B&W besluitenlijst 2010 02 23

Aanstellingsbesluit
Een aantal personen aanstellen tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen en aanwijzen als belastingdeurwaarder.
Akkoord.

 

Raadsinformatie berekening loslaten inkomensgrens Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
Kennis nemen van de berekening voor het loslaten van de inkomensgrens voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
De raad (via de griffier) informeren over de berekening voor het loslaten van de inkomensgrens van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
Akkoord.

 

Vaststellen luchtkwaliteitsplan na zienswijzen
Luchtkwaliteitsplan Valkenswaard-Waalre 2009-2014 vaststellen met integrale behandeling van de ingekomen zienswijzen op het ontwerp.
Akkoord.

 

Projectopdracht 'Venherstel Malpie: Groot Malpieven'
Instemmen met de notitie projectopdracht 'Venherstel Malpie: Groot Malpieven'.
Akkoord.

 

Verkeersbesluit 60 km/h zone Venbergseweg
Instellen van een 60 km/h zone op het zuidelijke gedeelte van de Venbergseweg.
Akkoord.

 

Handelswijze subsidieverstrekking 2010 met oog op de bezuinigingen in 2011 en verder
De in de begroting 2010 opgenomen subsidies aan de rechtspersonen genoemd in de bijlage 1 toe te kennen op basis van de gemaakte (prestatie)afspraken voor 2009.
Akkoord.

 

Definitief besluit hogere grenswaarde "Project reconstructie Europalaan"
Besluiten om:

  • Kennis te nemen van de memo, C6351-03-001, d.d. 3 februari 2010, zijnde een akoestische vergelijking naar aanleiding van het geoptimaliseerde definitieve wegontwerp.
  • Zienswijzen ongegrond te verklaren.
  • De hogere waarde zoals voorbereid in het kader van de reconstructie van de Europalaan, te verlenen op basis van het gewijzigde reconstructieonderzoek Eindbeeld Masterplan rapport nr. MD-MK20090196m12, versie 5a d.d. januari 2010.

Akkoord.

 

Subsidieverzoek TWC De Kempen ten behoeve van "Ronde van Valkenswaard 2010"
Instemmen met het voorstel om een garantiesubsidie  te verstrekken aan TWC De Kempen voor de organisatie van "De Ronde van Valkenswaard 2010" op zondag 6 juni 2010 in het centrum van Valkenswaard.
Akkoord.

 

Subsidieverzoek Phil Fonds
Het subsidieverzoek van het Phil Fonds voor een werkbezoek van 4 studenten van Weredi aan de Filippijnen afwijzen.
Akkoord.

 

Handhavingsplan 2010 - 2014
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 vaststellen van het Handhavingsplan 2010 – 2014, met als titel: 'Handhaven veel meer dan controle alleen!'
Akkoord.

 

Ontwerpbestemmingsplan Bloemencorso wagen-opbouwlocatie Kloosterplein

  • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Wagenopbouwlocatie Kloosterplein'.
  • Het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen.
  • De raad hierover informeren.

Akkoord.

 

Ontwerpstructuurvisie Valkenswaard Deel A, februari 2010, aangepast n.a.v. opmerkingen commissie
Raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

  • in te stemmen met de behandeling van de ontvangen inspraakreacties, zoals verwoord in het inspraakverslag;
  • in te stemmen met het vrijgeven van deze structuurvisie voor het indienen van zienswijzen overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4).

Akkoord.

 

Brieven inzake (ontwerp)inrichtingsplan "Lage Heide, natuur"
Instemmen met beantwoording van brieven naar aanleiding van vragen van twee grondeigenaren over hun zorgen met betrekking tot de gevolgen van de planontwikkeling in het plangebied in relatie tot hun huidige bedrijsvoering.
Akkoord.