B&W besluitenlijst 2010 08 12

Aanvraag bouwvergunning voor het bouwen van een erfafscheiding, gelegen op het perceel Houtvesterwei 2. Dossiernummer BL 2010.145

 1. De ingebrachte zienswijzen tegen het bouwen van een erfafscheiding ongegrond te verklaren;
 2. ontheffing te verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan op grond van art. 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening;
 3. bouwvergunning te verlenen.

Akkoord.

 

Herverdeling beleidstaken ZWO

 1. Kennis te nemen van de herverdeling van de beleidstaken binnen het team ZWO, ingaande per 6 september 2010;
 2. de raad bijgaande brief (via de griffie) te informeren over de herverdeling van de beleidstaken.

Akkoord.

 

Wmo uitgaven voorzieningen 2e kwartaal 2010

 1. Kennis te nemen van de rapportage 'Wmo uitgaven voorzieningen 2e kwartaal 2010';
 2. kwartaalrapportage ter kennisneming aanbieden aan de raad.

Akkoord.

 

Huisvestigingsprogramma onderwijs 2011

 1. Voorlopig vaststellen van huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijs 2011;
 2. op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in overleg treden met de schoolbesturen n.a.v. het voorlopige programma en overzicht 2011;
 3. na consultatie van de schoolbesturen definitief vaststellen van het huisvestingsprogramma en -overzicht 2011.

Akkoord.

 

Diploma-eis verzorgende/helpende voor hulp bij het huishouden met ondersteuning (HH2)

 1. Verplichting diploma bij HH2 voor Persoonsgebonden budget (PGB) te laten vervallen;
 2. klanten die naar HH1 zijn teruggezet, vanaf 4 januari 2010 terug te zetten naar indicatie HH2;
 3. klanten met terugwerkende kracht vanaf 4 januari 2010 een betaling te verstrekken van het verschil HH1/HH2.

Akkoord.

 

Verzoek bestemmingsplanwijzing ten behoeve van een bedrijfsbestemming Zuidelijke Randweg
Het verzoek van betrokkene voor het realiseren van een bedrijfsbestemming op een aantal percelen langs de Zuidelijke Randweg afwijzen.
Akkoord.

 

Ontwikkeling Venbergseweg 34 te Valkenswaard
Instemmen met de intentie- en planschade verhaalsovereenkomst voor de ontwikkeling van de locatie Venbergseweg 34.
Akkoord.