B&W besluitenlijst 2010 11 30

Weigeren aanvraag tot het wijzigen van het gebruik Van der Clusenstraat 12
De gevraagde gebruikswijziging van "Handel en dienstverlening" naar "Horeca" op het perceel Van der Clusenstraat 12 te weigeren.
Akkoord.

 

Vaststellen jaarverslag schooljaar 2009-2010
Vaststellen jaarverslag leerplicht 2009-2010.
Akkoord.

 

Selectiebesluit archeologie Dommelkwartier
In het kader van de archeologische monumentenzorg in relatie tot de voorgenomen planontwikkeling van het 'Dommelkwartier' een selectiebesluit te nemen.
Kort samengevat komt het besluit erop neer dat het deelgebied Hoppenbrouwers wordt vrijgegeven en dat in het deelgebied De Weegbree voor twee vindplaatsen geheel en voor een derde vindplaats gedeeltelijk, wordt gekozen voor een opgraving met als doel het ex situ behoud van de informatie die in het bodemarchief ligt opgeslagen.
Akkoord.

 

Bezwaar gericht tegen wegslepen voertuig (wegsleepregeling)
Het bezwaarschrift gegrond verklaren en de door reclamant gemaakte kosten van € 194,45 aan reclamant te vergoeden.
Akkoord.

 

Kraak- en leegstandswet
Geen gebruik maken van de mogelijkheid die de Kraak- en leegstandswet biedt tot het instellen van een leegstandsverordening.
Akkoord.

 

Plan Dommelkwartier, overeenkomst voorbereidingskrediet

  1. Instemmen met overeenkomst voorbereidingskrediet Dommelkwartier;
  2. de bouwgrondexploitatie Dommelkwartier met een voorlopig budgettair neutraal resultaat te openen en de Raad hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Akkoord.

 

Wmo uitgaven voorzieningen 3e kwartaal 2010
1. Kennis te nemen van de rapportage "Wmo uitgaven voorzieningen 3e kwartaal" 2010;
2. kwartaalrapportage met bijgaande brief ter kennisneming aanbieden aan de raad.
Akkoord.

 

Lage Heide; goede ontsluitingsmogelijkheid
College neemt motie over.

 

Veiligheidsregio; zetels
College neemt motie over.

 

BP Klinkerstraat; betrekken bewoners
College neemt motie over.

 

Markt; herinrichting (initiatieven)
Het college neemt motie over.