B&W besluitenlijst 2010 01 05

Budget toekomstvisie
De budgetten voor de toekomstvisie op het investeringsprogramma 2009 overhevelen naar de exploitatie 2009 en het restant per 31 december 2009 overhevelen naar 2010.
Akkoord.

 

Parkeren Borkel en Schaft
Aanvullend krediet beschikbaar stellen voor herinrichting Mgr. Kuijpersplein en voorbereiding van aanleg definitief parkeerterrein voor langparkeerders.
Akkoord.

 

Inspraaknota gebiedsvisie Dommelkwartier
Inspraaknota vaststellen.
Akkoord.

 

Uitspraak Raad van State inzake Haagstraat 9
De op het perceel Haagstraat 9 onherroepelijke woonbestemming in stand te laten en niet te laten wijzigen middels een partiële herziening van het bestemmingsplan "Valkenswaard Noord".
Gemeenteraad in kennis stellen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 25 november 2009 inzake Haagstraat 9.
Akkoord.

 

Aanwijzing stemlokalen
16 stemlokalen aanwijzen.
Akkoord.

 

Selectiebesluit Unastraat
Op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg een selectiebesluit te nemen met betrekking tot het terrein van slopersbedrijf Van Putten aan de Unastraat ten behoeve van de realisatie van 20 woningen.
Akkoord.

 

Voortzetting convenant Senioren Belang Valkenswaard
Het convenant tussen gemeente en Senioren Belang Valkenswaard verlengen voor onbepaalde tijd met een tweejaarlijkse evaluatie.
Akkoord.

 

Aanpassing tegemoetkomingsregeling informele kinderopvang
De formele tekst van de tegemoetkomingsregeling voor kosten verbonden aan informele kinderopvang in overeenstemming brengen met de feitelijke praktijk.
Akkoord.

 

Subsidieverzoek Lion D'Or voor organisatie van Europees Kampioenschap in juni 2010
Instemmen met het voorstel om een incidentele subsidie te verstrekken aan fietscrossclub Lion d'Or voor de organisatie van één van de voorronden van het Europees Kampioenschap BMX fietscross op 5 en 6 juni 2010 op het Eurocircuit van Valkenswaard.
Akkoord.

 

Legeskosten gebruiksvergunningen VRC, Pastorale Eenheid Valkenswaard en SV Valkenswaard

  • De legeskosten voor de verleende gebruiksvergunning (d.d. 11 juli 2005) van de Valkenswaardse Rollerclub (VRC) voor rekening van de gemeente nemen, zijn de eigenaar van het sportcomplex;
  • de kosten voor de verleende gebruiksvergunning aan de H. Nicolaas kerk (d.d.1 juni 2006) aan de Pastorale Eenheid Valkenswaard alsnog in te vorderen;
  • het bezwaar van voetbalvereniging SV Valkenswaard tegen de hoogte van de in rekening gebrachte legeskosten voor de verleende gebruiksvergunning in 2006 ongegrond verklaren.

Akkoord.

 

Regionale Special Olympics 2010
In stemmen met de kandidaatstelling van de gemeente Valkenswaard voor de organisatie van de Regionale Special Olympics in 2010 middels het indienen van de 'aanvraagprocedure 2010' vóór 8 januari 2010 bij het landelijk bureau van de Special Olympics Nederland.
Akkoord.

 

Artikel 41 vragen fractie PvdA
De beantwoording van de artikel 41 vragen betreffende de APV te laten plaatsvinden.
Akkoord.

 

Verzoek heroverweging oplegging dwangsom / heroverweging invordering dwangsom Kluizerdijk 25
Handelen vanuit het genomen besluit op 23 september 2009. Dit impliceert dat de dwangsom van € 50.000,- ingevorderd wordt, omdat de illegale situatie niet per 1 december 2009 was opgeheven. De gemeenteraad, via de griffier, op de hoogte stellen.