B&W besluitenlijst 2010 04 13

Plan van aanpak nota integraal veiligheidsbeleid
Vaststellen plan van aanpak Nota Integraal veiligheidsbeleid 2011-2014.
Akkoord.

 

Telecommunicatie-masten T-Mobile
Besluiten tot het vestigen van een recht van opstal voor T-Mobile met een jaarlijkse retributie per locatie voor de volgende locaties:

  1. De Hazelaar, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard sectie  A nummer 3041 (ged.);
  2. Bosstraat 85, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard sectie B nummer 4864 (ged.);
  3. Stokerwei, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard sectie G nummer 4903 (ged.).

Akkoord.

 

Weigeren kapvergunning
De gevraagde kapvergunning voor een eik aan de Lage Akkers te weigeren.
Akkoord.

 

Gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2009
Instemmen met het gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2009 en het verslag ondertekend door burgemeester en secretaris toesturen aan de Inspectie van het Onderwijs.
Akkoord.

 

Aanwijzing toezichthouder kinderopvang

  1. De directeur van de GGD Brabant-Zuidoost aanwijzen als toezichthouder kinderopvang;
  2. de kindercentra in Valkenswaard in kennis stellen van deze wijziging.

Akkoord.

 

Definitieve gunning Europese Aanbesteding leerlingenvervoer

  1. De opdracht leerlingenvervoer uit te besteden aan Taxibedrijf Cibatax B.V. uit Eindhoven;
  2. akkoord gaan met het aangaan van de overeenkomst voor drie jaar (met de optie 2 keer met een jaar te verlengen);
  3. gelet op het ontoereikend budget leerlingenvervoer, dient een raadsvoorstel geagendeerd te worden voor de raad.

Akkoord, onder voorbehoud van accordering raad.