B&W besluitenlijst 2010 06 22

Budget aanvraag vervanging speeltoestellen 2009-2010
Een budget beschikbaar te stellen vanuit de 'bestemmingsreserve speeltoestellen' voor de vervanging van speeltoestellen op zes locaties.
Akkoord.

 

Bezwaar toekenning incidentele subsidie aan fietscrossclub Lion d'Or voor organisatie EK in juni 2010
Het college van B&W heeft op 5 januari 2010 besloten een incidentele subsidie toe te kennen aan FCC Lion d'Or voor de organisatie van het Europees Kampioenschap op zaterdag 5 en zondag 6 juni 2010. De vereniging heeft per brief d.d. 18 februari 2010 bezwaar aangetekend tegen de hoogte van het  beschikbaar gestelde subsidie. Zij refereren daarbij aan de sportieve- en economische meerwaarde van een dergelijk groot internationaal evenement voor de gemeente Valkenswaard. Daarnaast willen zij gebruik maken van de mogelijkheden voor cofinanciering voor breedte- en topsport evenementen vanuit de provincie Noord-Brabant.
Het college neemt het eerder genomen besluit in heroverweging en besluit een aanvullend incidentele subsidie beschikbaar te stellen, conform de richtlijnen van de stelpost 'Bijdrage sportevenementen'.
Akkoord.

 

Aanvullende informatie naar aanleiding van voorstel 'subsidieverzoek 2010 St. Zomeravondfeesten'
Aanvullende informatie betrekken bij besluitvorming over bovengenoemd onderwerp.
College besluit tot incidentele subsidietoekenning ten behoeve van geluidssysteem en geeft opdracht om een structurele beleidswijziging voor te bereiden en te betrekken bij evaluatie evenementenbeleid.

 

Ontwerpbestemmingsplan Kerkakkerstraat

  • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Kerkakkerstraat';
  • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
  • de raad en de omgeving hierover informeren.

Akkoord.

 

Partiële bestemmingsplanherziening Carolusdreef 142-146
Pouderoyen Compagnons opdracht verstrekken voor het opstellen van het bestemmingsplan 'Carolusdreef 142-146' (t/m het ontwerp).
Akkoord.

 

Krediet realisatie voetbalkunstgras hoofdveld SV Valkenswaard
In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van een kunstgrasveld op het hoofdveld van SV Valkenswaard voor de uitvoering in 2010.
Onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering, in te stemmen met beschikbaar stellen van krediet. Alvorens tot gunning over te gaan de offertes voorleggen aan college.

 

Aanleg oefenholes/greens voor golfvereniging Valkenswaard op basis van nieuw ontwerp
Instemmen met de geplande uitvoering van de aanleg van oefenholes en greens, in het kader van het concept visie document Sportpark Den Dries op basis van een aangepast ontwerp van de situering van de greens op de ligweide.
Akkoord.