B&W besluitenlijst 2010 04 27

Milieujaarverslag 2009
In te stemmen met bijgevoegd milieujaarverslag 2009.
Akkoord.

 

Cliënttevredenheids-onderzoek SGBO 2010
Kennis nemen van het feit dat SGBO twee rondetafelgesprekken gaat voeren in mei 2010 met kwetsbare burgers die gebruik maken van Wmo-voorzieningen. De rapportage van deze gesprekken vervullen de verplichting jaarlijks een tevredenheidsonderzoek te houden onder Wmo-cliënten en vormt input voor de actualisatie van actiepunten gehandicaptenbeleid en eventueel actiepunten seniorenbeleid.
De raad informeren over de rondetafelgesprekken. Het rapport na vervaardiging ook ter informatie aanbieden aan de raad.
Akkoord.

 

WEEE-overeenkomst
In te stemmen met het afsluiten van een modelovereenkomst met de Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (NVMP) en de Stichting ICT~Milieu inzake het innemen, sorteren en opslaan van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op gemeentelijke innamevoorzieningen.
Akkoord.

 

Jaarbescheiden 2009
De raad - met tussenkomst van de griffier - voorstellen de jaarbescheiden 2009, bestaande uit het Jaarverslag (programmarealisatie) en de Jaarrekening (financiële verantwoording), vast te stellen.
Akkoord.

 

Beleidsinformatie sociaal raadsman 2009

 1. Jaargegevens voor kennisgeving aannemen;
 2. ter kennisname aanbieden aan de raad.

Akkoord.

 

Voorontwerpbestemmingsplan 'Kerkakkerstraat'

 1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Kerkakkerstraat';
 2. het voorontwerpbestemmingsplan 'Kerkakkerstraat' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening toezenden naar diverse instanties;
 3. het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisgeving in de raadsleeskamer leggen.

Akkoord.

 

Brede school de Vlaswiek

 1. Instemmen met raadsvoorstel 'Brede school de Vlaswiek';
 2. het raadsvoorstel door tussenkomst van de griffier doorgeleiden naar de raad van 29 april 2010.

Akkoord.

 

Vervangen diverse bedrijfsmiddelen in 2010 door onttrekking uit tractiefonds
Een budget beschikbaar te stellen ter vervanging van tractiemiddelen.
Akkoord.

 

Wmo uitgaven 2e halfjaar 2009

 1. Kennis te nemen van de rapportage 'Wmo uitgaven 2e halfjaar 2009';
 2. halfjaarrapportage via raadsgriffier ter kennisneming aan te bieden aan de raad.

Akkoord.

 

Ontwerpbestemmingsplan Waalreseweg Rede

 1. Een anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst op te stellen, voordat het bestemmingsplan Waalreseweg Rede wordt vastgesteld door de raad;
 2. instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Waalreseweg Rede';
 3. het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 4. omwonenden en andere instanties hierover informeren;
 5. een informatieavond organiseren voor de omwonenden en andere belangstellenden;
 6. de raad hierover informeren.

Akkoord.

 

Object en toeristische bewegwijzering

 1. In te stemmen met het 'Bewegwijzeringsplan Gemeente Valkenswaard';
 2. opdracht te verstrekken tot het ten uitvoer laten brengen van het plan middels een aanbestedingsprocedure.

Akkoord.

 

Dierennoodhulp 2010

 1. Kennis nemen van de aanvullende informatie over opzegtermijn en wettelijke taken;
 2. een besluit te nemen op het voorstel “Nieuwe opzet Dierennoodhulp per 1 januari 2010” d.d. 4 februari 2010.

Akkoord.

 

Gedetailleerde portefeuilleverdeling
Vaststellen gedetailleerde portefeuilleverdeling voor de leden van het college.
Vastgesteld.

 

Vaststellen portefeuilleverdeling college
Vaststellen portefeuilleverdeling voor de leden van het college.
Vastgesteld.