B&W besluitenlijst 2010 05 11

Alcoholpreventiebeleid voor evenementen

 • Kennis nemen van het Model evenementenbeleid, aangeboden vanuit het SRE-project Laat je niet flessen!;
 • implementeren van maatregelen alcoholpreventie voor evenementen.

Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen verleende kapvergunning Sint Antoniusstraat
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren  en het bestreden besluit handhaven.
Akkoord.

 

Vaststellen Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie-voorziening gemeente Valkenswaard 2010
De Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening gemeente Valkenswaard 2010 ter vaststelling aanbieden aan de raad.
Akkoord.

 

Aanwijzing stemlokalen
De stemlokalen aan te wijzen.
Akkoord.

 

Bestemmingsplan systematiek Valkenswaard
Raad via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:
voor de actualisatie van de bestemmingsplannen in stemmen met de werkwijze, waarbij de feitelijk bestaande situatie wordt bestemd (conserverend) met gebruikmaking van gedetailleerde verbeeldingen.
Akkoord.

 

Subsidie aanvraag sportverenigingen voor deelname aan Jumelage activiteiten met Tienen

 • Instemmen met het onmiddellijk intrekken van de beleidsafspraak voor aanvragen voor bijdragen aan jumelage activiteiten (08b&w00184) wegens het ontbreken van een budget in de begroting 2010;
 • instemmen met het voorstel een subsidie  te verstrekken van € 250, - aan Sportvereniging Watervrienden Valkenswaard en € 51, - aan biljartvereniging NAS als bijdragen in de onkosten voor deelname aan de Jumelage c.q. sportuitwisseling Tienen - Valkenswaard op zaterdag 15 mei 2010 conform de beleidsafspraak 'Jumelage activiteiten' en dit in 2010 ten laste te brengen van de stelpost 'Bijdrage Sportevenementen';
 • bij de Nota Kaders, ter integrale afweging, het huidige beleid heroverwegen en de raad voor te stellen een budget beschikbaar te stellen van € 3.000, - per jumelage-gemeente (Tienen en Salvaterre) voor uitvoeringskosten voor jumelage activiteiten.

Akkoord.

 

Aanvraag bouwvergunning voor het bouwen van een gebouw met winkelruimte, 14 appartementen en parkeerkelder, gelegen op de percelen Karel Mollenstraat Zuid 10 en 12 met het doss.nr. BR 2008.494

 1. De ingebrachte zienswijzen tegen aanvraag om bouwvergunning ongegrond verklaren;
 2. bouwvergunning verlenen.

Akkoord.

 

Markt fase 2: uitvoeren werkzaamheden voor 1,2 miljoen euro
Het vormen van een bestemmingsreserve voor de werkzaamheden op het grote plein en het gebied voor de kerk (fase 2, in totaal 1,2 miljoen euro).
Akkoord.

 

Verzoek structurele subsidie RC The Vets
Het verzoek van RC The Vets afwijzen om de incidentele subsidie voor evenementen om te zetten in een structurele subsidie aan de vereniging.
Akkoord.

 

Verkeersbesluit tot opheffen gehandicapten-parkeerplaats
In te stemmen met het opheffen van de volgende gehandicaptenparkeerplaats: Waalreseweg 36.
Akkoord.

 

Achtervangfunctie Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
De raad, door tussenkomst van de griffier, voor te stellen met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen de "achtervangovereenkomst gemeente 2011" aan te gaan.
Akkoord.

 

Convenant UWV - gemeente
Instemmen met het convenant tussen gemeente en UWV om het volgende te bewerkstelligen:

 • verhoging van maatschappelijke participatie
 • doorbreken of voorkomen van sociaal isolement
 • inzetten van de activiteiten van WZSW.

Het convenant gezamenlijk met de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende en Waalre (A2) aan te gaan.
Akkoord.

 

Quick-scan Kerstroosstraat 20

 1. Aanvrager geen toestemming geven om een bestemmingsplan op te laten stellen of een (tijdelijke) vrijstellingsprocedure voeren voor het vestigen van een supermarkt op het perceel Kerstroosstraat 20;
 2. aanvrager op termijn toestemming geven om een Bestemmingsplan op te laten stellen voor woningbouw in Combinatie met een maatschappelijke functie.

Akkoord.

 

Verzoek Haagstraat 9
De op het perceel Haagstraat 9 onherroepelijke woonbestemming in stand te laten en niet te laten wijzigen middels een wijziging van het bestemmingsplan "Valkenswaard Noord".
Akkoord.

 

Hogere waarde Waalreseweg

 1. De aangevraagde hogere waarde Wet geluidhinder voor een bouwplan aan de Waalreseweg in ontwerp te verlenen;
 2. het ontwerpbesluit gedurende 6 weken, gezamenlijk met de bestemmingsplanwijziging ter inzage te leggen.

Akkoord.

 

3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SRE en vaststellen programmabegroting SRE 2011
Instemmen met de 3e wijziging van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling SRE en bijbehorende toelichting;
het Dagelijks Bestuur van het SRE machtigen de wijzigingen door te voeren in de tekst en toelichting van de Gemeenschappelijke Regeling SRE;
instemmen met de concept-Programmabegroting 2011 van het SRE;
het raadsvoorstel door tussenkomst van de griffier doorgeleiden naar de raad ter besluitvorming.
Akkoord.

 

Verkoop verbreding Rijksweg A2
Besluiten om 3.841 m² grond langs het A2-tracé te verkopen aan de Rijkswaterstaat.
Akkoord.

 

Verzoek tijdelijk wijzigen gebruik van Woondoeleinden naar Bijzondere doeleinden voor het perceel Klappermanstraat 8 met doss.nr.GW2010.001
Veiligheid: Door de aanvrager is op grond van het Gebruiksbesluit (brandveiligheidsvoorschriften) een aanvraag gebruiksvergunning ingediend. Is in behandeling bij de brandweer.
Hygiëne: Als de ontheffing voor het tijdelijke gebruik wordt verleend, dan wordt de G.G.D. door de gemeente in kennis gesteld om controle uit te voeren.
Geschiktheid pand: Het pand wordt inpandig geschikt gemaakt, maar deze werkzaamheden zijn bouwvergunningsvrij.
Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18

 • Geen planschadeovereenkomst sluiten met initiatiefnemer;
 • raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:
  • in te stemmen met de behandeling van ontvangen zienswijze;
  • bestemmingsplan ‘Mgr. Kuijpersplein’conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd vast te stellen;
  • conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitaiteplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd.

Akkoord.

 

Externe klachtenbehandeling
De raad voorstellen de aansluiting bij de Ombudscommissie Zuidoost-Brabant vooralsnog voort te zetten. Zulks in afwachting van de instelling van een A2-bezwaarcommissie en het (eventueel) onderbrengen van de externe klachtenbehandeling bij deze A2-bezwaarcommissie.
Akkoord.

 

Subsidieverzoek CV Dagschotels voor Beach Volleybal Toernooi 2010
Instemmen met het voorstel om een subsidie te verstrekken voor het tweedaags sportevenement Beach Volleybal Toernooi op zaterdag 26 en zondag 27 juni 2010 in Dommelen.
Akkoord.

 

Provinciale subsidie CJG terugstorten
De aangevraagde subsidie voor het Centrum van Jeugd en Gezin voor 2009 terugstorten, vanwege het feit dat de kosten die gemaakt zijn voor het CJG gedekt konden worden vanuit de middelen van de Brede Doeluitkering 2009, die bestemd waren voor het CJG.
Akkoord.