B&W besluitenlijst 2010 05 18

Quick-scan Willibrorduslaan t.h.v. winkelcentrum
Parkeerplaatsen mogelijk te maken door het maken van nieuw bestemmingsplan.
Akkoord.

 

Aanvraag bouwvergunning voor het geheel vernieuwen van een opslagloods met werkplaats, gelegen op het perceel Schafterekker 4 met het doss.nr. BR 2004.256
Medewerking verlenen aan gevraagde opslagloods met werkplaats.
Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan "Dommelen 2009"
Raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

  • in te stemmen met de behandeling van de ontvangen zienswijzen;
  • het bestemmingsplan "Dommelen 2009" gewijzigd vast te stellen;
  • geen exploitatieplan vast te stellen ex artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening, omdat het verhaal van kosten al anderszins verzekerd is;
  • gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM Inspectie en de Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.

Akkoord.

 

Mandatenlijst APV- en diversen vergunningen
maart - april 2010

Kennis te nemen van overzicht van de APV- en diverse vergunningen die verleend zijn conform de mandaatsbepalingen.
Akkoord.

 

Werkproces ruimtelijke ontwikkelingen

  1. Instemmen met de werkwijze;
  2. instemmen met de mandatering van het negatieve principebesluit en het besluit voor vrijgeven van het concept bestemmingsplan voor vooroverleg;
  3. deze werkwijze implementeren in de organisatie;
  4. de werkwijze presenteren in de commissie door de teammanager Ruimte en de portefeuillehouder.

Akkoord.

 

Uitspraak rechtbank mbt "Haagstraat-Willibrorduslaan"
Hoger beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Akkoord.