B&W besluitenlijst 2010 06 29

Nota Seniorenbeleid 2010
De Nota Seniorenbeleid 2010 - met inachtneming en verwerking van eventueel ontvangen inspraakreacties - via de raadsgriffie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad (de inspraaktermijn eindigt op 23 juni).
Akkoord.

 

Verhaal van kosten van bijstand (WWB)
Met ingang van 1 juli 2010 geen gebruik meer maken van de bevoegdheid tot het verhalen van kosten van bijstand naar de regels zoals die zijn opgenomen in de WWB. De behoefte hiertoe komt voort uit de ervaring die met verhaal is opgedaan in de periode 1 januari 2008 tot en met februari 2010.
Advies:

 1. afzien van de bevoegdheid tot het instellen van verhaal van kosten van de Wet werk en bijstand(WWB);
 2. ingangdatum 1 juli 2010.

Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen de hoogte van het subsidiebedrag voor het uitvoeren van frontoffice taken Centrum voor Jeugd en Gezin (subsidie)
Het bezwaarschrift gegrond verklaren en de subsidie voor het uitvoeren van de frontoffice taken van het Centrum voor Jeugd en Gezin voor 2010 te bepalen op een bedrag van € 28.616,00 (in tegenstelling tot de eerder verleende subsidie van € 27.525,00).
Akkoord.

 

Intern controleplan

 1. Vaststellen Intern controleplan;
 2. instemmen met het jaarlijks bepalen van de omvang van de steekproef in overleg met de accountants.

Akkoord.

 

Beheer gemeentelijke begraafplaatsen

 1. Enkel de gemeenteraad verzoeken:
  • regelingen in te trekken en nieuwe regelingen vast te stellen;
  • in te stemmen met nieuwe beleidslijn ten aanzien van het beheer van de Oude gemeentelijke begraafplaats;
  • in te stemmen met een verdere uitwerking van deze beleidslijn in een nader vast te stellen regeling;
 2. na vaststelling door de gemeenteraad van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011, een tweetal regelingen in te trekken en de nieuwe regelingen vast te stellen;      
 3. prioriteit toekennen aan de uitvoering van het project "uitbreiding Eikenhof".

Akkoord.

 

Herbenoemen leden monumenten-commissie
Het betreft strikt herbenoemen van zittende leden.
Akkoord.

 

Ontvangst Poolse kinderen
Ontvangst 18 kinderen en hun gastouders in de raadszaal van het gemeentehuis op 20 juli 2010.
Akkoord.

 

Werkproces ruimtelijke ontwikkelingen
In te stemmen met de voorgestelde aanpassing in het werkproces.
Akkoord.

 

Aanpassing p&o-documenten aan nieuwe inrichting ambtelijke organisatie
Geadviseerd wordt de terminologie die wordt gebruikt in in het verleden vastgestelde documenten die betrekking hebben op het taakveld personeel en organisatie aan te passen aan de nieuwe inrichting van de ambtelijke organisatie.
Akkoord.

 

Structuurvisie RO en notitie Reikwijdte en Detailniveau
In te stemmen met de reactie op de ontwerpstructuurvisie RO en notitie Reikwijdte en Detailniveau.
Akkoord.

 

Deelname Bestuurlijk Overleg Randgemeenten Eindhoven

 1. Onderzoeken welke samenwerkingsverbanden en netwerken versterkt kunnen worden;
 2. afzien van deelname aan het Bestuurlijk Overleg Randgemeenten Eindhoven.

Akkoord.

 

Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen de vestiging  van een voorkeursrecht t.b.v. percelen grond aan de Venbergseweg e.o.
De raad voor te stellen om te beslissen op de ingediende Wvg-bezwaarschriften met betrekking tot de Venbergseweg e.o.
Akkoord.

 

Financiële rapportage begrotingswijzigingen 1e kwartaal (t/m collegevergadering van 30 maart 2010)
De raad te verzoeken om de rapportage met collegebesluiten over het 1e kwartaal (t/m collegevergadering van 30 maart 2010), waaruit financiële en administratieve wijzingen op de begroting voortkomen, vast te stellen, opdat de begroting kan worden aangepast.
Akkoord, met dien verstande dat het college de raad vraagt of zij op grond hiervan de begroting nu willen bijstellen of dat zij dit op grond van art 5 lid 11 in de laatste vergadering van het jaar willen doen.

 

Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA)

 1. Instellen van de Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA) als adviescommissie op het gebied van toerisme, recreatie en evenementen op basis van artikel 84 van de gemeentewet;
 2. de huidige gemeentelijke evenementencommissie vervangen door een werkgroep evenementen onder de LTA.

Akkoord.

 

Ontwerpbestemmingsplan 'Luikerweg 110'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Luikerweg 110';
 2. het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 3. de raad hierover informeren.

Akkoord.

 

Autorisatie BAG-gegevens en adellijke titel en predikaat
Aanvragen uitgebreide autorisatie als gevolg van de BAG waarbij de adreselementen in de GBA met vier nieuwe elementen zijn uitgebreid:

 • naam openbare ruimte (oftewel de onverkorte straatnaam)
 • woonplaatsnaam
 • identificatiecode verblijfplaats
 • identificatiecode nummeraanduiding

en verstrekking van gegevenselement over adellijke titel en predikaat uit de categorie Persoon.

Akkoord.

 

Reactie Gebiedsagenda Brabant
Instemmen met de concept-aanbiedingsbrief van het SRE waarin zij een regionaal standpunt innemen ten aanzien van de Gebiedsagenda Brabant.
Akkoord, toevoegen:
het verzoek aan het SRE te ondersteunen c.q. toe te voegen aan de regionale agenda "het belang van de ontwikkeling van internationale samenwerking op toeristisch-recreatief gebied".

 

Artikel 41 vragen Goedkoop OV
De beantwoording van de raadsvragen ex artikel 41 RvO per brief laten plaatsvinden.
Akkoord.

 

Quickscan 2 Leenderweg 101-107

 1. Kennisnemen van de inhoud van de visie Leenderweg 101-107 en de aandachtspunten;
 2. mits geen essentiële bezwaren zijn van de gemeenteraad, de voorgestelde nieuwbouw mogelijk te maken door het opstellen van nieuw bestemmingsplan;
 3. de gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen.

Akkoord.

 

Wijziging openingstijden gedurende zomervakantie
Gedurende de zomervakantie van 19 juli t/m 23 augustus de avondopenstelling van de balies van het Klantcontactcentrum te laten vervallen.
Akkoord.

 

Collegevergaderingen in de zomervakantieperiode
Collegevergadering gaat door in weken 30, 31, 32 en 35.

 

Delegatie bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit

 1. De raad voorstellen om de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit ex. artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;
 2. de beleidsnotitie met betrekking tot het artikel 19 lid 1 WRO (oud) van toepassing verklaren op het projectbesluit.           

Akkoord.