B&W besluitenlijst 2010 07 06

Eénmalige subsidie VVV bedrading en verlichting
De lokale VVV een éénmalige subsidie verstrekken voor vervanging van de bedrading en verlichting ter grootte van de feitelijke kosten, doch maximaal € 2.000,- op basis van te overleggen bewijsstukken.
Akkoord.

 

Reactie seniorenbelang t.a.v. Pilot goedkoop OV
Per brief reactie kenbaar maken aan Seniorenbelang Valkenswaard.
Akkoord.

 

Resterende vraagstellingen wijkraad Dommelen plan "Lage Heide"
Instemmen met de conclusies en aanbevelingen van het Verkeersonderzoek Plan Lage Heide (Ontsluiting nieuwe woonwijk) en de conceptbrief aan de wijkraad Dommelen.
Akkoord.

 

Formele subsidieaanvraag uitvoerings-maatregelen IDOP Borkel en Schaft in het kader van de subsidieregeling Leefbare Dorpen / Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied

  1. De formele subsidieaanvraag ter hoogte van in totaal € 780.350,- indienen bij de Provincie Noord-Brabant in het kader van het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (uitvoeringsmaatregelen IDOP Borkel en Schaft);
  2. De door de Provincie Noord-Brabant gevraagde aanvullingen op het eerder ingediende verzoek om advies te verstrekken middels bijgaande brief, tevens aanbiedingsbrief in het kader van de formele aanvraag, incl. bijlagen.

Akkoord.

 

Waarborg geldleningen Bouwvereniging Woningbelang
Voorgesteld wordt de door Bouwvereniging Woningbelang aangegane geldleningen voor de herfinanciering van af te lossen geldleningen te garanderen.
Akkoord.

 

Bedrijventerrein Valkenswaard
De gemeente Heeze Leende informeren dat de gemeente Valkenswaard geen mogelijkheden heeft om een  nieuw bedrijventerrein van ca 7 hectare binnen het bestaand stedelijk gebied te realiseren.
Akkoord.

 

Motie Raadsvergadering 01-07-2010
Omschrijving motie: Beleidsnotitie ontheffing inzake bijgebouwen voor alle geactualiseerde en toekomstige bestemmingsplannen binnen buitenplanse ontheffingen.
College neemt motie over.

 

Delegatie bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit

  1. De raad voorstellen om de bevoegdheid tot het nemen/weigeren van een projectbesluit ex. artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening, en de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan ex artikel 6.12 leden 1 en 2 Wro, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;
  2. de beleidsnotitie met betrekking tot het artikel 19 lid 1 WRO (oud) van toepassing verklaren op het projectbesluit.

Akkoord.

 

Subsidie-aanvraag de Boei inzake nieuwe locatie centrum Valkenswaard

  1. Aan de Boei voor 2010 een subsidie toekennen van € 26.249,-, waarvan € 15.000,- incidenteel als bijdrage in de kosten van het opknappen van het pand aan de Pastoor van Vroonhovenstraat 1 en € 11.249,- als bijdrage in de exploitatiekosten (5 maanden huur, energie/water);
  2. toekennen van een structurele subsidie met ingang van 2011 van € 29.000,- aan de Boei (t.b.v. huur, energie/water en onderhoud);
  3. de gemeenteraad informeren door middel van brief.

Akkoord.