B&W besluitenlijst 2010 05 25

Conceptnota Seniorenbeleid
De conceptnota Seniorenbeleid vrijgeven voor inspraak.
Akkoord.

 

Sluiting bibliotheeksevicepunt Borkel en Schaft

 1. De brief van de Dorpsraad Borkel en Schaft voor kennisneming aan te nemen;
 2. de onderbouwing van de directie van de bibliotheek De Kempen voor kennisgeving aan te nemen;
 3. de Dorpsraad te antwoorden dat de voorziening vooralsnog niet in stand kan worden gehouden.

Akkoord.

 

Voorbereiding verkiezing Tweede Kamer 9 juni 2010
In te stemmen met de te nemen maatregelen met betrekking tot de te houden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zoals de benoeming van de stembureauleden.
Akkoord.

 

Kabels en leidingen Eksterlaan
Besluiten om opstalrechten te vestigen voor de kabels en leidingen op de percelen van de te verkopen woningen aan de Eksterlaan 1 t/m 12 te Valkenswaard.
Akkoord.

 

Wachtlijst bouwgrond vrije sector woningbouw
De gemeenteraad voorstellen om:

 1. De wachtlijst met onmiddellijke ingang te bevriezen en geen nieuwe inschrijvingen meer te doen;
 2. na de eerstvolgende grote uitgifte (Lage Heide), de wachtlijst op te heffen onder terugbetaling van het inschrijfgeld;
 3. bij volgende uitgiften van bouwgrond voor vrije sector woningbouw te loten onder belangstellenden.

Akkoord.

 

Quick-scan Dommelseweg 5

 1. Kennis te nemen van de inhoud van de quick scan Dommelseweg 5, waaruit blijkt dat er belemmeringen zijn voor de ontwikkeling van woningbouw;
 2. aanvrager hierover informeren en bovendien meedelen dat geen toestemming gegeven wordt om een bestemmingsplan op te laten stellen.

Akkoord.

 

Jaarrekening 2009 Ergon (GRWRE)
Conform de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE, hierna te noemen Ergon) wordt de jaarrekening van Ergon aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. Nu wordt de Jaarrekening 2009 aan u voorgelegd. Ook wordt het jaarverslag 2009 aan u aangeboden. Hierin wordt een meer inhoudelijke verantwoording gegeven van het gevoerde beleid. De accountant heeft de jaarstukken goedgekeurd. Het uiteindelijke bedrijfsresultaat komt voor 2009 uit op een positief saldo van € 88.000. Voorgesteld wordt dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Advies:

 1. In te stemmen met het gevoerde beleid, zoals is verantwoord in het jaarverslag en de jaarrekening van Ergon over het jaar 2009;
 2. in te stemmen met het toevoegen van het exploitatieresultaat aan de algemene reserve van Ergon;              
 3. het presidium voor te stellen om het raadsvoorstel en raadsbesluit hierover ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op 1 juli 2010.

Akkoord.

 

Wijziging locatie standplaats Bruninckxdal
De standplaatslocatie aan het Bruninckxdal te wijzigen van het parkeerterrein aan de zijde van de Winnenpoort naar de hoofdingang van winkelcentrum De Belleman.
Akkoord.

 

Reactie op behandeling principeverzoek recreatieve voorziening
Instemmen met de inhoud en verzending van de brief over de afwijzing van een korte golfbaan.
Akkoord.

 

Aanleg rotondes Europalaan
Vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO verlenen voor de aanleg van twee rotondes aan de Europalaan, op basis van vrijstellingsbesluiten.
Akkoord.

 

Winkeltijdenwet, koopzondag
Naar aanleiding van het verzoek van Occasion Center Valkenswaard, Van Linschotenstraat 3, op basis van de vastgestelde 'aanwijzingsregeling koopzondagen', 30 mei 2010 als 'koopzondag' voor deelgebied 3 (industrieterrein Van Linschotenstraat) aan te wijzen.
Akkoord.