B&W besluitenlijst 2010 07 13

Principeverzoek Grensweg 1 voor het oprichten van een garage / schuur
Geen medewerking verlenen voor het oprichten van een garage / schuur aan de Grensweg 1.
Akkoord.

 

Mandatenlijst APV- en diversen vergunningen jan-feb 2010
Kennis te nemen van overzicht van de APV- en diverse vergunningen die verleend zijn conform de mandaatsbepalingen.
Akkoord.

 

Mandatenlijst bouw-sloop maart t/m juni 2010
Kennis te nemen van overzicht van de bouw- en sloopvergunningen die verleend zijn conform de mandaatsbepalingen.
Akkoord.

 

Veiligheidsmonitor 2009

 1. Kennis nemen van de veiligheidsmonitor 2009;
 2. de veiligheidsmonitor 2009 ter kennis brengen aan de raad door tussenkomst van de griffier.

Akkoord.

 

Gehandicapten-parkeerplaatsen op kenteken

 1. In te stemmen met de aanvraagprocedure en toekenningsvoorwaarden welke gesteld worden bij de toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;
 2. in te stemmen met de in rekening te brengen tarieven bij realisatie van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan Klinkerstraat
De raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

 1. Bestemmingsplan 'Klinkerstraat' conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) vast te stellen;
 2. conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd.

Akkoord.

 

Beschikbaar stellen krediet scherm Zuidelijke Randweg
Een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van het verhogen van de geluidswal en het uitvoeren van éénmalig groot onderhoud aan de geluidswal aan de Zuidelijke Randweg (wegvak Luikerweg-Maastrichterweg).
Akkoord.

 

Definitieve vaststelling subsidie Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard (SPV) 2008 en 2009

 1. Over te gaan tot definitieve vaststelling 2008 en 2009;
 2. in te zetten op een bezuiniging voor 2011 i.v.m. teruglopende peuteraantallen;
 3. initiëren van overleg om te komen tot intensieve samenwerking/fusie SPV met commerciële kinderopvangorganisatie.

Akkoord.

 

Verzoek Rofra en Snow Montana om quickscan bij SRE
Verzoekers per brief mededelen dat:

 1. Het SRE niet verzocht zal worden om een quickscan uit te voeren voor het gebied rondom de Kempervennen en het Eurocircuit, omdat er  geen sprake is van een concreet initiatief;
 2. de gemeente open staat voor concrete ideeën die betrekking hebben op het (mede)gebruik van het Eurocircuit.

Akkoord.

 

Huurovereenkomst/recht van opstal Maastrichterweg 263
In stemmen met:

 1. Overschrijven van de huurovereenkomst voor het huren van grond voor het verkooppunt voor motorbrandstoffen aan de Maastrichterweg 263 op naam van Sallaerts Tankstations B.V.;
 2. onder de gebruikelijke voorwaarden aan Sallaerts Tankstations B.V. een recht van opstal te verlenen voor het gebouw aan de Maastrichterweg 263.

Akkoord.

 

Voortzetting grondgebruik in het Dommeldal

 1. Instemmen met de inhoud en verzending van brief;
 2. ondertekening van de reeds retour ontvangen bruikleenovereenkomst namens de gemeente Valkenswaard;
 3. ingeval van ondertekende retourontvangst van de pachtovereenkomst, deze ondertekenen namens de gemeente Valkenswaard en ter goedkeuring aan de Grondkamer voorleggen.

Akkoord.

 

Verwerking huishoudelijk GFT-afval ná 6 mei 2012

 1. Nu duidelijk is dat binnen de door de VvC gestelde termijn voor besluitvorming ter zake geen betere optie beschikbaar zal komen, instemmen met het voorstel van de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant en de SRE Milieudienst tot deelname aan het Addendum GFT, hoewel aarzelingen bestaan ten aanzien van de financiële aantrekkelijkheid en juridische houdbaarheid van het voorstel;
 2. Middels verzenden van brieven aan de VvC en de SRE Milieudienst, ongenoegen uiten omtrent de inhoud van het voorstel van de VvC en de wijze waarop dit tot stand gekomen en gepresenteerd is.

Akkoord.