B&W besluitenlijst 2010 03 16

Moties raadsvergadering 10-03-2010

Motie 1
De raad van de gemeente Valkenswaard, bijeen in een openbare vergadering op 10 maart 2010, behandelend bestemmingsplan Buitengebied 1998, 2e partiële herziening,
Overwegende dat:
Met betrekking tot de bestemming van het bestaande parkeerterrein nabij de Venbergse Molen en een perceel nabij de Luikerweg onvoldoende overleg heeft plaatsgevonden met de eigenaar van de Venbergse Molen.
Verzoekt het college:
Met de eigenaar van de Venbergse Molen in overleg te treden om tot een oplossing te komen.
Motie is unaniem aangenomen.

Motie 2
De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 10 maart 2010.
Overwegende dat:
De organisatie van het Re-Action Festival 2010 nog steeds niets gehoord heeft m.b.t. alternatieve locaties voor het festival.
Er geen sprake is van een reële aangeboden alternatieve locatie omdat deze al de nodige aantal ontheffingen opeisen waardoor er geen plaats meer is voor het Re-Action Outdoor Festival 2010.
De organisatie vanwege het nog niet toekennen van een vergunning noodgedwongen is het festival in te plannen op 18 september 2010 in plaats van mei 2010.
Dit jongereninitiatief heeft geleid tot 2 maal toe een prachtig festival zonder enige wanklank.
Beide edities een succes te noemen zijn, gezien de positieve reacties van zowel bezoekers, buurtbewoners, gemeente Valkenswaard, lokale en regionale pers, brandweer, politie Valkenswaard en 80 vrijwilligers.
We dit behouden willen houden voor Valkenswaard.
Verzoekt de burgemeester zijn uiterste best te doen om dit festival in de toekomst doorgang te laten vinden.
College voert moties uit.

 

Aanwijzing 'koopzondagen' 2010 Van Linschotenstraat
Naar aanleiding van verzoek van de Boerenbond, Van Linschotenstraat 16, op basis van de door uw college vastgestelde aanwijzingsregeling, voor het jaar 2010, 13 mei (hemelvaartsdag) als 'koopzondag' voor deelgebied 3 (industrieterrein Van Linschotenstraat) aan te wijzen.
Akkoord.

 

Planschade verhaalsovereenkomst Duithof 25
Instemmen met planschade verhaalsovereenkomst voor de wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie Duithof 25 op verzoek Bouwvereniging Woningbelang.
Akkoord.

 

Tracé-wijzigingen 2 straten
Er zijn twee wijzigingen in Unastraat en Aangelag.
Akkoord.

 

Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen een bouwvergunning t.b.v. een varkensstal/veldschuur aan de Molenstraat 207
Het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaren omdat bezwaarmaker niet kan worden aangemerkt als een belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht.
Akkoord.

 

Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen een verleende bouwvergunning voor een varkensstal aan de Molenstraat 207
Het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk verklaren omdat de Stichting niet kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Voorts kleven er gebreken aan de machtiging zodat deze niet kan worden aangemerkt als een machtiging tot het indienen van een bezwaarschrift tegen het bestreden besluit.
Akkoord.

 

Verzoek oprichten woning, gemeente Valkenswaard, sectie K, nummer 62 (ter hoogte van nummer 165)
Géén medewerking verlenen aan het verzoek voor het oprichten van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie K, nr. 62.
Akkoord.

 

Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen een verleende bouwvergunning voor een varkensstal aan de Molenstraat 207
Het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk verklaren omdat de Stichting niet kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Voorts kleven er gebreken aan de machtiging zodat deze niet kan worden aangemerkt als een machtiging tot het indienen van een bezwaarschrift tegen het bestreden besluit.
Akkoord.

 

Bouwgrond Heiakker te Valkenswaard
De claim van Gebr. Van Gisbergen m.b.t. bouwgrond aan de Heiakker afwijzen.
Akkoord.

 

Mandatenlijst bouw- en sloopvergunningen jan-feb 2010
Kennis te nemen van de bouw- en sloopvergunningen die verleend zijn conform de mandaatsbepalingen.
Akkoord.

 

Mandatenlijst milieuvergunningen jan-feb 2010
Kennis te nemen van de milieuvergunningen die verleend zijn conform de mandaatsbepalingen.
Akkoord.

 

Mandatenlijst APV- en diversen vergunningen jan-feb 2010
Kennis te nemen van de APV- en diverse vergunningen die verleend zijn conform de mandaatsbepalingen.
Akkoord.

 

Gift voor Haïti
De raad, met tussenkomst van de griffier, voor te stellen € 46.000,- over te maken naar Stichting Nikki’s Friends.
Akkoord.

 

Vervangingsinvestering 2010 verkeersregelinstallaties
Instemmen met het aanwenden van de investering 2009 en 2010 voor het vervangen van automaten regelinstallaties, armaturen, rateltikkers en detectielussen van verkeersregelinstallaties.
Akkoord.

 

Eenmalige uitkering ter grootte van 1% aan medewerkers gemeente
Conform het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besluiten om in april 2010 een eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris aan medewerkers uit te keren.
Akkoord.

 

Motie fietspad Oude spoorbaantracé
De participatie in het project fietspad oude spoorbaantracé te blijven continueren.
Het besluit door tussenkomst van de griffier, aan de raad mede te delen.
Akkoord.