B&W besluitenlijst 2010 09 21

Verzoek tot vrijstelling, Hoppenbrouwers (ong.) BR 2010.152
De ontheffingsprocedure art. 3.22 Wro op te starten;

  • indien geen zienswijzen kenbaar worden gemaakt de ontheffing verlenen op grond van art. 3.22 Wro met een instandhoudingstermijn van 1½  jaar, ingaande op de dag dat de bouwvergunning wordt verleend, ingaande op de dag dat de bouwvergunning wordt verleend;
  • indien geen zienswijzen kenbaar worden gemaakt de bouwvergunning verlenen. Aan deze bouwvergunning de voorwaarde te verbinden dat het bouwwerk een instandhoudingstermijn van 1½  jaar heeft, ingaande op de dag dat de bouwvergunning wordt verleend.

Akkoord.

 

Opstalrecht kleedkamers VVV de Valk
Een schadeloosstelling toekennen van  € 1.905,- voor het niet tijdig vestigen van het opstalrecht.
Akkoord.

 

Principeverzoek Hoeverdijk 90-A

  • Geen principemedewerking verlenen aan het verzoek om de geldende bestemming van het adres Hoeverdijk 90-A te wijzigen in een bestemming "Wonen" zodra de 2e partiële herziening bestemmingsplan "Buitengebied 1998" onherroepelijk is;
  • het voorgaande per brief mededelen aan verzoekers en via deze brief tevens het besprokene en de gemaakte afspraken van het overleg van 12 augustus 2010 bevestigen.

Akkoord.

 

Markt, brief Dhr. Hovens, fractie H&G, artikel 41 vragen

  • Instemmen met het onderzoek of het technisch mogelijk is de strook met de dubbele bomenrij te bestemmen tot voetgangerszone en de rest van de grote Markt, met uitzondering van de verlengde Peperstraat, alleen gemotoriseerd verkeer te weren;
  • vragensteller hierover schriftelijk informeren.

Akkoord.

 

Begroting 2011

  • Instemmen met het, door tussenkomst van de griffier, aan de raad ter vaststelling aanbieden van de Begroting 2011, inclusief paragrafen en bijlagen;
  • instemmen met het, door tussenkomst van de griffier, aan de raad ter vaststelling aanbieden van:
  • verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2011, inclusief bijbehorende tarieventabel 2011;
  • verordening tot derde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting;

Akkoord.