B&W besluitenlijst 2010 10 05

Grondverkoop en exploitatieovereenkomst Waalreseweg NV Rede

  1. Besluiten circa 295 m² grond met toekomstige bestemming "verkeer" marktconform te verkopen aan Woningbelang;
  2. besluiten het kostenverhaal conform de Wro te verhalen op Woningbelang;
  3. de kostenbegroting behorende bij het kostenverhaal en de exploitatiebijdrage conform vast te stellen.

Akkoord.

 

Raadsvragen CDA-fractie over plannen V&D
Schriftelijk beantwoorden van raadsvragen CDA-fractie over plannen V&D.
Akkoord.

 

Ontwerpexploitatieplan Kerkakkerstraat

  1. Instemmen met het ontwerpexploitatieplan 'Kerkakkerstraat';
  2. instemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit;
  3. het ontwerpexploitatieplan conform het gestelde in afdeling 3.4 Awb gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
  4. de raad, wijkraad Dommelen en de belanghebbenden hierover informeren per brief.

Akkoord.

 

Verkoop pachtgrond Zuidelijke Randweg
Besluiten om niet te verkopen.
Akkoord.

 

Motie H&G afvalstoffenheffing
Bij een overschrijding van de egalisatiereserve reiniging de minimale restitutie voor afvalstoffenheffing te bepalen op €  5,-- voor alleenstaanden en € 10,-- voor meerpersoons huishoudens. Voor reinigingsrecht € 8,40 excl. BTW.
Akkoord.

 

Bouwvergunning "Bakkerstraat-Europalaan"; bezwaarschrift Stichting Belangengroep Europalaan e.o.

  1. Kennisnemen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot de hoger beroepen van betrokkenen;
  2. het bezwaarschrift van de Stichting Belangengroep Europalaan e.o. ongegrond verklaren en de bouwvergunning en vrijstelling van 10 juni 2008 met aanvulling van de motivering, in stand laten.

Akkoord.

 

Subsidieverzoek Stichting Rietveld & Ruys
Afwijzend beslissen op het subsidieverzoek van de Stichting Rietveld & Ruys uit Bergeijk voor de projecten 'Ontwerpwedstrijd Stijlkamer' en 'Sla een balletje design'.
Akkoord.

 

Conceptnota Vrijwilligersbeleid
De conceptnota Vrijwilligersbeleid vrijgeven voor inspraak.
Akkoord.