B&W besluitenlijst 2010 10 12

Intentieovereenkomst ontwikkeling locatie Maastrichterweg 26
Instemmen met bijgevoegde concept intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de locatie Maastrichterweg 26 door CRA Vastgoed.
Akkoord.

 

Karel Mollenstraat Zuid 42 - 54

 1. Het besluit van d.d. 23 oktober 2007 met nummer 07b&w00881 intrekken;
 2. herontwikkeling van de locatie Karel Mollenstraat Zuid 42 - 54 mogelijk te maken door het maken van nieuw bestemmingsplan;
 3. aanvrager per brief hiervan op de hoogte te stellen.

Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing aanvullende subsidie
Het bezwaarschrift deels gegrond verklaren en reclamant alsnog een subsidie toekennen van € 8.204,00 ten behoeve van de kosten die verband houden met het organiseren van de MAD-dag, de Vrijwilligersdag en de Dag van de Mantelzorg over het jaar 2009.
Akkoord.

 

Facelift behandeling sportvloer Amundsenhal
Toestemming verlenen voor het laten uitvoeren van een zogenaamde facelift behandeling aan de sportvloer van sportcomplex Amundsenhal. T.l.v. budget groot onderhoud voor een bedrag van € 19.935,--.
Akkoord.

 

Machtiging aan SRE inzake ISV 3 geluid

 1. De SRE Milieudienst verzoeken een aanvraag voor een ISV3-geluidbijdrage op te stellen;
 2. de SRE Milieudienst te machtigen deze aanvraag namens de gemeente in te dienen bij de provincie Noord-Brabant.

Akkoord.

 

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum

 1. Intensiveren van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad binnen de gemeente;
 2. instemmen met het oprichten van een Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC);
 3. ondertekenen van het Convenant bestuurlijke- en geïntegreerde aanpak georganiseerde misdaad in Zuidoost-Brabant.

Akkoord.

 

Hondenuitlaatcentrum
De ontheffing voor het pand Maastrichterweg 235 met betrekking tot een hondenuitlaatservice niet te verlenen.
Akkoord.

 

Begroting CURE 2011
De gemeenteraad adviseren met betrekking tot de begroting van CURE voor 2011.
Akkoord.

 

Aankoopkredieten Lage Heide, deelgebied Wonen en Natuur

 1. Instemmen met raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een aankoopkrediet (€ 3.700.000,00) ten behoeve van verwerving van eigendommen van derden gelegen in het plangebied behorende bij het bestemmingsplan Lage Heide wonen;
 2. instemmen met raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een aankoopkrediet (€ 350.000,00) ten behoeve van aankopen gelegen in het bestemmingsplan Lage Heide natuur;
 3. het raadsvoorstel via tussenkomst van de raadsgriffier door te geleiden naar de raadsvergadering van 25 november 2010.

Akkoord.

 

Strategisch plan Ergon 2011-2014
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Drie gemeenten van het Samenwerkingsverband Werk & Inkomen (Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre)  nemen samen met twee regiogemeenten (Eindhoven en Veldhoven) deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE 'Ergon'). Het bestuur van de GRWRE vraagt aan de raden van de deelnemende gemeenten om een eindoordeel over de hoofdlijnen van het Strategisch plan Ergon 2011-2014. Na het eindoordeel zal het bestuur van de GRWRE het Strategisch plan definitief vaststellen. Ook vraagt het bestuur aan de raden om het Rijksbudget voor de uitvoering van de Wsw over te dragen aan het werkvoorzieningschap voor de uitvoering van de Wsw.

 1. Instemmen met het Strategisch plan Ergon 2011-2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven.;
 2. de door het Rijk aan Valkenswaard over 2011 toegekende middelen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening ter beschikking te stellen aan het bestuur van de GRWRE.

Akkoord.

 

Openen bouwgrondexploitatie Dorpsstraat 112-120

 1. Instemmen met het openen van de bouwgrondexploitatie Dorpsstraat 112-120;
 2. de raad van uw besluit in kennis stellen.

Akkoord.