B&W besluitenlijst 2010 09 28

Vaststellen begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2010 (t/m collegevergadering 29/6/2010)
De raad te verzoeken om kennis te nemen van de rapportage met collegebesluiten over het 2e kwartaal (t/m collegevergadering van 29 juni 2010), waaruit financiële en administratieve wijzingen op de begroting voortkomen, en vast te stellen, opdat de begroting kan worden aangepast.
Akkoord.

 

Huisvestings-programma onderwijs 2011
Definitief vaststellen van huisvestigingsprogramma en -overzicht 2011.
Akkoord.

 

Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening

 1. Op basis van haar offerte van 12 augustus 2010, Ordito te Gilze inschakelen voor het uitbrengen van een advies over het verzoek om een schadevergoeding van de eigenaar van het pand aan Wilhelminapark 54 te Valkenswaard;
 2. de kosten van dit advies in rekening brengen bij Bouwvereniging Woningbelang.

Akkoord.

 

Het treffen van tijdelijke regeling voor Hulp bij het Huishouden

 1. Akkoord gaan met het aangaan van een tijdelijke regeling voor Hulp bij het Huishouden met de huidige aanbieders in afwachting van de aanbestedingsprocedure;
 2. brieven over tijdelijke regeling verzenden aan Zuidzorg, Huispitaal en ActiefZorg.

Akkoord.

 

Brief Raad van State inzake bestemmingsplan "Lage Heideweg"
In te stemmen met brief aan Raad van State over standpunt gemeentebestuur Valkenswaard over uitvoerbaarheid bestemmingsplan Lage Heide en afstemming met gemeente Bergeijk.
Een afschrift van deze brief ter inzage leggen in de raadsleeskamer.
Akkoord.

 

Zienswijze "Notitie reikwijdte en detailniveau N69"

 1. Kennis nemen van de Notitie reikwijdte en detailniveau;
 2. afzien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de provincie;
 3. de raad - door tussenkomst van de griffier - in kennis stellen van dit besluit.

Akkoord.

 

Herziening quick-scan Geenhovensedreef 20-22 (vervolg)

 1. Kennisnemen van de inhoud van de quick-scan Geenhovensedreef 20 - 22;
 2. aanvrager toestemming geven een bestemmingsplan op te laten stellen conform de nieuwe werkwijze;
 3. aanvrager per brief hiervan op de hoogte stellen.

Akkoord.

 

Ontheffing hogere waarde geluid Klappermanstraat 26

 1. Hogere geluidwaarden te verlenen voor de te bouwen woning aan de Klappermanstraat 26;
 2. het besluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Akkoord.

 

Vragen art. 41 RvO m.b.t. stankoverlast in wijk Deelshurkse Akkers
Geadviseerd wordt gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden. Daarnaast zal op korte termijn een gesprek met de ondernemers worden aangegaan om te kijken hoe zij aankijken tegen dit probleem en wellicht een oplossing hebben. Bij een  te houden controle zal specifiek aandacht worden gegeven aan de luchtwassers.
Akkoord.

 

Toekennen woonbestemming en kadastrale splitsing Schafterdijk 40

 1. Aanvrager geen toestemming geven om een projectbesluit of bestemmingsplan op te laten stellen voor het toekennen van een woonbestemming aan het gastenverblijf op het perceel Schafterdijk 40;
 2. aanvrager per brief hiervan op de hoogte stellen.

Akkoord.

 

Verzoek grondverkoop naast Kerkakkerstraat 20 en 24

 1. Besluiten om het verzoek om grond aan te kopen niet te honoreren;
 2. Instemmen met het realiseren van een passende erfafscheiding.

Akkoord.

 

Overdracht facilitaire taken

 1. De uitvoering van de zgn. Facilitaire taken per 1 januari 2011 aan CURE op te dragen;
 2. de gemeenteraad middels een brief over dit besluit en de mogelijke financiële consequenties te informeren;
 3. een ambtelijke werkgroep in te stellen die zich zal buigen over de kwestie van terugkoop of huur van de milieustraat.

Akkoord.

 

Groot onderhoud wegen en bruggen 2010

 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 710.800,= excl. BTW voor het uitvoeren van het onderhoud van de wegen voor 2010 en deze kosten te laste te brengen van de voorziening "groot onderhoud wegen en bruggen";
 2. de gemeenteraad per brief, door tussenkomst van de raadsgriffier, informeren.

Akkoord.