B&W besluitenlijst 2010 09 14

Evaluatie evenementenbeleid
Evalueren van evenementenbeleid in relatie tot visie en ambitie gemeente.
Akkoord.

 

Aanpassing Monumenten-verordening
Ten gevolge van de noodzakelijke aanpassing van de gemeentelijke monumentenverordening door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan de Raad de 'Monumentenverordening Gemeente Valkenswaard 2010' ter vaststelling aan te bieden.
Akkoord.

 

Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie
In te stemmen met de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie.
Akkoord.

 

Beschikbaar stellen middelen Boodschappenmand
Beschikbaar stellen van € 5.000,- uit de Bijzondere Bijstand voor subsidiëring van de Huisvesting van Stichting de Boodschappenmand.
Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen eigen publicatie Eindhovens Dagblad inzake afsluiten Paukesvenweg
Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren.
Akkoord.

 

Aanvraag bouwvergunning voor het oprichten van een antenne-opstelpunt gelegen op het perceel Bosstraat 85 met het doss.nr. BL 2010.169

  • Ontheffing verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan op grond van art. 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening en er zijn geen zienswijzen ingediend;
  • bouwvergunning verlenen;
  • instemmen met bijgevoegde planschade verhaalsovereenkomst voor het verlenen van ontheffing op basis van art. 3.23 Wro.

Akkoord.

 

Planning 'activiteiten en aanbevelingen managementletter, accountantsverslag en IC-controles' (= verbeterplan)
Kennis nemen van het verbeterplan.
Akkoord.

 

Raadsvragen art 41 fractie VVD
Schriftelijk beantwoorden van vragen artikel 41 Reglement van orde van de fractie VVD naar aanleiding van artikel ED d.d. 28 juli 2010 over geweld tegen medewerker.
Akkoord.

 

Herontwikkeling Leenderweg 101 t/m 107
Instemmen met de bijgevoegde concept intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van de locatie Leenderweg 101 t/m 107.
Akkoord.

 

Aanvraag bouwvergunning voor het oprichten van een antenne-opstelpunt gelegen op een perceel aan de Nieuwe Waalreseweg met het doss.nr. 2010.132

  • De ingebrachte zienswijzen tegen het oprichten van een antenne-opstelpunt t.b.v. mobile telecommunicatie ongegrond verklaren en de indieners van de ingebrachte zienswijzen per brief berichten;
  • ontheffing verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan op grond van art. 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening;
  • bouwvergunning verlenen;
  • instemmen met de bijgevoegde planschade verhaalsovereenkomst voor het verlenen van ontheffing op basis van artikel 3.23 Wro.

Akkoord.

 

Sportveldverlichting op sportpark Den Dries

  1. In te stemmen met de overname 'om niet' van de veldverlichting (8 masten) op hoofdveld (veld 4) van SV Valkenswaard door de gemeente Valkenswaard;
  2. in te stemmen met de overname 'om niet' van de veldverlichting (3 masten) op het trainingsveld (veld 2) van SV Valkenswaard door de gemeente Valkenswaard;
  3. in te stemmen met de overname 'om niet' van de bestaande halfzijdige verlichting van hondensportvereniging VVH door de gemeente Valkenswaard en het herplaatsen van de 3 masten van veld 2 naar veld 13 ten behoeve van uitbreiding van de sportveldverlichting.

Akkoord.

 

Vergunning Drank- en Horecawet
Voornemen om de aangevraagde vergunning ex artikel 3 Drank-en Horecawet voor café De Zaak Leenderweg 38-40 te Valkenswaard onder voorwaarden te verlenen.
Akkoord.