B&W besluitenlijst 2010 12 07

Mandatenlijst APV september - oktober 2010
Kennis te nemen het overzicht van de APV en diverse vergunningen die verleend zijn conform de mandaatsbepalingen.
Akkoord.

 

Uitreiking gemeentelijke vrijwilligerspenningen
Uitreiking gemeentelijke vrijwilligerspenning aan 3 vrijwilligers.
Akkoord.

 

Weigeren lichte bouwaanvraag voor het uitbreiden van het woonhuis aan de Dorpsstraat 75A
De gevraagde bouwvergunning voor het uitbreiden van het woonhuis op het perceel Dorpsstraat 75A te weigeren.
Akkoord.

 

Afronden dossier afrekenen melkquotum en beëindigen pacht
Instemmen met de inhoud en verzending van de conceptbrief.
Akkoord.

 

Zitting m.b.t. beroep tegen bestemmingsplan "Rijtuigenmuseum Molenstraat"

 1. Kennis nemen van de pleitnota ten behoeve van de zitting bij de Raad van State op 15 december 2010.
 2. Mevrouw C.C.A. Evers machtigen om namens de raad c.q. college te verschijnen en het woord te voeren tijdens deze zitting.

Akkoord.

 

Oude Raadhuis Markt 23

 1. Aan galerie Lambèr:
  1. Ter overname van de in de bijlage opgesomde roerende goederen een kostenvergoeding verstrekken ter grootte van € 5.800,-.
  2. Galerie Lambèr een kostenvergoeding verstrekken ter grootte van € 2.700,- als compensatie in de energiekosten ten behoeve van de openbare verlichting.
 2. Een huurovereenkomst aangaan met "De Kunstkeuken" voor bepaalde tijd overeenkomstig de concept huurovereenkomst.

Akkoord.

Vaststellen definitief convenant Hulp bij het Huishouden

 1. Akkoord gaan met de wijzigingen in het convenant "Uitvoering Hulp bij het Huishouden in de Wet maatschappelijke ondersteuning tussen de gemeente Valkenswaard en de ondertekende hulpaanbieders".
 2. Kennis nemen van de raadsinformatie over de aanbesteding Hulp bij het Huishouden.
 3. De raad te informeren over de aanbesteding Hulp bij het Huishouden.

Akkoord.

 

Wijziging Winkeltijden-verordening
Instemmen met het ter vaststelling aanbieden van de 'Winkeltijden-verordening 2011' aan de raad.
De motie van de gemeenteraad d.d. 16 december 2009 te beantwoorden middels en zoals vermeld in het raadsvoorstel. In voormelde motie vroeg de raad "om na te gaan op welke wijze de openstelling van winkels op zon- en feestdagen zo geregeld kan worden dat alle winkeliers daarvan daarvan gebruik kunnen maken".
Akkoord.

 

Woningbouw aan de Venbergseweg 34

 1. De vrijstelling van 1992 voor het vestigen van het loonwerkersbedrijf op het perceel Venbergseweg 34 vast te stellen inclusief het oprichten van een woning.
 2. De kosten van de bestemmingsplanprocedure te verhalen conform de legesverordening 2010.

Akkoord.

 

Verkoop ivm verbreding Rijksweg A2
Besluiten om de benodigde grond langs het A2-tracé te verkopen aan Rijkswaterstaat.
Akkoord.

 

Actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kom
In te stemmen met:

 1. Een Europese Aanbesteding voor 8 bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom;
 2. het programma van eisen: ‘Actualiseren 8 bestemmingsplannen gemeente Valkenswaard’;
 3. de beoordelingsmethodiek behorende bij de Europese Aanbesteding Actualiseren 8 bestemmingsplannen gemeente Valkenswaard.

Akkoord.

 

Subsidie ten behoeve van stg. Popov
Stg. Popov voor het jaar 2011 een (eenmalige) subsidie toekennen ter grootte van € 3.500,- ten laste van de post welzijnsvoorzieningen (staat van inkomensoverdrachten 2011) met de bedoeling deze bij verlenging van de huur in het pand van MacMusic om te zetten in een structurele subsidie, eventueel gekoppeld aan prestatieafspraken.
Akkoord.

 

Aanvraag bouwvergunning voor het herbouwen van de afgebrande bedrijfshal (TIMCO), gelegen aan De Vest 60
In te stemmen met de concept bouwvergunning.
Akkoord

 

Aanpassen bushaltes 2010
Voorgesteld wordt:

 1. voor de aanpassing van de zes bushaltes vanuit de voorziening groot onderhoud wegen een bedrag van € 61.095 beschikbaar te stellen;
 2. het te ontvangen subsidiebedrag van € 30.000 weer toe te voegen aan deze voorziening.

Akkoord.

 

Aanvraag gemeentelijke vrijwilligerspenning
Uitreiking gemeentelijke vrijwilligerspenning.
Akkoord.

 

Oprichten zes woningen Nieuwe Waalreseweg t.h.v. het Dommelkwartier

 1. De voorgestelde ontwikkeling onlosmakelijk te verbinden met de ontwikkeling van het Dommelkwartier.
 2. De voorgestelde ontwikkeling mogelijk te maken door het opstellen van een bestemmingsplan.
 3. Het bestemmingsplan pas in procedure te brengen als het bestemmingsplan Dommelkwartier als ontwerp ter inzage heeft gelegen.
 4. Aanvrager hiervan op de hoogte te stellen (aangeven dat raad geconsulteerd wordt).
 5. Initiatiefnemer van het Dommelkwartier hiervan op de hoogte te stellen.

Akkoord.

 

Huldiging sportkampioenen 'nieuwe stijl'

 1. Instemmen met het voorstel de regie en uitvoering structureel onder te brengen bij team Sport in plaats van team AMO.
 2. Instemmen met het voorstel de jaarlijkse sportkampioenen huldiging in Valkenswaard in een vernieuwend concept te organiseren op basis van bijgaand voorstel en plan van aanpak.
 3. Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van maximaal € 6.000, - uit het budget Sportstimulering Algemeen voor de sportkampioenenhuldiging 2010 (uitvoering in januari 2011) en de Sportraad Valkenswaard te verzoeken een bijdrage van € 1.500, - beschikbaar te willen stellen.
 4. Na evaluatie van de huldiging sportkampioenen ‘nieuwe stijl’ een nader besluit te nemen over het opnemen van een budget voor de jaarlijkse sportkampioenenhuldiging c.q. sportgala in het meerjarenperspectievenprogramma.

Akkoord.

 

Overdracht openbare weg door DLG
Besluiten om de openbare weg naar de voormalige dienstwoningen van het MOB-complex voor € 1,00 over te nemen van de Staat.
Niet akkoord.

 

Oprichten twee woningen Bunderstraat naast nummer 10

 1. De voorgestelde herbouw van de woning op het perceel Bunderstraat naast nummer 10 mogelijk te maken door midden van een bestemmingsplanwijziging.
 2. Aanvrager hiervan op de hoogte te stellen.

Niet akkoord.