B&W besluitenlijst 2010 03 30

Quick-scan Geenhovensedreef 20 - 22
Kennis te nemen van de inhoud van de quick scan Geenhovensedreef.
Aanvrager met bijgaande conceptbrief op de hoogte te stellen van de resultaten.
Aanvrager met bijgaande conceptbrief bovendien mede te delen geen toestemming te geven om een bestemmingsplan op te laten stellen voor een ontwikkeling met alleen woningbouw.
Akkoord.

 

Voorontwerp bestemmingsplan 'Luikerweg 110'
Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Luikerweg 110'.
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Luikerweg 110' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening toezenden naar diverse instanties.
Het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadsleeskamer leggen.
Akkoord.

 

Voorontwerp bestemmingsplan 'Parallelweg Oost 21-23'
Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Parallelweg Oost 21-23'.
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Parallelweg Oost 21-23' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening toezenden naar diverse instanties.
Het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadsleeskamer leggen.
Akkoord.

 

Subsidieverzoek SV Valkenswaard voor de organisatie van de Valkenswaard Trophy 2010
Geadviseerd wordt de subsidieaanvraag van SV Valkenswaard voor de "Valkenswaard Trophy 2010" af te wijzen. In 2008 heeft het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders besloten, naast het toekennen van een garantiesubsidie, om het evenement voor de laatste maal te subsidiëren omdat het sportevenement haar bestaansrecht heeft bewezen. Dit is in de subsidiebeschikking (brief d.d. 12 maart 2008) aan de vereniging kenbaar gemaakt.
Akkoord.

 

Ontwerpbestemmingsplan Klinkerstraat
Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Klinkerstraat'.
Instemmen met het ontwerpbesluit.
Het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen.
De raad en de omgeving hierover informeren middels bijgaande conceptbrief.
Akkoord.

 

Het vrijgeven van het beschikbare budget uit de begroting van 2010 voor de vervanging van de ladderwagen van de brandweer door een hoogwerker
Het budget zoals bepaald in de perspectievennota 2009 voor de vervanging van de ladderwagen van de brandweer door een hoogwerker, beschikbaar te stellen.
Het college besluit het bedrag benodigd voor aanschaf ladderwagen beschikbaar te stellen.