B&W besluitenlijst 2010 01 12

Voortzetting convenant Senioren Belang Valkenswaard
Het convenant tussen gemeente en Senioren Belang Valkenswaard verlengen voor onbepaalde tijd met een tweejaarlijkse evaluatie.
Akkoord.

 

Aanwijzing 'koopzondagen' 2010
Overeenkomstig de verzoeken van de winkeliers / ondernemers (in verenigingsverband en individueel), op basis van de door het college vastgestelde aanwijzingsregeling, voor het jaar 2010, de volgende dagen als ’koopzondag’ aanwijzen:

  • voor de hele gemeente: 5 april (Tweede Paasdag) en 24 mei (Tweede Pinksterdag);
  • voor het winkelcentrum: 28 maart, 13 mei, 29 augustus, 26 september, 24 oktober, 28 november, 12 en 19 december.

Akkoord.

 

Projectopdracht toekomstige samenwerking A2-gemeenten

  • Instemmen met de projectopdracht en het daarover genomen besluit van de A2-stuurgroep;
  • de projectopdracht voor kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad in de maand februari 2010.

Akkoord.

 

Ontheffing tijdelijke bewoning bij Korteweg 4a
Na afweging van relevante milieuaspecten geen medewerking verlenen aan tijdelijke bewoning van een deel van het pand Korteweg 4a voor maximaal 5 jaar.
Akkoord.

 

Werving commandant/teamleider brandweer

  • In te stemmen met het overdragen van de taken en bevoegdheden van de commandant brandweer aan de veiligheidsregio Zuidoost Brabant, conform de gemaakte afspraken van het Algemeen Bestuur;
  • de werving en selectie van de nieuwe commandant brandweer door de veiligheidsregio te laten uitvoeren voor de gemeente Valkenswaard.

Akkoord.

 

Vaststellen Wmo Meerjarenplan 2010-2013

  • Het Wmo Meerjarenplan 2010-2013 via de raadsgriffie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad;
  • het naslagwerk "Correlatie tussen de Wmo-prestatievelden: Communicerende vaten, Achtergrondnotitie behorend bij het Wmo Meerjarenplan" via de raadsgriffie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Akkoord.

 

Motie raad inzake galerie Lambert
Instemmen met brief aan Galerie Lambert naar aanleiding van de motie van de raad en het besluit dat het college heeft genomen. In de brief wordt gevraagd om de mondeling uitgesproken wens van de huurders, voor een huurbeëindigingsovereenkomst, schriftelijk te bevestigen teneinde misverstanden te voorkomen.
Akkoord.

 

Vaststellen jaarverslag leerplicht 2008-2009

  • Vaststellen jaarverslag leerplicht 2008-2009;
  • de raad informeren.

Akkoord.

 

Register nevenwerkzaamheden ambtenaren per januari 2010
Kennis nemen van het register van door ambtelijk medewerkers gemelde nevenwerkzaamheden per ultimo januari 2010.
Akkoord.

 

Jaarlijkse verantwoordingsrapportage ambtelijke integriteit
De verantwoording aan de raad over het met betrekking tot ambtelijke integriteit in 2009 gevoerde beleid vast te stellen en aan te bieden aan de raad.
Akkoord.