B&W besluitenlijst 2010 07 27

Ontheffing gebruik / parkeren Wezelstraat 2

 1. Voornemens ontheffing te verlenen van de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan voor de vestiging van praktijkruimten voor dienstverlening in het pand Wezelstraat 2;
 2. voornemens ontheffing te verlenen van de parkeernorm Valkenswaard voor de vestiging van praktijkruimten voor dienstverlening in het pand Wezelstraat 2.

Akkoord.

 

Buurtpreventie Borkel

 1. Kennis nemen van het evaluatierapport Buurtpreventie Borkel;
 2. op basis van de resultaten van het onderzoek verlengen van het buurtpreventieproject Borkel tot juli 2012.

Akkoord.

 

Financieel Toezicht Provincie

 1. Kennis nemen van de resultaten van de proef 'Terughoudend financieel toezicht' en daaraan gerelateerd klanttevredenheidsonderzoek;
 2. de bescheiden ter inzage leggen voor de raad.

Akkoord.

 

Ontheffing hogere waarde geluid Klappermanstraat 26

 1. Hogere geluidwaarden te verlenen voor de te bouwen woning aan de Klappermanstraat 26;
 2. het ontwerpbesluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Akkoord.

 

Ontwerp-Uitwerkingsplan Lage Heide natuur

 1. Instemmen met de inhoud en strekking van het Ontwerp-uitwerkingsplan;
 2. het ontwerpplan en -besluit op grond van het bepaalde in de Awb voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen;
 3. de gemeenteraad via tussenkomst van de raadsgriffier van de terinzagelegging van ontwerp-uitwerkingsplan in kennis te stellen.

Akkoord.

 

Raadsbrief position paper "samenwerking A2: welke weg slaan wij nu in?"

 1. Instemmen met raadsbrief;
 2. na besluitvorming brief via griffier aan raad toezenden.

Akkoord.

 

Ontwikkeling locatie hoek Nieuwstraat/Klinkerstraat
Instemmen met exploitatieovereenkomst voor de herontwikkeling van de locatie hoek Nieuwstraat 1 / Klinkerstraat 22 door B&D Bouw en Ontwikkeling B.V.
Akkoord.

 

Continuïteit en subsidie De Hofnar
Instemmen met de brief aan cultuurcentrum De Hofnar en de daarin voorgestelde, tijdelijke oplossing.
Akkoord.

 

Mogelijke uitvoerbaarheid resultaten JOPO-dag
De adviezen overnemen inzake de 7 ideeën van de JOPO-dag 2010.
Vier van de zeven ideeën blijken moeilijk uitvoerbaar. Twee ideeën, te weten van de werkgroep Wereldwijd Valkenswaard met project "De aard van Valkenswaard" en van werkgroep Partij van de Vervlechting met het project "Smulticulturele dag" kunnen geïntegreerd worden opgepakt.
Het idee van werkgroep Pimp ut Pumpke kan indien gewenst door het Pumpke zelf worden opgepakt.
Akkoord.

 

Aanlegvergunning met selectiebesluit Malpie
Aan Waterschap De Dommel aanlegvergunning te verlenen voor natuurherstelwerkzaamheden aan en nabij het Groot Malpieven, tevens inhoudende het selectiebesluit met betrekking tot de mogelijke archeologische waarden.
Akkoord.