B&W besluitenlijst 2010 07 20

Verzoek subsidie kadervorming en deskundigheidsbevordering vrijwilligers Nederlands Steendrukmuseum
Afwijzend te beslissen op het subsidieverzoek van het Nederlands Steendrukmuseum omdat het verzoek niet binnen de daarvoor in de Algemene Subsidieverordening 2001 voorgeschreven termijn is ingediend en er geen sprake is van een bijzonder geval dat afwijking rechtvaardigt van wet- en regelgeving.
Akkoord.

 

Invoering wet OKE

 1. De beleidsnotitie "implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard" voor kennisgeving aannemen;
 2. de structurele middelen verbetering kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk en inspectiekosten peuterspeelzalen voor 2010 in te zetten.

Akkoord.

 

Financiële afwikkeling complex Taxandria e.o.
Raad middels brief informeren over de financiële afwikkeling van het complex Taxandria e.o.
Akkoord.

 

Bezwaarschrift tegen bouwvergunning Nieuwstraat 58

 1. De bezwaren, gericht tegen de reguliere bouwvergunning van 22 september 2009, ongegrond verklaren en de reguliere bouwvergunning van 22 september 2009 in stand laten;
 2. de lichte bouwvergunning van 3 april 2009 in te trekken.

Akkoord.

 

Botax
De gemeentelijke vordering ter verificatie indienen bij de curator.
Akkoord.

 

Herinrichting Europalaan voortgangsrapportage
Akkoord te gaan met:

 1. Voortgangsrapportage juni 2010;
 2. ter inzagelegging voortgangsrapportage aan commissie/raad.

Akkoord.

 

Beleids- en uitvoeringsplan gladheidbestrijding Valkenswaard
Dit advies betreft:

 1. Het beleids- en uitvoeringsplan gladheidbestrijding vast te stellen en de inhoud van het plan met ingang van het nieuwe gladheidseizoen 2010-2011 van kracht te verklaren tot en met de winterperiode 2014-2015.  Het plan past binnen de huidige jaarlijkse budgettaire kaders en heeft geen gevolgen voor de meerjarenbegroting;
 2. kennis te nemen van de evaluatie gladheidbestrijdingseizoen 2009/2010;
 3. een tweetal ontsluitingsroutes vast te stellen waarop kan worden teruggevallen in geval van bijzondere omstandigheden.

Akkoord.

 

Geldlening
Kennis te nemen van de met de Waterschapsbank gesloten geldlening.
Akkoord.

 

Financieel toezicht provincie
Kennis te nemen van de brieven van de provincie Noord-Brabant d.d. 21 en 22 juni 2010.
Akkoord.

 

Bezwaarschriften tegen bouwvergunning Karel Mollenstraat Zuid 10-12
Twee bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaren en
twee bezwaarschriften ongegrond verklaren en de bouwvergunning van 11 mei 2010 in stand laten.
Akkoord.

 

Motie fietspad Oudespoorbaantracé

 1. De participatie in het project fietspad oude spoorbaantracé te blijven continueren;
 2. het besluit middels brief, door tussenkomst van de griffier, aan de raad mededelen;
 3. de adviesnota: "nieuwe kansen voor een oud spoor" ter kennisgeving aan de raad aanbieden.

Akkoord.

 

Exploitatieovereenkomsten Cervix Vastgoed en Adviseurs B.V.

 1. Instemmen met exploitatieovereenkomst voor de herontwikkeling van de locatie Zeelbergseweg 12 door Cervix Vastgoed en Adviseurs B.V.;
 2. instemmen met exploitatieovereenkomst voor de herontwikkeling van de locatie Eindhovenseweg 98 door Cervix Vastgoed en Adviseurs B.V.

Akkoord.