B&W besluitenlijst 2010 09 07

Machtiging abonnement Vergunningenloket A2-gemeenten

 1. Het afdelingshoofd Publiekszaken van de gemeente Cranendonck als lid van de Stuurgroep Wabo-A2-gemeenten te machtigen om namens de gemeente Valkenswaard een overeenkomst aan te gaan met Uitgeverij Kluwer B.V. voor een 3-jarig abonnement op het Vergunningenloket;
 2. de onder 1 genoemde persoon namens de burgemeester van Valkenswaard een volmacht te verlenen voor genoemd abonnement.

Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan Klinkerstraat

 1. Gewijzigd raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Klinkerstraat' vaststellen;
 2. gewijzigd raadsvoorstel, via tussenkomst raadsgriffier, toezenden aan de raad voor de vergadering van de commissie op maandag 13 september.

Akkoord.

 

Opzeggen intentieverklaring randvoorziening het Gegraaf
Instemmen met een reactie aan Wegenbouw-Combinatie Valkenswaard V.O.F. en DHV B.V., waarin de eerdere opzegging van de intentieverklaring uit januari 2000 voor de randvoorziening 't Gegraaf, nader wordt toegelicht.
Akkoord.

 

Plan Dommelkwartier

 1. Instemmen met de uitgangspunten en randvoorwaarden plangebied Dommelkwartier;
 2. beschikbaar stellen van ambtelijke uren en een overeenkomst sluiten tussen de ontwikkelaars en het college op basis waarvan de (ambtelijke) kosten (gerelateerd aan plan Dommelkwartier) voor rekening van de ontwikkelaars komen;
 3. opstellen raadsvoorstel t.b.v. voorbereidingskrediet plan Dommelkwartier en deze agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering na het afsluiten van de bovengenoemde overeenkomst;
 4. ontwikkelaars en de Raad van het bovenstaande schriftelijk in kennis stellen.

Akkoord.

 

Evaluatie actiepunt aandacht voor mantelzorgers bij indicatiestelling

 1. De evaluatie voor kennisgeving aannemen;
 2. uitvoering blijven geven aan het actiepunt "aandacht voor mantelzorgers bij indicatiestelling".

Akkoord.

 

Huurovereenkomst en gebruik binnensportaccommodaties SG Were Di

 1. Instemmen met de huurovereenkomst tussen verhuurder (SG Were Di) en huurder (gemeente Valkenswaard) met ingang van 1 augustus 2010;
 2. instemmen met de aangepaste gebruiksvoorwaarden tussen verhuurder (gemeente) en gebruikers/sportverenigingen;
 3. instemmen met het toepassen van de gemeentelijke verhuurtarieven voor sporthal en gymzalen van SG Were Di conform de jaarlijks vigerende regeling 'Gemeentelijke verhuurtarieven' en als tegenprestatie de sportvelden en atletiekbaan op sportpark Den Dries beschikbaar stellen tegen het verenigingstarief voor  maximaal 5 sportdagen per schooljaar;
 4. kennis nemen van de evaluatie van het pilotproject 'Gebruik sportaccommodaties SG Were Di' over de periode januari 2009 tot en met juli 2010.

Akkoord.