B&W besluitenlijst 2010 01 26

Wijziging beleidsregel standplaatsenbeleid

 • De standplaatslocatie aan het Bruninckxdal te wijzigen van twee seizoensplaatsen naar één vaste jaarplaats;
 • de huurprijs vast te stellen;
 • de voorrangsregeling voor bestaande vergunninghouders ook van toepassing verklaren op nieuwe beleidswijzigingen;
 • de standplaatslocatie aan de Korte Voren laten vervallen.

Akkoord.

 

Budgetoverheveling 2009-2010
Instemmen met het overhevelen van diverse restantbudgetten van 2009 naar 2010.
De raad voor te stellen, als apart beslispunt bij het vaststellen van de jaarrekening 2009, te besluiten tot overhevelen uit restantbudgetten 2009 van diverse programma's teneinde het creëren van werkbudget voor de diverse dorpsraden in 2010.
Akkoord.

 

Mandatenlijst APV september - december 2009
Kennis te nemen van overzicht van de APV vergunningen die verleend zijn conform de mandaatsbepalingen.
Akkoord.

 

Mandatenlijst bouw- en sloopvergunningen okt - dec 2009
Kennis te nemen van overzicht van de Bouw- en sloopvergunningen die verleend zijn conform de mandaatsbepalingen.
Akkoord.

 

Mandatenlijst milieu week 36 t/m 53 2009
Kennis te nemen van overzicht van de milieu vergunningen die verleend zijn conform de mandaatsbepalingen.
Akkoord.

 

Planschadeverzoek Korenstraat 18

 • Akkoord gaan met het advies van de planschadebeoordelingscommissie SAOZ;
 • besluiten dat, conform het advies van de SAOZ, een planschadevergoeding aan de eigenaar van het pand aan de Korenstraat 18 wordt toegekend.

Akkoord.

 

Gebiedsvisie Kerkakkerstraat

 • Instemmen met de gemeentelijke reactie op de inspraakreacties ten aanzien van de gebiedsvisie 'Kerkakkerstraat';
 • de gebiedsvisie gewijzigd vaststellen, waarbij een model wordt uitgewerkt met alleen grondgebonden woningen;
 • starten met de bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Akkoord.

 

Bezwaarschriften tegen bouwvergunning Willibrorduslaan/Haagstraat

 • De bezwaren, gericht tegen de reguliere bouwvergunning van 8 september 2009 en de daartoe verleende binnenplanse ontheffing ongegrond verklaren en de reguliere bouwvergunning en de verleende ontheffing ex artikel 22 van het bestemmingsplan in stand laten;
 • (alsnog) ontheffing verlenen op grond van artikel 2.5.30 lid 5 van de Bouwverordening.

Akkoord.

 

Ontwerpbestemmingsplan Klappermanstraat 26

 • Instemmen met de gemeentelijke reactie in het kader van het vooroverleg en de inspraak;
 • instemmen met zowel de analoge als de digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan ‘Klappermanstraat 26;
 • instemmen met ontwerpbesluit;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad hierover informeren.

Akkoord.

 

Ontwerpbestemmingsplan 'Mgr. Kuijpersplein 18'

 • Instemmen met de gemeentelijke reactie in het kader van het vooroverleg en de inspraak;
 • instemmen met zowel de analoge als de digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan 'Mgr. Kuijpersplein 18';
 • ·instemmen met ontwerpbesluit;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad hierover informeren.

Akkoord.

 

Verzoek wijziging bestemmingsplan Den Dries 5
Alsnog medewerking verlenen aan het verzoek om aanpassing van het vigerende bestemmingsplan voor de locatie Den Dries 5, middels een bestemmingsplanprocedure ingevolge artikel 3.8 Wro.
Akkoord.

 

Quick-scan Bergstraat 32

 • Instemmen met de quick-scan;
 • uitbreiding van het cafe Dommelstroom mogelijk te maken door ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan op basis van artikel 3.23 Wro, onder voorbehoud van gegronde zienswijzen;
 • indien aanvrager de procedure in werking zet een planschadeovereenkomst op te stellen.

Akkoord.

 

Prioritering Projecten Ruimte

 • A-lijst vaststellen.
 • Overige beslispunten in stand laten, omzetten in verzoeken tot wijziging van het bestemmingsplan of af te ronden gebiedsvisies.
 • Voor het afwerken van de gebiedsvisies en (verzoeken tot) wijziging bestemmingplan een standaard procedure en werkwijze opstellen.

Akkoord.

 

Planschade verhaalsovereenkomst Molenstraat 195 en 204
Instemmen met planschade verhaalsovereenkomst voor de herontwikkeling van de locatie Molenstraat 195 en 204 door Christ van den Heuvel en Zn. Beheer B.V.
Akkoord.