B&W besluitenlijst 2010 11 23

Girorekening team KCC
Girorekening nr. 1005268 op te heffen.
Akkoord.

 

Beeldkwaliteitplannen Lage Heide, woongebied en landgoed

 1. Instemmen met het beeldkwaliteitplan Lage Heide, woningbouw;
 2. instemmen met het beeldkwaliteitplan Lage Heide, landgoed;
 3. de indieners van zienswijzen en de welstandscommissie van het standpunt en de vervolgprocedure op de hoogte stellen;
 4. de gemeenteraad, na advisering door de raadscommissie, voorstellen:
  • in te stemmen met de zienswijzennotitie;
  • het beeldkwaliteitplan Lage Heide, woningbouw vast te stellen;
  • het beeldkwaliteitplan Lage heide, landgoed vast te stellen.
    

Akkoord.

 

Algemene uitkering 2010 en 2011
De wijziging van de algemene uitkering over 2010 en 2011 te betrekken bij de eerstvolgende financiële rapportage over die dienstjaren.
Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen het afwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit te handhaven onder aanvulling van de motivering.
Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit te handhaven onder aanvulling van de motivering.
Akkoord.

 

Registratie en afhandeling meldingen
De gemeenteraad informeren over de werkwijze en de instelling van een Quick Team en burgers hiervan in kennis stellen.
Akkoord.

 

Onderzoek risicobeleving

 1. Kennis nemen van de resultaten van het publieksonderzoek risicobeleving;
 2. de raad informeren over de resultaten.

Akkoord.

 

Subsidieverzoek Theaterstichting OOIT
Afwijzend beslissen op het subsidieverzoek van Theaterstichting OOIT.
Akkoord.

 

Intrekken drank- en horecavergunning en publieksverbod voor Markt 30
Met verwijzing naar het hierbij gevoegde conceptbesluit adviseren wij u college:

 1. de bij besluit d.d. 25 september 2009 verleende Drank-en Horecavergunning voor Markt 30 met ingang van één dag na verzending van het te nemen besluit in te trekken;
 2. een ieder behoudens hen, die wonen in de ruimte, waarin in strijd met de wet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, de toegang tot de ruimte (Markt 30) te ontzeggen.

Akkoord.

 

Ritprijs kermissen en kermisterreinen
Besloten wordt de ritprijzen van de kermissen Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard te verhogen naar € 1,00 voor kinderzaken en € 1,50 voor overige vermaakzaken en hierop de kermisvoorwaarden aan te passen.
Tevens wordt kennis genomen van de mogelijkheden tot het aanpassen van de kermisterreinen voor 2011 en verder.
Akkoord.

 

Aanvraag gemeentelijke onderscheiding
Uitreiking gemeentelijke cultuurpenning aan een bestuurslid van Stichting Dommelse Dorpspomp.
Akkoord.

 

Concept verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en verder, met bijbehorende toelichting en besluit

 1. Instemmen met de concept "Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en verder" inclusief bijbehorende toelichting en besluit;
 2. deze concept verordening inclusief bijbehorende toelichting en besluit voor inspraak vrijgeven;
 3. de raad te informeren over de inspraakprocedure.

Akkoord.