B&W besluitenlijst 2010 06 01

Quick-scans Dorpsstraat 25 en J.F.Kennedylaan 17
Aanvragers geen toestemming geven om een bestemmingsplan op te laten stellen voor de percelen Dorpsstraat 25 en J.F.Kennedylaan 17.
Akkoord.

 

Planschade-verzoek Dijkstraat 35

 1. Akkoord gaan met het advies van de planschadebeoordelingscommissie SAOZ;
 2. besluiten dat, conform het advies van de SAOZ, een planschadevergoeding aan de eigenaar van het pand aan de Dijkstraat 35 wordt toegekend, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 juli 2009;
 3. het bedrag in rekening brengen bij HRA Ontwikkelingsgroep BV, op grond van de overeenkomst die is gesloten op 16 januari 2007.

Akkoord.

 

Verzoek van Team TROS Regelrecht
Het verzoek van Team TROS Regelrecht om een contract te ondertekenen met betrekking tot de tien regels van de Nationale Ombudsman afwijzen omdat de aanbevelingen betrekking hebben op het bestuursrecht. Overigens staat het college wel achter de uitgebrachte aanbevelingen van de National Ombudsman.
Akkoord.

 

Overeenkomst Special Olympics Nederland
Instemmen met het ondertekenen van de overeenkomst met de stichting 'Special Olympics Nederland', als voortvloeisel uit de kandidaatstelling van de gemeente Valkenswaard, voor de organisatie van de 'Special Olympics Regionale Spelen' op zaterdag 25 september 2010 in Valkenswaard.
Akkoord.

 

Begroting 2010 Dorpsraad Borkel en Schaft
De begroting 2010 van de Dorpsraad Borkel en Schaft accorderen.
Akkoord.

 

MOB-complex te Valkenswaard
Te besluiten om:
het MOB-complex te Valkenswaard, groot 17.41.10 ha, onder voorwaarden aan te kopen van de Staat.
Niet akkoord. Er zal een overleg komen met Dienst Landelijk Gebied (DLG) over een alternatief.

 

Quick-scan Parallelweg-Noord / Valkeniersstraat
Kennisnemen van de inhoud van de quick scan Parallelweg-Noord / Valkeniersstraat ter hoogte van de garage.
Akkoord.

 

Terras achterzijde Markt 64
Het verzoek van betrokkene voor het realiseren van een terras aan de achterzijde van de Markt 64 af te wijzen in verband met strijd van het bestemmingsplan.
Akkoord.

 

Revitalisering Markt: Motie parkeren
Er zal nu geen aanvullende parkeerruimte gerealiseerd of gereserveerd worden op de Markt en de raad zal hierover via de raadsgriffier per brief over geïnformeerd worden.

 

Quick-scan Bergstraat 54-56

 1. Kennisnemen van de inhoud van de quick scan Bergstraat 54 - 56;
 2. de voorgestelde nieuwbouw mogelijk te maken door het maken van nieuw bestemmingsplan;
 3. geen toestemming geven voor het wijzigen van de woonfunctie m.b.t. het perceel Bergstraat 54.

Akkoord.

 

Subsidieverzoeken rkvv Dommelen en hv HOD voor sportevenementen

 1. Instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie aan voetbalvereniging rkvv Dommelen voor het organiseren van de JAKO-voetbaldagen in augustus 2010 voor ruim 250 kinderen gedurende de zomervakantie;
 2. instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie aan hockeyvereniging HOD voor de organisatie van een side-event (hockeyclinic) voor ruim 300 Valkenswaardse kinderen tijdens de RABO Trophy op zondag 4 juli 2010.

Akkoord.

 

Begroting 2011 GGD Brabant-Zuidoost

 1. Onder voorbehoud in te stemmen met de ontwerp-begroting van de GGD Brabant-Zuidoost voor het jaar 2011;
 2. hiervan het Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost op de hoogte te stellen.

Akkoord

 

Nota Kaders Begroting 2011-2014
De raad - met tussenkomst van de griffie - voorstellen de Nota Kaders Begroting 2011-2014 vast te stellen, waarbij de raad (beleids)keuzen kenbaar maakt, richtinggevende uitspraken en kaders aangeeft. Het concept raadsbesluit is geïntegreerd in de Nota.
Akkoord.

 

Algemene ledenvergadering VNG d.d. 8 juni 2010
De burgemeester volmacht verlenen om de gemeente Valkenswaard te vertegenwoordigen bij de algemene ledenvergadering van de VNG.
Akkoord.

 

A2-samenwerking

 1. Instemmen met de position paper 'samenwerking A2: welke weg slaan wij nu in?' en daarmee ook de daarin zeven genoemde randvoorwaarden voor samenwerking onderschrijven;
 2. zowel voor de bestaande, als ook voor de toekomstige samenwerkingsonderdelen een vergelijkend onderzoek bij de vier gemeenten laten uitvoeren als een soort nulmeting,  om scherp te krijgen wat de ambities kunnen zijn per samenwerkingsonderdeel en waarvan de uitslag van het vergelijkend onderzoek slechts ondersteunend kan zijn aan de principiële keuze van samenwerking die reeds eerder gemaakt is;
 3. instemmen met verdergaande A2-samenwerking van de bestaande drie samenwerkingsverbanden en alle ondersteunende diensten, maar ook aspecten van uitvoerend beleid, waarbij de invulling op een aantal nog nader vast te stellen beleidsterreinen moet worden vastgesteld;
 4. mede in relatie met ICT-ontwikkelingen instemmen met een A2-samenwerking die verankerd  is in een juridische entiteit;
 5. na besluitvorming de position paper en het door het college genomen besluit  ter informatie aan de raad aanbieden met de aankondiging dat na de zomer 2010 een raadsvoorstel in deze volgt.

Akkoord.