B&W besluitenlijst 2010 08 10

Wijziging Telecommunicatie-verordening

 1. De gemeenteraad voor te stellen de Telecommunicatieverordening Valkenswaard 2010 vast te stellen;
 2. de gemeenteraad voor te stellen de Telecommunicatieverordening Valkenswaard 2009, welke is vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 16 december 2008, in te trekken.

Akkoord.

 

Verordeningen toeslagen en verlagingen WWB en WIJ

 1. Instemmen met het advies de bestaande Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand in te trekken met ingang van 1 oktober 2010;
 2. instemmen met het advies de voorliggende Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2010 vast te stellen met ingang van 1 oktober 2010;
 3. instemmen met het advies de voorliggende Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren 2010 vast te stellen met ingang van 1 oktober 2010;
 4. door tussenkomst van de griffier de verordeningen aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling per 1 oktober 2010;
 5. vaststellen van het voorgestelde overgangsbeleid met ingang van 1 oktober 2010.

Akkoord.

 

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2010 en de Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2010

 1. Instemmen met het advies de bestaande Re-integratieverordening Wet werk en bijstand in te trekken met ingang van 1 oktober 2010;
 2. intrekken van het bestaande Uitvoeringsbesluit Re-integratie met ingang van 1 oktober 2010;
 3. instemmen met het advies de voorliggende Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2010 vast te stellen met ingang van 1 oktober 2010;
 4. instemmen met het advies de voorliggende Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2010 vast te stellen met ingang van 1 oktober 2010;
 5. door tussenkomst van de griffier de verordeningen aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling per 1 oktober 2010.

Akkoord.

 

Maatregelenverordeningen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010

 1. Instemmen met het advies de bestaande Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand in te trekken met ingang van 1 oktober 2010;
 2. instemmen met het advies de voorliggende Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2010 vast te stellen met ingang van 1 oktober 2010;
 3. instemmen met het advies de voorliggende Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 2010 vast te stellen met ingang van 1 oktober 2010;
 4. instemmen met het advies de voorliggende Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010 vast te stellen met ingang van 1 oktober 2010;
 5. door tussenkomst van de griffier de verordeningen aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling per 1 oktober 2010.

Akkoord.

 

Formalisering CAO-akkoord gemeenten juni 2009 - juni 2011
Het CAO-akkoord voor de sector gemeenten juni 2009 - juni 2011 formaliseren.
Akkoord.

 

Uitwerking Visie Brede School Valkenswaard

 1. Vaststellen van de "uitwerking Visie Brede School Valkenswaard";
 2. met de richtinggevende uitspraken als uitgangspunt verder invulling geven aan de brede schoolvorming samen met de partners;
 3. de uitwerking ter kennisname brengen aan de raad.

Akkoord.

 

Vrijgeven verslavingspreventiebeleid voor de inspraak

 1. Akkoord te gaan met de invulling van het concept Verslavingspreventiebeleid en dit stuk vrijgeven voor inspraak;
 2. de belangenbehartiger, te weten de Jongerenraad Valkenswaard, te informeren en attenderen op de mogelijkheid tot het geven van een inspraakreactie;
 3. de Wmo Adviescommissie Vraagzijde verzoeken om formeel advies;
 4. de gemeenteraad informeren over de inspraakprocedure;
 5. na verwerking van de eventuele inspraakreacties, het verslavingspreventiebeleid via de raadsgriffie voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Akkoord.

 

Aanbesteding Hulp bij het Huishouden
Akkoord te gaan met de alternatieve vorm van opdrachtverlening inzake de Hulp bij het Huishouden.
Akkoord.

 

Mantelzorg-vergunning, aanpassing procedure

 1. Naast "van Brederode" ook de GGD aanwijzen als indicatiesteller voor het vaststellen van mantelzorgsituatie;
 2. indien een geldige AWBZ indicatie is gesteld op het onderdeel "verzorging/verpleging" dan geldt dit tevens als een indicatie voor een mantelzorgsituatie.

Akkoord.

 

Geldlening
Kennis te nemen van de met de Bank Nederlandse Gemeenten gesloten geldlening voor een periode van drie jaren.
Akkoord.

 

Maatwerk geluid Bergstraat 98
Maatwerkvoorschriften voor geluid opnemen voor bedrijf aan de Bergstraat 98.
Akkoord.

 

Overdracht taakstelling Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 2010

 1. Instemmen met de overdracht van de taakstelling 2010 Wsw van 3 se van Valkenswaard naar Waalre (1 se) en Heeze-Leende (2 se);
 2. de directeur van de gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindho ven (GRWRE- Ergon) machtigen m.b.t. de indiening van dit verzoek aan het Ministerie van SZW.

Akkoord.

 

Stand van zaken Centrum voor Jeugd & Gezin, aansluiting op de beheervoorziening burgerservicenummer,  ondertekenen vragenlijst BDU CJG 2009 en aanstelling coördinator CJG

 1. Kennis nemen van de stand van zaken ontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin Valkenswaard;
 2. akkoord gaan met het werven van 2 deeltijdcoördinatoren CJG in A2 verband;
 3. verdeling kosten  op basis van inzet uren;
 4. Cranendonck aanwijzen als adoptiegemeente.

Akkoord.