B&W besluitenlijst 2010 01 19

Nieuw financieringsvoorstel Burgerinitiatief "Verkeersmaatregelen Venbergseweg e.o."
De diverse maatregelen behorende bij het Burgerinitiatief Verkeersmaatregelen Venbergseweg e.o. financieren uit de budgetten 'Groot Onderhoud Wegen' en vanuit de exploitatie 'Valkenswaard-Zuid'.
Akkoord.

 

Nacalculatie subsidie personeelskosten Stichting De Draaikolk over 2008
Aan de Stichting De Draaikolk een bedrag uitbetalen wegens nacalculatie subsidie personeelskosten 2008;
de budgetoverschrijding wegens nacalculatie van de personeelskosten over 2008 en 2009 van de Stichting De Draaikolk opnemen in de jaarrekening 2009.
Akkoord.

 

Derde kwartaal uitgaven Wmo 2009
Kennis nemen van de rapportage 'Wmo uitgaven 3e kwartaal 2009'.
Akkoord.

 

Projectplan meerjarenkeuzenota

 • Kennis nemen van het projectplan Meerjarenkeuzenota;
 • de Raad via een raadsbrief informeren over de aanpak.

Akkoord.

 

Besluit ontheffing Duithof 25
In het kader van de ontheffingsprocedure ingevolge artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing te verlenen van de woonfunctie ten behoeve van (kantoor)werkzaamheden voor een maatschappelijke functie aan de Duithof 25 te Valkenswaard.
Akkoord.

 

Diverse subsidieverzoeken
Om diverse redenen afwijzend te beslissen op de subsidieverzoeken van het Heilig Kruisgilde Gerwen te Nuenen, de Stichting Wereldwinkel Valkenswaard en de Scootmobielclub Valkenswaard.
Akkoord.

 

Website Veelzijdig Valkenswaard
Opdracht geven tot de realisatie van een toeristisch-recreatieve website in de huisstijl van Veelzijdig Valkenswaard.
Akkoord.

 

Verlening structurele mantelzorgsubsidie 2010

 • Uit de vrijval uit mantelzorg en praktische thuishulp een bedrag bestemmen voor coördinatiewerkzaamheden Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk;
 • de subsidieaanvraag van Mee Zuidoost Brabant voor 2010 honoreren;
 • de subsidieaanvraag van GGzE voor 2010 honoreren.

Akkoord.

 

Projectsubsidie zwerfafval plusproject
Ten behoeve van het project Zwerfafval plus is een subsidie ontvangen.

 • Het project Zwerfafval plus uit te voeren;
 • voor de begeleiding van het project gebruik te maken van externe deskundigheid;
 • het project kan worden uitgevoerd zonder budgettaire gevolgen voor de gemeente. CenterNovem heeft goedkeuring gegeven aan projectvoorstel en de inzet van de middelen.

Akkoord.

 

Voorontwerpbestemmingsplan Klinkerstraat

 • Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Klinkerstraat';
 • het voorontwerpbestemmingsplan 'Klinkerstraat' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening toezenden naar diverse instanties;
 • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadsleeskamer leggen.

Akkoord.

 

Nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wro en het aanvragen van een Verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten ten behoeve van de realisatie van een tweetal rotondes aan de Europalaan

 • Zienswijzen ongegrond verklaren;
 • vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 WRO te vervolgen door voorlegging van de plannen aan de gemeenteraad;
 • de gemeenteraad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wro te nemen en een Verklaring van geen bezwaar aan te vragen ten behoeve van de realisatie van de twee rotondes aan de Europalaan;
 • na verkrijging van de Verklaring van geen bezwaar vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan.

Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied, 2e partiële herziening'
Raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

 • in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen;
 • het bestemmingsplan 'Buitengebied, 2e partiële herziening' gewijzigd vast te stellen;
 • gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM Inspectie en de Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.

Akkoord.

 

Incidentele subsidie beleidsregel cultuurfonds

 • Het Valkenswaards Kamerorkest  een subsidie verlenen in het exploitatietekort voor de opvoering van het muzikale sprookje  L'histoire Babar, le Petit éléphant van Francis Poulenc;
 • stichting Poëzie Lokaal de begroting laten aanvullen met inkomsten/opbrengsten uit verkoop van de gedichtenbundel;
 • koninklijke zangvereniging De Volharding een garantiesubsidie verlenen in het exploitatietekort voor de uitvoering van een passieconcert op 21 maart 2010;
 • de aanvraag van Hippische Vereniging "St. Servatius" Borkel en Schaft afwijzen.

Akkoord.

 

Stand van zaken ontwikkeling Luikerweg 1-19 en Molenstraat 1-7
In te stemmen met de ontwikkeling aan de Luikerweg 1-19 en Molenstraat 1-7, waarbij de volgende uitgangspunten van toepassing zijn:

 • voldaan moet worden aan de stedenbouwkundige uitgangspunten zoals staat omschreven in de adviesnota;
 • minimaal de toevoeging van de extra woningen dienen in de zorgsector te worden gerealiseerd;
 • het plan moet voldoen aan de andere beleidsuitgangspunten, zoals onder andere de parkeernorm, infiltreren van water binnen het plangebied en de eisen i.v.m. brandveiligheid;
 • verdere ontwikkeling van het plan is aan de orde op het moment dat er een intentieovereenkomst is met een zorginstelling waaruit blijkt dat zorg onlosmakelijk is verbonden aan de te realiseren zorgwoningen.
 • De intentieovereenkomst te ontbinden en een nieuwe overeenkomst aan te gaan op het moment dat de plannen nader zijn uitgewerkt.

Akkoord.

 

Budget uitvoering maatregelen Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Het netto budget voor uitvoering van het Brabants samenwerkingsprogramma beschikbaar stellen.
Akkoord.

 

Sportbeleid, accommodatiebeleid en ruimtelijke visie sportpark Den Dries
Doorgeleiden van de concepten sportbeleid, accomodatiebeleid en voor de ruimtelijke visie Sportpark Den Dries naar de raad, door tussenkomst van de griffier, met het verzoek aan de raad deze concepten vast te stellen ten behoeve van de inspraakprocedure.
Akkoord.

 

Bedrijfsplan 2010
(Concept)brief, met tussenkomst van de griffier, aan de raad verzenden. Een bedrijfsplan wordt daarbij niet toegezonden maar in de brief wordt een schema opgenomen waarin de jaarlijks en periodiek terugkerende onderwerpen zijn vermeld.
Akkoord.

 

Toekennen subsidies voor het jaar 2010
De subsidies voor 2010 toe te kennen op basis van de bijgestelde staat van inkomensoverdrachten 2010.
Akkoord.

 

Subsidieverzoek Stichting Carnavalsviering Striepersgat
De stichting Carnavalsviering Striepersgat voor 2010 een subsidie toe te kennen en afwijzend te beslissen op het verzoek om een extra subsidie.
Daarnaast besluit het college tot verstrekken garantiesubsidie op basis van rekening cijfers.