B&W besluitenlijst 2010 12 14

Voorstel overeenkomst plotten/printen en scannen van wabo-aanvragen
Advies:

 1. het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met de provincie;
 2. het aangaan van een eenjarige overeenkomst met Reprobedrijf Rolu.nu voor het plotten/printen en scannen van wabo-aanvragen.

Geraamde kosten voor 2010: € 2.000,00. Geraamde kosten voor 2011: € 9.000,00.
Kosten 2010 worden gefinancierd uit de post "Implementatie Wabo". Voor 2011 is voor deze post geen budget opgenomen, maar er worden wel kosten gemaakt. Voorgesteld wordt een budget van maximaal € 9.000,00 beschikbaar te houden in 2011.
Akkoord.

 

Beslissing op bezwaar met betrekking tot waarschuwingsmast aan Het Laar

 1. Het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit tot afwijzing verzoek om handhaving, ongegrond verklaren.
 2. Het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit tot afwijzing verzoek om planschadevergoeding, ongegrond verklaren.

Akkoord.

 

Uitvoering actiepunt 2.1.3 Integraal gehandicaptenbeleid 2007 t/m 2010 en vaststelling geactualiseerde actiepuntenlijst 2011 en verder gebaseerd op het integraal gehandicaptenbeleid 2007-2010

  1. Het aanstellen van een Wmo-consulent (0,6 fte) om daarmee het landelijk verplichte project 'de kanteling' handen en voeten te kunnen geven, bezuiniging te kunnen realiseren en een kwaliteitsverbetering te kunnen verwezenlijken. Na twee jaar wordt geëvalueerd of de extra inzet vruchten afwerpt.
  2.  De benodigde € 31.500,- kan worden bekostigd uit de stelpost gehandicaptenbeleid.
 1. Vaststellen van de bijgevoegde geactualiseerde actiepuntenlijst 2011 en verder gebaseerd op het integraal gehandicaptenbeleid 2007-2010.
  Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen wegslepen voertuigen (wegsleepregeling)
Het bezwaarschrift gegrond verklaren en de door reclamant gemaakte kosten van € 477,78 aan reclamant vergoeden.
Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen wegslepen voertuig (wegsleepregeling)
Het bezwaarschrift gegrond verklaren en de door reclamant gemaakte kosten van € 194,45 aan reclamant vergoeden.
Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen wegslepen voertuig (wegsleepregeling)
Het bezwaarschrift gegrond verklaren en de door reclamant gemaakte kosten van € 194,45 aan reclamant vergoeden.
Akkoord.

 

Aanvraag gemeentelijke vrijwilligerspenningen
Uitreiking vrijwilligerspenningen.
Akkoord.

 

Uitvoeringsnota Seniorenbeleid 2011
Vaststellen van de Uitvoeringsnota Seniorenbeleid 2011 en de raad hierover informeren middels brief.
Akkoord.

 

Subsidieverzoek Pastorale Eenheid Valkenswaard
Afwijzend te beslissen op het verzoek van de Pastorale Eenheid Valkenswaard d.d. 13 september 2010 om in aanmerking te komen voor een incidentele subsidie ad € 1.480,00 ten einde de leges te kunnen betalen voor de gebruiksvergunning die in 2006 is verstrekt voor de Nicolaaskerk.
Akkoord.

 

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over Willibrorduslaan-Haagstraat

 1. Kennisnemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot de bouwvergunning voor 36 seniorgeschikte appartementen aan de Willibrorduslaan/Haagstraat.
 2. Nieuwe beslissing op bezwaar nemen conform ontwerp-beslissing.

Akkoord.

 

Beëindiging illegaliteit en invordering verbeurde dwangsommen Leenderweg 163
Akkoord.

 

Ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-exploitatieplan "Lage Heide, wonen"
Naar aanleiding van de terinzagelegging en het vooroverleg is het ontwerp-bestemmingsplan "Lage Heide, wonen" aangepast. Tevens is in het kader van het kostenverhaal het ontwerp-exploitatieplan "Lage Heide, wonen" voorhanden. Derhalve wordt voorgesteld, om:

 1. in te stemmen met het Eindverslag van de inspraak over het voorontwerpbestemmingsplan "Lage Heide wonen";
 2. in te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan "Lage Heide wonen";
 3. in te stemmen met het ontwerp-exploitatieplan "Lage Heide wonen";
 4. het ontwerpbestemmingsplan "Lage Heide wonen" ten behoeve van de vaststelling ter inzage te leggen;
 5. het ontwerp-exploitatieplan "Lage Heide wonen" ten behoeve van de vaststelling ter inzage te leggen;
 6. het ontwerp-bestemmingsplan "Lage Heide wonen" alsmede het ontwerp-exploitatieplan "Lage Heide wonen", via tussenkomst van de raadsgriffier, ter inzage te leggen in de raadsleeskamer.

Akkoord.

 

Verkoop bouwgrond Heiakker
Besluiten om bouwgrond voor minimaal 16 sociale huurwoningen aan de Heiakker te verkopen aan Woningbelang voor € 304,00 per m² excl. BTW en kosten koper.
Akkoord.

 

Voorbereidende werkzaamheden integrale herziening bestemmingsplan Buitengebied

 1. Per direct starten met de voorbereidende (inventariserende) werkzaamheden t.b.v. het nieuw op te stellen bestemmingsplan.
 2. Kennis nemen van het concept-plan van aanpak 'Bestemmingsplan Buitengebied'.
 3. Vanaf de datum waarop onderhavig besluit wordt genomen géén nieuwe initiatieven meenemen in het nieuwe bestemmingsplan.
 4. Stedenbouwkundige bureaus selecteren op basis van ingediende offertes.

Akkoord.

 

Principe verzoek voor het uitbreiden van een woning gelegen aan de Keersopperweg 21 te Valkenswaard
Medewerking aan het bouwplan te verlenen door op basis van artikel 2.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) juncto artikel 4 van bijlage II bij het Bor, afwijking van het bestemmingsplan mogelijk te maken.
Akkoord.

 

Afronden dossier, aan gemeente toekomende vergoeding voor melkquotum
Instemmen met de inhoud en verzending van de conceptbrief.
Akkoord.

 

Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening

 1. De Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken, SAOZ, te Rotterdam inschakelen voor het uitbrengen van een advies over de verzoeken om een schadevergoeding van de eigenaren van de panden aan de Willibrorduslaan 96 en 98;
 2. De kosten van deze adviezen, welke zijn geraamd op in totaal € 3.350,- exclusief BTW, ten laste te brengen van de post 'Bestemmingsplannen'.

Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan 'Luikerweg 110'
Raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

 1. in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform zienswijzennota en reclamanten hiervan op de hoogte brengen conform concept-brief;
 2. het bestemmingsplan 'Luikerweg 110' conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd vast te stellen;
 3. conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen;
 4. gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM Inspectie en de Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.

Akkoord.

 

Verkeersbesluit fietsparkeren Corridor
Middels het nemen van bijgevoegd verkeersbesluit tot:
het aanduiden van een parkeerverbodzone voor fietsen en bromfietsen in de Corridor met uitzondering van de gemarkeerde fietsparkeerstroken of andere fietsparkeervoorzieningen voor een proefperiode van 1 jaar.
Akkoord.

 

Grondverkoop en exploitatieovereenkomst

 1. Besluiten circa 295 m2 grond met toekomstige bestemming "verkeer" tegen een aangepaste meterprijs marktconform te verkopen aan Woningbelang.
 2. Besluiten het kostenverhaal conform de Wro te verhalen op Woningbelang.
 3. De aangepaste kostenbegroting behorende bij het kostenverhaal en de aangepaste exploitatiebijdrage conform vast te stellen.
 4. Instemmen met de concept anterieure exploitatieovereenkomst.
 5. Instemmen met de concept planschade verhaalsovereenkomst.
 6. Woningbelang hiervan op de hoogte te stellen.
 7. De bestemmingsplanprocedure in de Raad van januari 2011, mits de anterieure overeenkomst voor vrijdag 7 januari is ondertekend.

Akkoord.

 

Marktconsultatie herontwikkeling LTS-terrein (Waalreseweg 45)

 1. Voorgestelde marktpartijen uitnodigen om een herontwikkelingsplan in te dienen.
 2. Instemmen met de voorwaarden die zijn gesteld ten aanzien van het in te dienen herontwikkelingsplan.
 3. Per marktpartij een tegemoetkoming van € 2.500,-- beschikbaar stellen.

Akkoord.