Resultaten parkeeronderzoek 2008

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft onlangs ingestemd met het voorstel om de huidige parkeersituatie in het centrumgebied en de schil daar net omheen, te handhaven zoals die nu is. Voor enkele specifieke situaties en knelpunten wordt een oplossing op maat gezocht. Het advies vloeide voort uit de resultaten van het parkeeronderzoek dat in 2008 gehouden is in het centrum van Valkenswaard.


Dat onderzoek was niet zozeer gericht op de beleidskant van het parkeren en de effecten daarvan op bijvoorbeeld economie (outcome), maar was vooral bedoeld om de situatie op straat te meten. Daartoe zijn in het onderzoek drie verkeerskundige begrippen centraal gesteld:

 

  • parkeerduur (hoe lang wordt er geparkeerd?)
  • parkeerdruk (hoeveel wordt er geparkeerd?)
  • parkeermotief (wie parkeert er?)De gemeente wilde met dit onderzoek de effecten meten van de invoering van de vijf parkeersectoren in 2007 in het centrum van Valkenswaard.
Via een aantal stappen heeft het parkeerbeleid in Valkenswaard zich sinds 1987 ontwikkeld tot de huidige situatie. In 2006 heeft de gemeenteraad de notitie 'Evaluatie Parkeerbeleid 2003' vastgesteld. Daarmee werden de 5 parkeersectoren ingesteld in het centrumgebied, die feitelijk werden ingevoerd in 2007.


Opzet van het parkeeronderzoek
Voor het onderzoeksgebied is de parkeercapaciteit per sector bepaald. Er is daarbij onderscheid gemaakt in de verschillende typen parkeerplaatsen zoals betaald, vrij, blauwe zone, etc. Ook de parkeerplaatsen die zich bevinden op eigen terrein (privéparkeerplaatsen) zijn meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek is op drie verschillende dagen uitgevoerd.(Op een vrijdag inclusief koopavond, een zaterdag en een dinsdag) Omdat de situatie op de donderdagen sterk afwijkt van andere dagen en daarom niet maatgevend is, is er bewust voor gekozen de marktdag niet op te nemen in het onderzoek.


Resultaten van het onderzoek
De gemiddelde totale parkeerdruk (dat is het aantal geparkeerde auto's gedeeld door de beschikbare plaatsen) is relatief laag. Overigens betekent dat niet dat er geen plaatsen zijn waar lokaal wel een hoge parkeerdruk kan zijn. Op zaterdag is de bezetting van de privéparkeerplaatsen en de vergunninghouderplaatsen hoog. Dat is logisch omdat deze parkeerplaatsen vooral door bewoners zelf worden gebruikt en die zijn op zaterdag veelal thuis.


Op alle getelde momenten was er sprake van voldoende restcapaciteit van de betaalde parkeerplaatsen, maar ook in de omgeving eromheen was steeds sprake van nog voldoende restcapaciteit. In de wijken die net buiten het centrum liggen is de bezetting van het aantal vrije parkeerplaatsen maximaal circa 70-80%. Verkeerskundig is een bezetting van 70-80% optimaal; de capaciteit wordt goed gebruikt en her en der zijn nog voldoende vrije plaatsen over, alhoewel dat niet altijd direct voor de deur hoeft te zijn.


Er zijn drie motieven onderscheiden bij het parkeren, namelijk 'werken', 'bezoeken' en 'wonen'.


De meeste parkeerders (ongeveer de helft tot tweederde) zijn bezoekers van het centrum (kortparkeerders). Het motief 'werken' (op 'vrije plaats' langparkeren zonder vergunning) is de laagste van de drie parkeermotieven. Ook in het schilgebied is werken het laagste parkeermotief, maar komt daar relatief wel meer voor dan in het centrum. Daaruit mag worden geconcludeerd dat werkenden in de schil buiten de parkeersectoren in de straten parkeren. Zoals we bij de parkeerdruk al concludeerden leidt dit niet tot grote capaciteitsproblemen, enkele specifieke situaties daargelaten.


Conclusies
De conclusie is dat het huidige systeem van betaald parkeren, blauwe zones en vergunninghoudersparkeren succesvol is. Voor zowel de bewoners, bezoekers als de werkenden is sprake van voldoende parkeercapaciteit. Wel is duidelijk dat de beschikbare parkeercapaciteit per doelgroep niet altijd voor de deur beschikbaar is, maar dat mensen soms een stukje moeten lopen. Er zijn echter geen grote parkeerproblemen. Op lokaal niveau kan er per straat of gedeelte uiteraard wel sprake zijn van een parkeerprobleem. Daarvoor worden dan maatoplossingen bedacht.


Meer informatie
Voor belangstellenden ligt vanaf woensdag 22 april aanstaande een exemplaar van het onderzoeksrapport ter inzage in de Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard.

 

Met vragen over het onderzoek kunt u terecht bij onze verkeerskundige van het team Ruimte, Ontwikkeling en Economie (ROE).

 

Download hier: