B&W besluitenlijst 2010 11 16

Milieuvergunning Inbev

 1. De gevraagde revisievergunning voor uitbreiding van de productie aan Inbev Nederland in ontwerp te verlenen onder de gestelde voorwaarden;
 2. wat betreft de toename van het aantal transportbewegingen op de zondagen aan te sluiten bij de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder.

Akkoord.

 

Haalbaarheids onderzoek belastingsamenwerking
Deelname aan het haalbaarheidsonderzoek belastingsamenwerking.
Akkoord.

 

Herbouw woning Luikerweg 74

 1. De voorgestelde herbouw van de woning op het perceel Luikerweg 74 mogelijk te maken door middel van een art. 2.12, eerste lid, onderdeel a, sub 3o WABO procedure (voormalig projectbesluit);
 2. aanvrager met per brief op de hoogte stellen.

Akkoord.

 

Selectiebesluit archeologie "Lage heide - natuur"
Instemmen met het selectiebesluit.
Akkoord.

 

Vaststellen begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2010 (t/m collegevergadering 26 oktober 2010)
De raad te verzoeken om kennis te nemen van de rapportage met collegebesluiten over het 3e kwartaal (t/m collegevergadering van 26 oktober 2010), waaruit financiële en administratieve wijzingen op de begroting voortkomen, en vast te stellen, opdat de begroting kan worden aangepast.
Akkoord.

 

Europalaan 2a

 1. Kennisnemen van het juridisch advies betreffende collegebesluit C4, d.d. 21 juli 2009;
 2. overgaan tot ondertekening van de koopovereenkomst Europalaan 2.

Akkoord.

 

Tijdelijke huisvesting
De bewoners van Molensteen 18a tijdelijke huisvesting te bieden tot de nieuwe standplaats beschikbaar komt.
Akkoord.

 

Budget t.b.v. herziening van de bestemmingsplannen
Kennis nemen van de onderbouwing van het budget voor de herziening van 8 bestemmingsplannen en 1 ‘lege vlekken plan’ zoals opgenomen in de begroting 2011.
Akkoord.

 

Wijziging bouwverordening Valkenswaard en APV naar aanleiding van vaststelling Wabo
Instemmen met het ter vaststelling aanbieden van de Bouwverordening gemeente Valkenswaard 2010 aan de Gemeenteraad en de daarin opgenomen wijzigingen APV.
Akkoord.

 

Actualisatie bouwgrond-exploitaties 2010

 1. Het raadsvoorstel actualisatie bouwgrondexploitaties 2010 via tussenkomst van de griffier doorgeleiden naar de raadsvergadering van december a.s.
 2. in te stemmen met de jaarschijven 2010 en 2011 van de betreffende complexen en na vaststelling van de geactualiseerde complexen door de Raad de begrotingen dienovereenkomstig te wijzigen.

Akkoord.

 

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van een rioolheffing 2010
De raad - met tussenkomst van de griffier - voor te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2010 vast te stellen.
Akkoord.

 

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010
De raad - met tussenkomst van de griffier - voor te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010 vast te stellen.
Akkoord.

 

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010
De raad - met tussenkomst van de griffier - voor te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2010 vast te stellen.
Akkoord.

 

Revitalisering Markt: Motie groen

 1. In te stemmen om 3 extra bomen te planten in de omgeving van het oude raadhuis, op de locatie en boomsoort volgens voorstel;
 2. in te stemmen om de extra werkzaamheden te financieren uit het resterende budget van het project Revitalisering Markt;
 3. de raad, met tussenkomst van de griffier, per brief te informeren over de hierboven genoemde besluiten;
 4. in te stemmen om vast te houden aan de gemaakte afspraken over de burgerbeuk.

Akkoord. (motie is uitgevoerd)