B&W besluitenlijst 2010 02 09

Incidentele subsidie beleidsregel cultuurfonds stichting Poëzie Lokaal
Stichting Poëzie Lokaal een incidentele subsidie verlenen (= garantiesubsidie) in het exploitatietekort voor de uitgifte van een gedichtenbundel van de heer Hoppenbrouwers.
Akkoord.

 

Brabantia project
Het Waalres Museum een incidentele subsidie verlenen voor de collectie Brabantia.
Akkoord.

 

Plan van Aanpak duurzaam en comfortabel wonen in Lage Heide
Instemmen met de inhoud en de strekking van het Plan van Aanpak (PvA) "Duurzaam en comfortabel wonen in Lage Heide".
Akkoord.

 

Kinderdagverblijf Merlijn

  1. Instemmen met locatiekeuze kinderdagverblijf Merlijn;
  2. instemming schriftelijk aan directie kinderdagverblijf kenbaar maken met inachtneming van de randvoorwaarden;
  3. alle andere betrokken partijen van de beslissing schriftelijk op de hoogte stellen.

Akkoord.

 

Fietspad oude spoorbaantracé

  1. Instemmen met het indienen van subsidieaanvraag eerste fase bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de realisatie van het fietspad oude spoorbaantracé via het SRE.
  2. Ten behoeve van de subsidieaanvraag de gezamenlijke intentieverklaring ondertekenen door de portefeuillehouder(s) om de bestuurlijke samenwerking te onderstrepen.

Akkoord.

 

Kavel Hoge Akkers 55a

  1. De kavel via de geldende procedure aanbieden aan gegadigden op de wachtlijst voor bouwgrond.
  2. De kavel verkopen tegen bouwgrondprijs aan de hoogst genoteerde gegadigde op de wachtlijst die de aanbieding accepteert.

Akkoord.

 

Verzoek tot wijziging bestemmingsplan perceel sectie 1348 aan De Vest
De bestemmingsplanprocedure ingevolge artikel 3.8 Wro volgen om industrie categorie 3 mogelijk te maken op het perceel, mits vooraf uit akoestisch onderzoek is gebleken dat voldaan kan worden aan de geluidseisen.
Akkoord.

 

Deelname aan en ondertekening van het regionale convenant GPR gebouw
Het college besluit om niet deel te nemen aan en ondertekening van het convenant vanwege extra taakuitbreiding zonder benodigde middelen.

 

Herindeling weekmarkt i.v.m. revitalisering marktplein
Instemmen met de nieuwe indeling van de weekmarkt.
Akkoord.

 

Principeverzoek vestiging recreatieve voorziening Dommelsedijk/Westerhovenseweg
Instemmen met quick-scan Dommelsedijk/Westerhovenseweg.
Akkoord.

 

Quick-scan Centiemhof 24
Kennisnemen van de quick scan Centiemhof 24.
Akkoord.

 

Voorbereiding verkiezing gemeenteraad 3 maart 2010
Instemmen met de benoeming van de leden  van stembureaus in verband met de te houden verkiezing voor de leden van de gemeenteraad van Valkenswaard.
Akkoord.

 

Overdracht gronden OMO
1.100 m2 grond aankopen nabij Stokerwei 2.
Akkoord.

 

Informatiebrief aan de Raad
Informatieve brief over de Q-koorts onder de aandacht brengen van de gemeenteraad.
Akkoord.

 

Jongeren op straat 2009
Kennisnemen van het halfjaarlijkse overzicht van de inventarisatie van de aanpak jongeren op straat in 2009.
Akkoord.

 

Verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie 2010

  1. Instemmen met het advies de verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie 2010 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 vast te stellen;
  2. instemmen met het advies de huidige verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 in te trekken;
  3. door tussenkomst van de griffier de verordeningen aanbieden aan de gemeenteraad voor de vergadering van 24 februari 2010.

Akkoord.

 

Subsidieadvies Baby Extra
Instemmen met het afwijzen van het subsidieverzoek van de stuurgroep Baby Extra.
Akkoord.

 

Ondertekening Convenant onderzoek haalbaarheid Woon- Zorg en Werk project Maastrichterweg 26 te Valkenswaard
Ondertekenen van convenant op nader te bepalen datum door burgemeester namens de gemeente en medewerking verlenen aan haalbaarheidsonderzoek.
Akkoord.

 

Afsprakenkader N69
Instemmen met het afsprakenkader van N69.
Akkoord.

 

Quick-scan Gertrudisdal 2
Kennisnemen van de quick scan Gertrudisdal 2.
Akkoord.