Welzijnsbeleid

Maak uw keuze:
- Stichting Paladijn
- buurtwerk
- vrijwilligers

Het welzijnsbeleid van de lokale overheid kent tal van facetten. Welzijn is namelijk een breed begrip met veel raakvlakken naar andere maatschappelijke thema's, zoals leefbaarheid en leefklimaat. Het doel van welzijn is dat de gemeente, samen met burgers en andere belanghebbenden, de voorwaarden schept waaronder de inwoners zich letterlijk 'wel' voelen, elk in zijn eigen (groeps)situatie en maatschappelijke ontplooiingsfase. Welzijn heeft dus niet alleen te maken met persoonlijke belangen, maar ook met groepsbelangen. Het kan gaan over zaken als wonen, leven, werken en vrijetijdsbesteding.
Het welzijnsbeleid van de gemeente Valkenswaard is destijds in 2001 ontwikkeld en gerealiseerd aan de hand van de begrippen interactief en integraal. De invoering van de Wmo (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) heeft aan deze twee begrippen nog meer betekenis gegeven.
 

 • Interactief
  Welzijnsbeleid boogt de leefbaarheid en leefklimaat te bevorderen en kan daarmee geen exclusieve aangelegenheid zijn van de gemeente. Voor eigentijds welzijnsbeleid zijn inspraak van en samenspraak met de burgers en instellingen (die burgers vertegenwoordigen) nodig. De gemeente heeft wel de regisseursrol. Vanuit een geïntegreerde beleidsaanpak werkt de gemeente vroegtijdig samen met belanghebbende partijen. Zo krijgt welzijnsbeleid maatschappelijk draagvlak aan de hand van een brede signalering van maatschappelijke ontwikkelingen. De Wmo-adviesraad vraagzijde die in 2008 is geïnstalleerd, adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd en zorgt ook voor de samenspraak met de inwoners.
 • Integraal
  Een breed welzijnsbeleid beperkt zich niet tot de functies, producten en beleidstaken die daar in het verleden mee verbonden werden. Openbare orde, veiligheid, economische infrastructuur, culturele, educatieve sport- en recreatieve voorzieningen en milieuvraagstukken hebben allemaal hun eigen welzijnsaspecten. Omdat voor deze zaken het primaat (beslissingsbevoegdheid) steeds vaker bij de gemeente komt te liggen, wordt ook het welzijnsbeleid steeds breder. Het is aan de gemeente om er multidisciplinaire samenhang, coördinatie en afstemming aan toe te voegen. Zo ontstaat integraal beleid, uitgaande van de vraag en de probleemstelling.
   


terug naar boven

Stichting Paladijn
De gemeente Valkenswaard koopt bij de Stichting Paladijn de diverse taken in die vallen onder het lokale welzijnsbeleid. Paladijn heeft de diensten verdeeld in drie clusters: publieksdienst, samenlevingsopbouw en jeugd- en jongerenwerk. Onder de publieksdienst vallen de diensten als steunpunt vrijwilligerswerk, informatie- en klussendienst en het steunpunt mantelzorg. Onder samenlevingsopbouw valt het reguliere opbouwwerk en de organisatie van sportactiviteiten voor bijzondere doelgroepen. Onder het cluster jeugd- en jongerenwerk valt het straathoekwerk en de bemensing van jongerencentrum Pulse en tienercentrum De Belleman.

terug naar boven

Buurtwerk
Buurtwerk richt zich op initiatieven en activiteiten op buurt- c.q. wijkniveau op basis van zelfwerkzaamheid met als doelen ontmoeting, ontplooiing, realisatie van gezamenlijke wensen, behoeften en belangen. De directe woon- en leefomgeving wordt erdoor verbeterd. Buurtwerk ligt voornamelijk in handen van vrijwilligers. De gemeente ondersteunt dit werk, omdat het belang van leefbaarheid in de buurten een lokaal maatschappelijk belang is. De gemeente Valkenswaard kent dan ook een aantal gesubsidieerde wijkcentra.

Wijkcentra
Ook binnen Valkenswaard zetten mensen en organisaties zich in voor de inrichting en leefbaarheid van hun buurt. De buurtvereniging kan zo opkomen voor het verbeteren van de eigen woonomgeving. In Valkenswaard zijn vijfendertig buurtverenigingen actief. Daarnaast zijn er vijf wijkcentra/dorpshuizen:

 • Stichting buurthuis / trefcentrum D'n Turfberg, Van der Clusenstraat 4a, 5553 EL Valkenswaard, telefoon 040-2010360
 • Stichting De Hijskraan 't Gegraaf, Seringenstraat 2, 5552 NL Valkenswaard, telefoon 040-2013413
 • Stichting De Belleman, Bruninckxdal 2, 5551 EV Valkenswaard, telefoon 040-2046644
 • 't Pumpke, Sage ten Broekstraat 3, 5554 SW Valkenswaard, telefoon 040-2042028
 • Dorpshuis Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55, 5556 VL Valkenswaard, telefoon 040-2068342.


terug naar boven

Vrijwilligers
In 2001, het Internationale Jaar van de Vrijwilliger, is het Steunpunt Vrijwilligerswerk Valkenswaard opgericht en het draait nog steeds. U kunt hen bereiken via Stichting Paladijn.

Wat is een Steunpunt Vrijwilligerswerk?
Feitelijk gaat het om een plaatselijk loket, waar zowel vrijwilligersorganisaties als vrijwilligers op het gebied van welzijn, onderwijs, zorg en/of sport terecht kunnen met hun problemen en vragen over zaken als het werven en behouden van vrijwilligers, cursussen, verzekeringen, subsidies, themabijeenkomsten en horeca-aangelegenheden. Ook mantelzorgers en vrijwilligers die informele zorg leveren (in tegenstelling tot professionele zorgverleners) kunnen bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht.

Functies van het Steunpunt Vrijwilligerswerk

 • bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk
 • belangenbehartiging voor de (individuele) vrijwilligers
 • advisering en ondersteuning, zowel individueel als collectief
 • promotie van vrijwilligerswerk en het Steunpunt zelf
 • deskundigheidsbevordering door het inventariseren en aanbieden van cursussen. De cursussen worden verzorgd door het ROC Ster College uit Eindhoven, meestal in de gemeente Valkenswaard
 • ontwikkeling, het Steunpunt signaleert trends en ontwikkelingen kan op verzoek van de gemeente nieuwe activiteiten uitdenken en uitvoeren.


terug naar boven