op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
 2. Intrekken van de "Beleidsnotitie artikel 19, lid 3 WRO, juncto artikel 20 Bro 1985" van 24 augustus 2004.
 3. De "Beleidsregels geringe planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgevallen)", door tussenkomst van de griffie, ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad.

Akkoord.

 

Aanstelling nieuw lid Wmo Adviescommissie Vraagzijde (WAV)
Per 1 januari 2011, de heer J. Kerkhoff te benoemen als lid van de Wmo Adviescommissie Vraagzijde (WAV).
Akkoord.

 

Waarborg geldleningen Bouwvereniging Woningbelang
Voorgesteld wordt de door Bouwvereniging Woningbelang aangegane geldleningen (in totaal € 12.500.000,--) voor de financiering van het ondernemingsplan 2011-2013 te garanderen (achtervang gemeente).
Akkoord.

 

WZSW

 1. Het project WZSW beëindigen per 1-1-2011 en de betrokkenen daarover informeren.
 2. SWI zal de mogelijkheid van inkoop van sociale activeringstrajecten in 2011, vanuit hun reguliere taak en het daartoe beschikbaar zijnde participatiebudget, onderzoeken.
 3. SWI gaat met Paladijn in gesprek over de afwikkeling van de lopende WZSW-trajecten.

 

 1. Niet akkoord.
 2. Akkoord.
 3. Niet akkoord.

 

Verzoek aanpassing bestemmingsplan Keersop 17

 1. Geen medewerking verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van het bouwblok op het perceel Keersop 17 te Dommelen.
 2. Aanvrager hiervan op de hoogte stellen.

Akkoord.

 

Wijziging instellingsbesluit Dorpsraad Borkel en Schaft

 1. Voorzover het de bevoegdheid van uw college respectievelijk de burgemeester betreft: het "Besluit tot instelling van de adviescommissie Dorpsraad Borkel en Schaft" te wijzigen conform concept (concept van 12 oktober 2010).
 2. De raad voorstellen om het "Besluit tot instelling van de adviescommissie Dorpsraad Borkel en Schaft" te wijzigen conform concept (concept van 12 oktober 2010).

Akkoord.

 

A2-samenwerking

 1. Kennis nemen van verslag van de stuurgroep A2 d.d. 14-12-2010.
 2. Kennis nemen van het bijgevoegde schriftelijke standpunt van de gemeente Waalre d.d. 15-12-2010.
 3. Op grond van het eerder ingenomen besluit inzake de position paper en gezien het standpunt van de gemeente Waalre, zoals verwoord d.d. 14-12-2010 en 15-12-2010, kiezen voor een verdergaande samenwerking met de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende, welke samenwerking verankerd dient te worden middels een juridische entiteit, waarover het college qua vorm en inhoud nog een specifiek besluit zal nemen.
 4. Instemmen met het voorstel dat over de bestaande A2-samenwerkingsrelatie met de gemeente Waalre nog nadere besluitvorming volgt.
 5. Instemmen met het voorgestelde communicatietraject en de inhoud van de daaronder liggende documenten.

Akkoord.

 

Exploitatieovereenkomst Parallelweg Oost 21-23
Instemmen met de concept anterieure exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling aan de Parallelweg Oost 21-23.
Akkoord.