B&W besluitenlijst 2010 06 15

Verkeersbesluit voor aanleg algemene gehandicapten parkeerplaats
Tot het nemen van een verkeersbesluit voor de aanleg van een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Le Sage ten Broekstraat ter hoogte van huisnummer 11.
Akkoord.

 

Raadsvragen ex. art. 41 RvO
Het raadslid H. Hovens stelt vragen naar aanleiding van het inbreidingsplan aan de Reisvennestraat, voorheen café de Rietvink. Voorgesteld wordt:
deze vragen per brief te beantwoorden en de overige politieke partijen, via de griffier, een kopie van de antwoordbrief te sturen.
Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan 'Eindhovenseweg 98'
Raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

 1. in te stemmen met de behandeling van de ontvangen zienswijzen conform zienswijzennota en reclamanten hiervan op de hoogte brengen;
 2. bestemmingsplan 'Eindhovenseweg 98' conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd vast te stellen in die zin dat in de regels artikel 3, lid 1 sub b. komt te vervallen;
 3. conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd;
 4. gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM Inspectie en de Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.

Akkoord.

 

Verkeersbesluit opheffen gehandicapten parkeerplaatsen
Middels het nemen van verkeersbesluit, in te stemmen met het opheffen van de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen (op kenteken):

 • Markt ter hoogte van huisnummer 10B;
 • Karel Mollenstraat Noord ter hoogte van huisnummer 6.

Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan 'Zeelbergseweg 12'
Raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

 1. in te stemmen met de behandeling van de ontvangen zienswijzen conform zienswijzennota en reclamanten hiervan op de hoogte brengen;
 2. het bestemmingsplan 'Zeelbergseweg 12' conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd vast te stellen;
 3. conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd;
 4. gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan De VROM Inspectie en de Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.

Akkoord.

 

Bouwgrondexploitatie Lage Heide

 1. Instemmen met raadsvoorstel voor de actualisatie van de bouwgrondexploitatie Lage Heide (vml. Valkenswaard-Zuid);
 2. het raadsvoorstel via tussenkomst van de raadsgriffier door te geleiden naar de raadsvergadering van 29 juli 2010.

Akkoord.

 

Moties Raadsvergadering 03-06-2010
Omschrijving moties:

 1. Methodiek terugbetaling reinigingsrecht en afvalstoffenheffing;
 2. VNG;
 3. Aanleg fietspad;
 4. Draadloos internet.

De moties 1, 2 en 4 worden of zijn uitgevoerd. Motie 3 neemt het college in overweging, maar wil meer informatie over de samenhang van dit project met totale N69 problematiek, HOV Eindhovenseweg en doelstellingen van dit project.

 

Brief aan Raad m.b.t. position paper
Akkoord. De brief is verzonden.