B&W besluitenlijst 2010 04 06

Huldiging sportkampioenen 2008 en 2009
De huldiging sportkampioenen van zowel 2008 als 2009 plaats laten vinden op 25 mei 2010. Voorts wordt voorgesteld voor de huldiging van de sportkampioenen 2010 een comité in te stellen om huldiging in 2011 en volgende jaren op een gewijzigde manier te laten plaatsvinden.
Akkoord.

 

Oormerken uitvoeringskosten en bonus van extra inburgeringstrajecten Wet Inburgering 2010
Budgetten voor 7 extra inburgeringstrajecten 2010 oormerken.
Akkoord.

 

Financieel jaarverslag Dorpsraad Borkel en Schaft
Het financieel verslag 2008 van de Dorpsraad Borkel en Schaft accorderen en de restant bijdrage voor 2009.
Akkoord.

 

Nieuwe beslissing op bezwaar Bakkerstraat-Europalaan

  1. De bezwaren tegen de bouwvergunning en vrijstelling van 10 juni 2008 ongegrond verklaren en de bouwvergunning en de vrijstelling in stand laten;
  2. het verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen.

Akkoord.

 

Aanwijzings- en mandaatbesluit wet BAG

  1. Ingevolge de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG) ambtenaren aan te wijzen belast met het beheer van de basisregistraties, het opmaken van specifieke brondocumenten en het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de genoemde wet;
  2. het aanwijzings-, en mandaatbesluit Wet BAG vast te stellen.

Akkoord.

 

Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen een bouwvergunning verleend voor het oprichten van een varkensstal
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en de bestreden bouwvergunning in stand laten.
Akkoord.

 

Herbenoeming voorzitter en leden A2-bezwaarschriften-commissie van personele aard
Besluiten tot de herbenoeming van de huidige voorzitter en leden van de A2-adviescommissie bezwaarschriften van personele aard voor de periode van 3 maart 2010 tot de dag van de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing.
Akkoord.

 

Verkeersmaatregelen Schaapsloop
De raad, door tussenkomst van de griffier, voor te stellen voor onderstaande projecten de benodigde kredieten te voteren;

  1. aanbrengen van een “knip” Zeelberg - Paukesvenweg;
  2. aanbrengen van een “knip” Zeelberg ter hoogte van Brugseheide;
  3. aanpassen van kruispunt Het Scheperseind - Warande.

Akkoord.

 

Subsidie verlening aan Veilig Verkeer Nederland , afdeling Valkenswaard voor 2010
Akkoord te gaan met het werkplan 2010 van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Valkenswaard en de vereniging voor 2010 een subsidie te verlenen voor mensgerichte verkeersveiligheidsprojecten en voor de huisvestings- en organisatiekosten. 
Akkoord.

 

Financiering 2009 en 2010 Centrummanagement Valkenswaard

  1. De gemeentelijke bijdrage voor 2009 ten behoeve van het Centrummanagement vaststellen en;
  2. voor het jaar 2010 vooralsnog een budget ter  beschikking stellen voor een aantal door de gemeente uit te voeren diensten alsmede voor een aantal andere activiteiten van centrummanagement.

Akkoord.