B&W besluitenlijst 2010 11 09

Brief inzake Stichting Brainbreuk
Bijgaande antwoordbrief over provinciale subsidie versturen aan betrokkene. Subsidiekeuze wordt regionaal bepaald door de SRE gemeenten.
Akkoord.

 

Aanschaf steendruklitho's
Aanschaffen van tien steendruklitho's ten laste van de Bestemmingsreserve beeldende kunst.
Akkoord.

 

Uitspraak rechtbank inzake kinderdagverblijf Merlijn
De gemeente Valkenswaard heeft besloten hoger beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank.
Akkoord.

 

Concept-convenant voor bestuurlijke aanbesteding Hulp bij het Huishouden
Vaststellen van het concept-convenant bestuurlijke aanbesteding Hulp bij het Huishouden ter bespreking met Zorgaanbieders.
Akkoord.

 

Wijkgericht werken in Valkenswaard

  1. Bij het wijkgericht werken in Valkenswaard uit blijven gaan van een onderverdeling in 4 deelgebieden;
  2. in de huidige collegeperiode verder te focussen op de gebieden: Dommelen-Noord, Borkel en Schaft, Het Gegraaf en Turfberg Noord inclusief de Kreijenbeek;
  3. de wijkgerichte aanpak, zowel qua middelen als qua capaciteit, ook in de overige wijken in de gemeente, met gebruikmaking van het LOGWbudget zo eerlijk mogelijk in te zetten;
  4. onderstaande koers ook voor het overige als opmaat te nemen voor het wijkgericht werken in Valkenswaard;
  5. deze koers in een informatieve (thema)bijeenkomst aan de gemeenteraad te presenteren.

Akkoord.

 

Herinrichting oude speeltuintje De Scheepsvork en verkoop grond achter Het Scheperseind 18
Voorgesteld wordt in te stemmen met:

  1. de verkoop van circa 69 m² grond achter Het Scheperseind 18 voor de koopsom van € 6.555,00 k.k.;
  2. het aanleggen van 3 parkeerplaatsen met groenvoorzieningen en de kosten ten laste te brengen van de voorziening "groot onderhoud wegen en bruggen".

Akkoord.

 

Vervaardigen structuurvisie
College neemt motie vaststellen structuurvisie over. (motie is uitgevoerd)

 

Het onderzoeken van budgetovereenkomsten (taak-voorwaarden-subsidie), beheer en verhuur van accommodaties alsmede de mogelijkheden één en ander efficiënter te organiseren in het jaar 2011
De motie ondersteunt in gang gezette activiteit. (motie is uitgevoerd)

 

Bouwlokaties zo snel mogelijk in ontwikkeling te brengen
De motie ondersteunt in gang gezette activiteiten. (motie is uitgevoerd)

 

Onderzoek extra oversteekplaats - tegen geringe kosten - bij de Markt
Motie wordt met positieve aanbeveling doorgeleid naar het bevoegde bestuursorgaan.

 

Subsidiëring instellingen

  1. In contact te treden met subsidie-ontvangers teneinde te bespreken op welke wijze en in welke omgang subsidies kunnen verminderen op een structurele basis;
  2. De gewenste richting aan te geven in het subsidiebeleid om te komen tot een structurele vermindering van de subsidie-uitgaven in 2011 en de jaren daarna;
  3. Te bepalen welke kerntaken door middel van subsidiëring gediend worden.

T.a.v. 1 en 2 ondersteunt de motie in gang gezette activiteiten.
T.a.v. 3 wordt vormgegeven in de meerjarenkeuzenota bij de nota kaders. (motie is uitgevoerd)

 

Sporthal "De Belleman"; inventariseren noodzakelijke aanpassingen
Het college neemt de motie over.

 

Werkzaamheden rond kruispunten N69
In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 33.160,43 excl. BTW voor het vervangen van de asfaltverhardingen van de aansluitende wegen op 4 kruisingen met de N69 (Eindhovenseweg) in de kern van Valkenswaard en deze kosten ten laste te brengen van de voorziening "groot onderhoud wegen en bruggen".
Akkoord.

 

Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied Bergeijk 2010"
In te stemmen met bijgevoegde concept-zienswijze inzake bestemmingsplan "Buitengebied Bergeijk 2010" aan de gemeenteraad Bergeijk en een afschrift hiervan ter inzage te leggen in de raadsleeskamer.
Akkoord.