B&W besluitenlijst 2010 10 19

Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening
Het verzoek om vergoeding van planschade ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van de eigenaren van de onroerende zaak aan Het Laar 23 afwijzen, conform het advies van de schadebeoordelingscommissie Ordito.
Akkoord.

 

Aankoop perceel cultuurgrond aan de Dommelseweg

 1. De raad, door tussenkomst van de raadsgriffier, voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 112.175,00 voor aankoop van een perceel cultuurgrond aan de Dommelseweg te Valkenswaard;
 2. indien de raad instemt met het krediet, akkoord te gaan met de aankoop van het perceel kadastraal bekend Valkenswaard sectie E nummer 929, groot 1.60.25 ha voor € 112.175,00;
 3. instemmen dat gelijktijdig met de juridische levering van voornoemd perceel het geldende voorkeursrecht gemeenten kan komen te vervallen en dat de aantekening van de Wvg in de openbare registers kan worden doorgehaald.

Akkoord.

 

Verzoek planschadevergoeding Westerhovenseweg 2
Het verzoek om planschadevergoeding in verband met het bestemmingsplan Dommelen 2009 niet in behandeling nemen omdat het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is.
Akkoord.

 

Opmerkingen wijkraad Dommelen inzake verkeersonderzoek plan Lage Heide
Instemmen met brief met de inhoudelijke reactie op de opmerkingen van de wijkraad.
Akkoord.

 

Bestuurlijke Boete/Bestuurlijke strafbeschikking

 1. Kiezen voor het nieuwe handhavingsinstrument: "bestuurlijke strafbeschikking overlast";
 2. implementatie van de "bestuurlijke strafbeschikking overlast" per 1 december 2010 en de nodige voorbereiding in gang zetten;
 3. de raad hierover door middel van een raadsinformatiebrief te informeren.

Akkoord.

 

Kosten gebruik parkeerplaatsen Torenstraat voor tijdelijke plaatsing praktijkruimte
In rekening gebrachte bedrag wordt niet gematigd.
Akkoord.

 

Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

 1. De raad door tussenkomst van de griffier voorstellen om uw college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1 lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen toestemming te verlenen om de als gevolg van de nieuwe Wet Veiligheidsregio gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vast te stellen;
 2. na verkregen toestemming van de gemeenteraad besluiten tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling;
 3. besluiten tot het in stand houden van de gemeentelijke brandweer, zoals bepaald in artikel 26, 1e lid van de Wet op de veiligheidsregio’s (Wvr).

Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan 'Waalreseweg Rede'
Onder voorbehoud van overeenstemming over de anterieure overeenkomst uiterlijk op 8 november, de raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

 1. in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform zienswijzennota;
 2. bijgevoegd bestemmingsplan 'Waalreseweg Rede' conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd vast te stellen zoals staat opgenomen in het raadsvoorstel;
 3. conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen, aangezien het verhaal van de kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd;
 4. gelet op gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM-Inspectie en de Provincie Noord Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van dit vaststellingsbesluit.

Een en ander overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel.
Akkoord.

 

Aanschaf nieuwe woonwagen t.b.v. standplaats Molensteen 18a

 1. De raad, door tussenkomst van de griffier, voor te stellen voor de aanschaf van de woonwagen een krediet ad €  92.268,-- te voteren en hiervoor voor een bedrag ad € 59.500,-- te beschikken over de algemene reserve;
 2. de huidige woonwagen staande op de standplaats Molensteen 18a tegen elk aannemelijk bod te verkopen dan wel direct af te voeren voor sloop.

Akkoord.

 

Oplaadpalen elektrische auto's
Niet instemmen met het voorstel van het SRE om over te gaan tot versnelde aanleg van een netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s in Zuidoost-Brabant.
Akkoord.

 

Ontwikkeling Zeelberg 41a
In het voorontwerpbestemmingsplan "Zeelberg 41a" een persoonsgebonden overgangsrecht opnemen voor het gebruik van de bedrijfswoning op het perceel Zeelberg 41a als burgerwoning.

Akkoord.

 

Vragen van de fractie van het CDA
In te stemmen met de antwoorden zoals weergeven in de brief aan de fractie van het CDA.
Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan Klinkerstraat
De raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

 1. bijgevoegd bestemmingsplan 'Klinkerstraat' conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) vast te stellen;
 2. conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd.

Een en ander overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel.
Akkoord.

 

Verkeersmaatregelen Hoge Akkers
Onder voorbehoud van het verkrijgen van subsidie voor verkeersveiligheidsprojecten van het SRE tot;

 1. Uitbreiding van de al bestaande 30 km/h zone in de wijk tussen de Maastrichterweg, Peperstraat, Bakkerstraat, Europalaan en Zuidelijke Randweg;
 2. de aanleg en/of aanpassing van diverse verkeersplateaus in de wijk tussen de Maastrichterweg, Peperstraat, Bakkerstraat, Europalaan en Zuidelijke Randweg;
 3. het plaatsen van paaltjes in het trottoir bij de uitgang van buurtvereniging “t Huukske;
 4. het realiseren van éénrichtingsverkeer in een gedeelte van de Peperstraat en de volledige Heiakker voor een proefperiode van 3 maanden gecombineerd met het tijdelijk aanbrengen van een vakindeling voor parkeren in de Peperstraat.

Akkoord.