B&W besluitenlijst 2010 11 02

Verzoek herbouw en splitsing Zeelberg 52

 1. De voorgestelde herbouw en splitsing van de Zeelberg 52 mogelijk te maken door middel van een art. 2.12, eerste lid, onderdeel a, sub 3o WABO procedure (voormalig projectbesluit);
 2. aanvrager per brief hiervan op de hoogte te stellen.

Akkoord.

 

Ontheffing hogere waarde geluid Den Dries 5

 1. Hogere geluidwaarden te verlenen voor de te verbouwen bedrijfswoning aan Den Dries 5;
 2. het ontwerpbesluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Akkoord.

 

Aan gemeente toekomende vergoeding voor pacht
Informeren van de betrokkenen per brief over pachtvergoeding.
Akkoord.

 

Informatieverstrekking perceel Bergstraat 98
Per brief de raad op de hoogte te stellen over perceel Bergstraat 98 over strijdig gebruik bestemmingsplan.
Akkoord.

 

Notulen bijeenkomst "Appels met peren vergelijken, stiekem meer overeenkomsten dan je denkt…?"
Kennis te nemen van de notulen van de bijeenkomst van diverse maatschappelijk instellingen, over toekomstige samenwerking, welke is gehouden op 27 september in de Hofnar.
Akkoord.

 

Bouwaanvraag voor het tijdelijk plaatsen van een noodwoning met dossiernr. BR2010.247 Kapelweg 3
Het volgende wordt voorgesteld:

 1. ontheffing verlenen op grond van art. 3.22 Wro met een instandhoudingstermijn tot 1juli 2010 of tot 3 maanden na gereed komen van de dienstwoning op,het perceel Kapelweg 3, indien er geen zienswijze kenbaar worden gemaakt;
 2. indien geen zienswijzen kenbaar worden gemaakt ook de bouwvergunning verlenen met een instandhoudingstermijn tot 1 juli 2010 of tot 3 maanden na gereed komen van de dienstwoning op,het perceel Kapelweg 3.

Akkoord.

 

Convenant wijkcommissie 't Gegraaf
U wordt geadviseerd:

 1. akkoord te gaan met de inhoud van het convenant;
 2. het convenant te ondertekenen;
 3. de wijkcoördinator van het Gegraaf aan te wijzen als contactambtenaar.

Akkoord.

 

Meetplan Waterschap de Dommel
Wij adviseren uw college te besluiten om:

 1. in te stemmen met het aangaan van de bestuursovereenkomst tussen gemeenten van het cluster Eindhoven en waterschap De Dommel over samenwerking in de waterketen met betrekking tot het monitoren van de gemeentelijke rioolstelsels, transportsysteem van het waterschap en de lokale neerslag voor de periode tot 1 januari 2016;
 2. de burgemeester te verzoeken, de wethouder van Beheer Openbare Ruimte de heer M. Bax te machtigen om de in beslispunt 1 genoemde overeenkomst te ondertekenen.

Akkoord.

 

Leidraad invordering

 1. Voorgesteld wordt bijgaande Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 2010 van gemeente Valkenswaard vast te stellen;
 2. voorgesteld wordt de leidraad invordering gemeentelijke belastingen, besluit van 5 december 2006, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24 april 2008 in te trekken;
 3. voorgesteld wordt de postdwangbevelen op te nemen in contract met Cannock Chase.

Akkoord.

 

Bezwaarschriften gericht tegen het besluit om het verzoek om handhaving af te wijzen
Na heroverweging in bezwaar:

 1. de bezwaarschriften van reclamant 1 en reclamanten 2 gegrond verklaren;
 2. betrokkene gelasten om het zonder bouwvergunning gerealiseerde bouwwerk (hobbyatelier, garage, berging) gelegen op het perceel Vilderwei 1, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie G nummer 1542, binnen 4 maanden na verzending van dit besluit te verwijderen en verwijderd te houden;
 3. betrokkene mededelen dat bij het verstrijken van de begunstigingstermijn verbeurt de betrokkene € 10.000 per week met een maximum van € 40.000,-;
 4. het verzoek om een kostenvergoeding toekennen en reclamanten 1 een vergoeding van € 874,- en reclamanten 2 een vergoeding van € 437,- verstrekken.  

Akkoord.

 

Lijst met normbedragen van bouwkosten welke worden toegepast voor het bepalen van de bouwsom ten behoeve van het berekenen van de bouwleges
De lijst met normbedragen vast te stellen en bij nieuwe bouwaanvragen toe te passen per 1 januari 2011.
Akkoord.

 

Inhuur t.b.v. organisatie verkiezingen
Ten behoeve van de organisatie van de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten en de Dorpsraad per direct een deskundig inhuren voor 24 uur per week.
Akkoord.

 

Motie maximale bouwhoogte
Motie overnemen.
Akkoord.

 

Motie actualisatie monumentenbeleid en monumentensubsidie
Motie overnemen.
Akkoord.

 

Raadsinformatiebrief inzake Advies SW-raad Strategisch plan
Instemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief inzake het Advies van de SW-raad Strategisch Plan Ergon 2011-2014
Bij akkoord de raadsinformatiebrief bijvoegen bij het college- en raadsvoorstel inzake het Strategisch plan Ergon 2011-2014, zodat dit eveneens behandeld kan worden tijdens de raadscommissie op 8 november 2010.
Akkoord.