B&W besluitenlijst 2010 05 04

Ontwikkeling woningbouwlocatie Ooistraat
Instemmen met exploitatieovereenkomst voor de herontwikkeling van de locatie Ooistraat.
Akkoord.

 

Voorontwerp Lage Heide wonen

 1. Instemmen met het bijgevoegde voorontwerpbestemmingsplan 'Lage Heide wonen';
 2. het voorontwerpbestemmingsplan 'Lage Heide wonen':
  • in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (digitaal) toezenden naar diverse instanties;
  • vrijgeven voor inspraak op basis van de gemeentelijke inspraakverordening;
  • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisgeving in de raadsleeskamer leggen;
 3. een informatiebijeenkomst organiseren binnen de terinzage periode, om het voorontwerp bestemmingsplan 'Lage Heide wonen' en de ontwerpbeeldkwaliteitplannen toe te lichten.

Akkoord.

 

Moties Raadsvergadering 29-04-2010
Door de Raad aangenomen moties:

 1. Parkeren op de Markt op enigerlijk wijze mogelijk te maken; hiertoe aan de Raad zo spoedig mogelijk een uitgewerkt voorstel ter besluitvorming aan te bieden, met daarin ten minste informatie over het aantal te realiseren parkeerplaatsen op de markt, de localisering van deze plaatsen, en een financiële kosten-baten analyse.
 2. Enkele (hoge) bomen en/of andere groenvoorziening aan te planten op het gedeelte van de markt voor het oude Raadhuis;  Alvorens tot het aanplanten over \te gaan aan de Raad informatie te verstrekken over aantal, soort en grootte van de te planten bomen en/of overige groenvoorziening, de localisering hiervan en het kostenplaatje.

 

 1. Het college zal bezien of er vanuit de parkeerbehoefte en/of parkeerbewegwijzering de nodzaak is aanvullende parkeerruimte op de markt te realiseren.
 2. Het college zal binnen het project de mogelijkheden voor een groenere aankleding voor het oude Raadhuis bezien en de raad daarover informeren.

 

Aanwijzing eenmalige trouwlocatie
De locatie Zeelbergseweg 23 voor 22 mei 2010 eenmalig aanwijzen als huis van de gemeente, zodat het huwelijk daar voltrokken kan worden.
Akkoord als pilot