B&W besluitenlijst 2010 03 02

Evaluatie Wmo Adviescommissie (WAV), jaarverslag 2009 en benoeming van een nieuw WAV-lid

 • Kennisnemen van de evaluatie, het jaarverslag 2009 van de WAV en de evaluatie en het jaarverslag via de griffie ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad.
 • Met ingang van maart 2010 de vastgestelde WAV-notulen in de raadsleeskamer ter inzage leggen.
 • Op basis van de evaluatie en het jaarverslag 2009 de WAV te benoemen voor 4 jaar, ingaande 1 januari 2009. Na afloop van deze vier jaar wordt opnieuw geëvalueerd.
 • Mevrouw S. Peeters met ingang van 1 april 2010 benoemen als WAV-lid als opvolgster van de heer J. Couwenberg.

Akkoord.

 

Opzeggen intentieverklaring Wegenbouwcombinatie Valkenswaard V.O.F.
Instemmen met het opzeggen van de intentieverklaring van januari 2000 met DHV BV en Wegenbouwcombinatie Valkenswaard V.O.F. over de aanleg van de randvoorziening Het Gegraaf.
Akkoord.

 

Voornemen aanwijzing gemeentelijk monument Hoppenbrouwers 19-21
Op voordracht van de Monumentencommissie de procedure te starten om de boerderij Hoppenbrouwers 19-21 te beschermen als gemeentelijk monument.
Akkoord.

 

Vereenvoudigde procedure voor aangifte huwelijk of geregistreerd partnerschap
Vooruitlopend op de wetswijziging en conform het standpunt van het Ministerie van Justitie en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken in het kader van de administratieve lastenverlichting van de burger is het mogelijk geworden vereenvoudiging van de procedure huwelijksaangifte en aangifte partnerschapsregistratie in te voeren.
Akkoord.

 

Verzoek aanpassing ontwerpbestemmingsplan "Dommelen 2009" voor Keersop 17
Geen medewerking verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van het bouwblok en het mogelijk maken van een opslag op het perceel Keersop 17 te Dommelen.
Akkoord.

 

Brief aan de raad over de Pakketmaatregel AWBZ

 • Kennis nemen van de raadsinformatie over de pakketmaatregel AWBZ.
 • De raad via de griffier informeren over de pakketmaatregel AWBZ.

Akkoord.

 

Advies wijkraad Dommelen planvorming Lage Heide
Instemmen brief aan wijkraad Dommelen en een afschrift van de brief, via de raadsgriffier, ter kennisname te brengen aan de raadsleden.
Het betreft een antwoord aan de wijkraad naar aanleiding van het uitgebrachte advies over de (concept)verkavelingsopzet en het (ontwerp)inrichtingsplan 'Lage Heide'.
Akkoord.

 

Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening gemeente Valkenswaard 2010
Instemmen met concept "Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening gemeente Valkenswaard 2010".
Deze conceptverordening voor inspraak vrijgeven.
De raad via de griffier informeren over de inspraakprocedure.
Akkoord.

 

Moties raadsvergadering 24-02-2010

Motie 1
De raad verzoekt de plannen voor een fietspad op de oude spoorbaan tussen Eindhoven en Valkenswaard niet langer te ondersteunen en alle activiteiten met betrekking tot dit plan te stoppen en het SRE en de gemeente Waalre van dit standpunt op de hoogte te brengen. Motie is aangenomen bij vragenhalfuurtje.

Motie 2
De raad verzoekt om aan de jaarrekening 2009 en de volgende jaren, alsmede aan de begroting 2010 en de volgende jaren een volledig en duidelijk overzicht toe te voegen van de begroting en van de uitgaven die de gemeente doet in het kader van de WMO. Tevens verzoekt de raad, het overzicht behorende bij de begroting 2010 vóór 1 april a.s. aan de raad te presenteren. Motie is aangenomen.

Motie 3
De raad verzoekt het college om het eerste uitvoeringsjaar van dit WMO plan de maatschappelijke effecten zoals in dit plan vermeld in samenspraak met de raad nader aan te scherpen in die zin dat de effecten een specifieker en meer meetbaar karakter krijgen.
Motie is aangenomen.

Motie 4
De raad heeft besloten de vervuiling op de parkeerplaats van het sportpark aan de Norbertusdreef te saneren en deze parkeerplaats te bestraten. Verhuizing van het sportpark zal de eerste 10 jaar niet aan de orde zijn. Motie is aangenomen.

Motie 1
Om diverse redenen verzoekt college om ambtelijk advies.

Motie 2
College neemt motie over.

Motie 3
College neemt motie over waarbij verbinding wordt gemaakt met ontwikkeling van de programma-begroting.

Motie 4
College neemt motie over.

 

Verzoek voor het vestigen van een woon- en dagbestedingcentrum aan de Maastrichterweg 26

 • In principe medewerking verlenen aan het verzoek om op het perceel Maastrichterweg 26 een woon- en dagbestedingcentrum te vestigen, middels een bestemmingsplanprocedure ingevolge artikel 3.8 Wro;
 • het huidige gebouw moet in zijn uiterlijke verschijningsvorm gehandhaafd blijven.

Akkoord.

 

Ontwikkeling locatie Leenderweg 72 en 74
Instemmen met exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling van de locatie Leenderweg 72 en 74 door Wijkre B.V.
Akkoord.

 

Definitief besluit hogere waarde geluid Eindhovenseweg 98
De aangevraagde hogere waarde Wet geluidhinder voor een bouwplan aan de Eindhovenseweg 98 definitief te verlenen.
Het besluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
Akkoord.

 

Principe verzoek voor het uitbreiden van het ontmoetingscentrum aan de Hoppenbrouwers 15 met dossiernummer PV2009.289
Medewerking verlenen aan het bouwplan door middel van een ontheffingsprocedure art. 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
Akkoord.

 

Rotonde Luikerweg/zuidelijke Randweg/ Kromstraat

 • Opheffen noodaansluiting Kromstraat - rotonde Luikerweg.
 • Aanleg tweerichtingen fietspad Kromstraat - rotonde Luikerweg.

Akkoord.

 

Werkwijze ruimtelijke ontwikkelingen

 • Instemmen over de manier hoe om te gaan met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
 • De raad informeren met brief.

Akkoord.

 

Grondaankoop Haagstraat
Instemmen met de aankoop van een gedeelte van het perceel E3225.
Akkoord.

 

Subsidieverzoek van Stichting Jeugdsoos The Wave te Borkel en Schaft
Stichting Jeugdsoos The Wave te Borkel en Schaft met ingang van 2010 een subsidie toe te kennen.
Akkoord.