B&W besluitenlijst 2010 03 09

Markt 15-17 (Monumentenvergunning, dossier Mo 2010.001)
De gevraagde monumentenvergunning in principe te verlenen en met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb het voornemen voor inspraak bekend te maken.
Akkoord.

 

Toegankelijkheid Eerstelijns Gezondheidszorg
Kennisnemen van brief en rapport van het Platform gehandicaptenbeleid inzake Toegankelijkheid Eerstelijns Gezondheidszorg.
Akkoord.

 

Verwerking huishoudelijk GFT-afval na 6 mei 2012
Instemmen met deelname van de gemeente Valkenswaard aan de aanbesteding van het GFT conform het programma van eisen Bestek GFT2012.
Akkoord.

 

Intrekken bouwvergunningen
Intrekken van gemeentewege van een aantal bouwvergunningen.
Akkoord.

 

Mediationovereenkomst Kapelweg 6 en 8
Kennisnemen van de mediationovereenkomst.
Akkoord.

 

Aanbevelingsbrief
Akkoord gaan met het verstrekken van aanbevelingsbrief met betrekking tot de subsidieaanvraag voor onderhoudswerkzaamheden aan de kerk in Dommelen.
Akkoord.

 

Nieuwe beheerovereenkomst bos- en natuurterreinen
Instemmen met de nieuwe beheerovereenkomst tussen de gemeente en de Bosgroep voor het beheer van onze bos- en natuurterreinen.
Deze beheerovereenkomst, door tussenkomst van de griffier, ter kennisname voorleggen aan de raad door deze ter inzage te leggen in de raadsleeskamer.
Akkoord.

 

Definitieve vaststelling hoofdstructuur nieuwe organisatieopzet
Besluiten tot het definitief vaststellen van de hoofdstructuur van de nieuwe organisatieopzet.
Akkoord.

 

Voornemen aanwijzing gemeentelijk monument, Leenderweg 44, Leenderweg 46 en Markt 31
Op voordracht van de Monumentencommissie de procedure te starten op de panden Leenderweg 44, Leenderweg 46 en Markt 31 te beschermen als gemeentelijk monument.
Akkoord.

 

Intrekken oude Wvg-aanwijzingen (Wet voorkeursrecht gemeenten)
Het intrekken van de oude Wvg-aanwijzingen -op basis van het raadsbesluit van 26 april 2007 welke door het nieuwe raadsbesluit "Wvg Venbergseweg e.o." van 28 januari 2010 zijn achterhaald- in het beperkingenregister van de gemeente (wkpb).
Akkoord.

 

Besluitvorming college
College besluit dat door dit college geen besluiten meer worden genomen over  onderwerpen die leiden tot nieuw beleid en/of nieuwe uitgaven, tenzij het onderwerpen betreffen die voortzetting geven aan eerder genomen besluiten of grote risico's opleveren bij aanhouding er van.

 

Invullingthemabijeenkomst raad Dommelkwartier, Waalreseweg-Rede en Kloosterpark
Invulling themabijeenkomst raad Dommelkwartier, Waalreseweg-Rede en Kloosterpark aandragen voor de invullingthemabijeenkomst van de gemeenteraad op 1 april 2010.
Akkoord.

 

Verkeersmaatregelen te Borkel en Schaft

 • Instellen van een 60 km/h zone op de Peedijk.
 • Niet instellen van een vrachtwagenverbod in Borkel en Schaft.
 • Akkoord gaan met de plaatsing van attentieverhogende signaleringsborden met bijbehorende verplichtingen.

Akkoord.

 

Aanvraag subsidie Vetstival 16 mei 2010 - rugbyclub The Vets
Instemmen met het voorstel om een subsidiebedrag te verstrekken voor het evenement Vetstival op zondag 16 mei 2010.
Akkoord.

 

Bouwproject "Hoek Bakkerstraat/Europalaan"

 • Op basis van het archeologisch onderzoek van Becker & Van de Graaf en het selectieadvies van Archeologic het selectiebesluit nemen, inhoudende dat er geen vervolgonderzoek noodzakelijk is, dat er geen voorschriften aan de bouwvergunning/vrijstelling behoeven te worden verbonden en dat het plangebied kan worden vrijgegeven voor ontwikkeling.
 • De archeologische rapporten voorleggen aan bezwaarmakers en hen in de gelegenheid stellen hierop te reageren.

Akkoord.

 

Ontwerp-beeldkwaliteitplannen plangebied "Lage Heide"

 • In te stemmen met de ontwerp-beeldkwaliteitplannen.
 • De ontwerp-beeldkwaliteitplannen ter advisering voor te leggen aan de gemeentelijke welstandscommissie.
 • Met toepassing van het bepaalde in de Inspraakverordening de ontwerp-beeldkwaliteitplannen voor een ieder ter inzage te leggen.
 • Na behandeling van de eventueel ingekomen zienswijzen, de ontwerp-beeldkwaliteitplannen ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Akkoord.

 

Geactualiseerde raamovereenkomst inzake tewerkstelling Wsw-geïndiceerden boven de rijkstaakstelling en overeenkomst met UWV

 • De in 2006 overeengekomen raamovereenkomst met de GRWRE inzake tewerkstelling Wsw-geïndiceerden boven de Rijkstaakstelling verlengen voor de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010.
 • De in 2008 overeengekomen overeenkomst tussen het UWV en GRWRE-gemeenten verlengen voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 en hiermee aan UWV eveneens de mogelijkheid bieden om per 1 januari 2010 eveneens arbeidspoolplaatsen in te kunnen kopen.

Akkoord.

 

Verzoek om structurele subsidie vanaf 2010 door stichting LandArtInitiatief

 • Het verzoek om structurele subsidie met ingang van 2010 afwijzen.
 • In 2011 de mogelijkheden voor structurele subsidie vanaf 2012 bezien.
 • Voor de tweejaarlijkse kunstmanifestatie 2010 een garantiesubsidie verlenen in het exploitatietekort ten laste van het cultuurfonds.

Akkoord.

 

Ontwikkeling locatie Korfvlechterwei 74
Instemmen met exploitatieovereenkomst voor de herontwikkeling van de locatie Korfvlechterwei 74 door D&P Projectontwikkeling B.V.
Akkoord.

 

Verkeersbesluit t.b.v. revitalisering Markt fase II
In te stemmen met de volgende verkeersbesluiten:

 • Het gebied op de Markt, bekend als fase II, in te richten als voetgangerszone met uitzondering van de weg voor de kerk langs.
 • Binnen de nieuw te realiseren voetgangerszone alle betaald parkeerzone, parkeerverboden en parkeerverbodzones op te heffen.
 • Het realiseren van 2 algemene gehandicapten parkeerplaatsen aan de Maastrichterweg t.h.v. de kerk.
 • Het realiseren van betaald parkeren in een gedeelte van de Maastrichterweg en Bakkerstraat met venstertijden.

Akkoord.

 

Ballenvanger Sportpark Den Dries
De ballenvanger voor de golfvereniging mogelijk te maken met een bestemmingsplanprocedure.
Akkoord.